Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (αριθμ.83688/26.11.2019) κατανέμεται, από τους ΚεντρικούςΑυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) των Δήμων έτους 2019,ποσό ύψους 2.400.000,00 ευρώ σε 27 Δήμους τηςΧώρας

Το χρήματα δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Να σημειωθεί ότι ο καθορισμός των κριτηρίων κατανομής έγινε βάσει του πραγματικού πληθυσμού κάθε Δήμου και της ονομαστικής δυναμικότητας των εγκατεστημένων σε κάθε δικαιούχο Δήμο μονάδων αφαλάτωσης.

 

Ακολουθεί ο Πίνακας με το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος:

Πηγή: airetos.gr