Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, και ήδη η ανταπόκριση των οφειλετών είναι μεγάλη. Είναι αξιοσημείωτο, με βάση και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ότι μέχρι σήμερα έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους περίπου 318.101 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 17.000 έχουν ενταχθεί στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση. Συνολικά, δε, έχουν βεβαιωθεί 2,482 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη εισπραχθεί 258 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», ότι τα βασικά σημεία της νέας βελτιωμένης ρύθμισης προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Μείωση επιτοκίου από 5% στο 3%, που υπολογίζεται αυτόματα για όσους έχουν ενταχθεί.
 • Μείωση ελάχιστης δόσης από 30 σε 20 ευρώ, με αίτηση για νέο υπολογισμό.
 • Ένταξη νομικών προσώπων με οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ.
 • Αναστολή τραπεζικών κατασχέσεων με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για βεβαίωση αποδέσμευσης, την οποία ο οφειλέτης προσκομίζει εντός μηνός στην τράπεζα ή σε όποιον έχει την απαίτηση κατάσχεσης.

Από την άλλη πλευρά, οι μειώσεις προσαυξήσεων και τόκων διαμορφώνονται σε ποσοστά ως εξής:

 • 100% εφάπαξ αποπληρωμή,
 • 95% με αποπληρωμή σε 2 έως 4 δόσεις,
 • 85% με αποπληρωμή σε 5 έως 12 δόσεις,
 • 80% με αποπληρωμή σε 13 έως 24 δόσεις,
 • 75% με αποπληρωμή σε 25 έως 36 δόσεις,
 • 45% με αποπληρωμή σε 37 έως 48 δόσεις,
 • 30% με αποπληρωμή σε 49 έως 60 δόσεις,
 • 20% με αποπληρωμή σε 61 έως 72 δόσεις,
 • 15% με αποπληρωμή σε 73 έως 96 δόσεις,
 • 10% με αποπληρωμή σε 97 έως 120 δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που θέλουν να ρυθμίσουν κάποια οφειλή τους έχουν στη διάθεσή τους πάντα την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, για την οποία πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η κυβέρνηση -εν όψει και των συζητήσεων με τους θεσμούς- αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των δόσεων.

Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει να διπλασιάσει τον μέγιστο αριθμό των δόσεων για τις τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. φόρος εισοδήματος), γεγονός που σημαίνει ότι οι 12 δόσεις θα γίνουν 24, αλλά και να αυξήσει από 24 σε 36 τις δόσεις για τις έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. φόρος κληρονομιάς).

Στο πλαίσιο εφαρμογής, πάντως, των δύο ανωτέρω ρυθμίσεων, η ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τη διευκόλυνση όλων των φορολογουμένων, στον οποίο επισημαίνονται τα εξής:

1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4611/2019;
α) Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31/12/2018 οφειλών, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης).
β) Προαιρετικά:

 • Οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης.
 • Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ν. 4152/2013 (σε 12-24 δόσεις).
 • Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ν. 4174/2013 (σε 12-24 δόσεις).
 • Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών (άρθρο 5, παρ. 5, του ν. 2275/1994).
 • Οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση;

 • Για τα φυσικά πρόσωπα: Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017. Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
 • Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το έτος διακοπής εργασιών.

3. Σε περίπτωση που έχω οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός ΔΟΥ/Ελεγκτικού Κέντρου, πώς θα τις ρυθμίσω;
Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά υπηρεσία και συνεπώς πρέπει να υποβάλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή ΔΟΥ Οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της ΔΟΥ ή του Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

4. Μπορώ να ρυθμίσω μέρος των προαιρετικά υπαγόμενων στη ρύθμιση οφειλών μου;
Ναι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης.

5. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

 • Οφειλέτες που κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 • Οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. οφειλές που προκύπτουν λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών) ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους.
 • Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση του ν. 4305/2014 ή του ν. 4321/2015 (100 δόσεων) ή σε σύμβαση/ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού, οι οποίες απωλέσθησαν μετά την 6η Μαΐου 2019 (ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ν. 4611/2019).

6. Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη και από τι εξαρτάται ο αριθμός δόσεων;

 • Για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολικό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι 10.000,00 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
 • Για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 άνω των 10.000,00 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
 • Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000,00 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα) χορηγείται αποκλειστικά ρύθμιση σε έως 120 δόσεις υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
 • Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα) και οφειλές από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, παρέχεται ρύθμιση σε έως 36 δόσεις υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
 • Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα) και οφειλές που προέρχονται από τακτική αιτία (π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) παρέχεται ρύθμιση σε έως 24 δόσεις υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.

7. Πώς θα ρυθμίσω οφειλές νομικού προσώπου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ και οφειλές που ρυθμίζονται άλλες σε 24 δόσεις και άλλες σε 36 δόσεις;
Πρέπει να υποβάλετε δύο αιτήσεις ρυθμίσεων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet, κατά την επιλογή του τύπου ρύθμισης σε «Έως 24 δόσεις» ή «Έως 36 δόσεις», εμφανίζονται κατά περίπτωση τα χρέη που υπάγονται σε κάθε έναν από τους ανωτέρω τύπους.

8. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές νομικού προσώπου κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε «Έως 24 δόσεις» ή «Έως 36 δόσεις». Μπορώ να υπαχθώ σε ρύθμιση των 120 δόσεων;
Ναι, εάν η συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση οφειλή είναι έως 1.000.000,00 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε εκ νέου αίτηση ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

9. Πώς δηλώνω προκαταβολή ποσού και πώς επηρεάζεται το πρόγραμμα ρύθμισης;
Για να δηλώσετε ποσό προκαταβολής, επιλέξτε πρώτα το πρόγραμμα ρύθμισης και τον αριθμό δόσεων που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο «Υπολογισμός ποσού δόσης». Στη συνέχεια, συμπληρώστε στο πεδίο «Προκαταβολή» που εμφανίζεται, το ποσό προκαταβολής, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που επιλέξατε. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο «Επανυπολογισμός ποσού δόσης» ώστε να εμφανιστεί ο αριθμός δόσεων και το ποσό μηνιαίας δόσης, όπως διαμορφώθηκαν λόγω της προκαταβολής. Με την προκαταβολή χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

10. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου με ρύθμιση του ν. 4611/2019. Μπορώ να υποβάλω εκ νέου αίτηση προκειμένου να δηλώσω ποσό προκαταβολής;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση επιλέγοντας το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019» στην αρχική σελίδα της αίτησης ρύθμισης (Ρ6).

11. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου με ρύθμιση του ν. 4611/2019 και πληρώνω ποσό δόσης 30 ευρώ, λόγω του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης που ίσχυε αρχικά. Μπορώ να υποβάλω εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθώ σε ρύθμιση με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση επιλέγοντας το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019» στην αρχική σελίδα της αίτησης ρύθμισης (Ρ6).

12. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου με ρύθμιση του ν. 4611/2019. Μπορώ να υποβάλω εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση και οφειλή μου που βεβαιώθηκε το 2019 και αφορά υποχρέωση του έτους 2013;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση, επιλέγοντας:
α) το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019» στην αρχική σελίδα της αίτησης ρύθμισης (Ρ6) και
β) το πεδίο με το ποσό των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018.

13. Από πότε ισχύει το μειωμένο επιτόκιο (3% από 5%) με το οποίο επιβαρύνεται το πρόγραμμα ρύθμισής μου;
Οι ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα υπολογιστούν αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο (3%) μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4621/2019 (31/7/2019).

14. Πού και πότε πληρώνω την προκαταβολή ή τις δόσεις της ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση ή η προκαταβολή, σε περίπτωση ρύθμισης με προκαταβολή, πληρώνεται στους φορείς είσπραξης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με την ίδια Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

15. Πού μπορώ να βρω την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής της ρύθμισής μου;
Από το μενού «Ρυθμίσεις/2 – Προβολή Αίτησης», επιλέγετε τον τύπο και το έτος ρύθμισης και εμφανίζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχετε υποβάλει. Στη συνέχεια, επιλέγετε «Προβολή αίτησης» της ρύθμισης. Στην τελευταία γραμμή της εκτύπωσης των στοιχείων της ρύθμισης εμφανίζεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής.

16. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών εργάσιμων ημερών; Τι να κάνω;
Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση, έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής (30/9/2019) και να πληρώσετε με τη νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας, σε φορέα είσπραξης.

17. Κατά την είσοδό μου στην «Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4611/2019» εμφανίζεται το μήνυμα: «Υπάρχει ασυμφωνία κατά την πίστωση των πληρωμών σας, η οποία τακτοποιείται στη ΔΟΥ προκειμένου να ενημερωθούν οι οφειλές σας». Τι να κάνω;
Το μήνυμα εμφανίζεται στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής πίστωση ποσού άνω των 50 ευρώ και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο για την τακτοποίησή της.

18. Έχω ρύθμιση Ρ2 (πάγια 12 δόσεων) που περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμη οφειλή από Φόρο Εισοδήματος έτους 2017 και ληξιπρόθεσμη οφειλή από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019. Υπέβαλα αίτηση ρύθμισης οφειλών του ν. 4611/2019 και θέλω να ρυθμίσω την οφειλή από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019, η οποία δεν εντάσσεται στη ρύθμιση του ν. 4611/2019. Τι να κάνω;
Αφού υποβάλετε την αίτησή σας (Ρ6) στο TAXISnet, θα πρέπει να πληρώσετε την πρώτη δόση ή την προκαταβολή σε περίπτωση που δηλώσατε ποσό προκαταβολής, εντός τριών εργάσιμων ημερών. Όταν η κατάσταση της ρύθμισης Ρ6 γίνει «Επικυρωμένη» στο TAXISnet, επιλέγετε τη ρύθμιση (Ρ2) και υποβάλετε αίτηση προκειμένου να ρυθμίσετε την οφειλή από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019.

Οι αιτήσεις για την πάγια ρύθμιση οφειλών σε 12-24 δόσεις 

1. Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης Ρ2 που αφορούν διαφορετικό αριθμό δόσεων;
Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της «Ρ2 – 24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές (στη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με την προηγούμενη ρύθμιση).

2. Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση πληρώνεται στους φορείς είσπραξης, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στον φορέα είσπραξης. Η πάγια εντολή δεν δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησής σας.

3. Πού μπορώ να βρω την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής;
Από το μενού «Ρυθμίσεις -> 2 – Προβολή Αίτησης», επιλέγετε τον τύπο και το έτος ρύθμισης και εμφανίζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχετε υποβάλει. Στη συνέχεια, επιλέγετε «Προβολή Αίτησης» της ρύθμισης. Στην τελευταία γραμμή της εκτύπωσης των στοιχείων της ρύθμισης εμφανίζεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής.

4. Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;
Για κάθε ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη ΔΟΥ από τη λίστα «Επιλογή ΔΟΥ οφειλής». Σε περίπτωση συγχωνευμένων ΔΟΥ, η ΔΟΥ οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση. Στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται μόνο οι ΔΟΥ όπου υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις», ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή ΔΟΥ οφειλής», εμφανίζονται όλες οι ΔΟΥ με τις αντίστοιχες οφειλές.

5. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;
Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός τριών εργάσιμων ημερών, τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής εντός τριών εργάσιμων ημερών στους φορείς είσπραξης.

6. Ενώ έχω υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων πέντε ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων πέντε ετών, καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους, μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.
Σε αυτήν την περίπτωση απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

7. Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 ή/και τη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15/12/2015. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμισή μου;
α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013-Ρ2 με αίτησή σας στο TAXISnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτησή σας στην αρμόδια ΔΟΥ Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης.

8. Ποιες οφειλές υπάγονται, ενδεικτικά, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013;
Στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Πηγή: naftemporiki.gr