Δήμοι & Περιφέρειες θα μπορούν να εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες

Δύο ρυθμίσεις που αφορούν τον Α’ και Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται στο άρθρο 68 νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια.

Ι]Οι διατάξεις της παρ.3 αφορούν την αρμοδιότητα εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης)από τους ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα, προστίθεται νέο άρθρο 14Β στο ν.3468/2006, το οποίο ορίζει:
« Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑαπό ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκώνκοινωφελών επιχειρήσεων του αρ.107 του ν.3852/2010, δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, όπως αυτός ορίζεται στις παρ.12 και 13 του αρ.2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.14Α του παρόντος και της παρ.10 του αρ.11 του ν.4513/2018. »

ΙΙ] Οι ρυθμίσεις της παρ.1 είναι θεματικά συναφείς και ρυθμίζουν τον συμψηφισμό παραγόμενης από ΟΤΑ ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, εισάγουν νέο εδάφιο στην παρ.13 του αρ.2 του ν.3468/2006 ως ισχύει, που προβλέπει:
« Ειδικά για ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, μπορεί να γίνεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων του αρ.107 του ν.3852/2010, δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. ».

Τα σχετικά αποσπάσματα από το νομοσχέδιο και τις συνοδευτικές του εκθέσεις είναι διαθέσιμα ΕΔΩ

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr