Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 03/12/2020 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ