Δήμοι -Κοινωφελής Εργασία: Πρόταση για συλλογή απορριμμάτων, καθαριότητα από καταδικασμένους σε φυλάκιση

Την εφαρμογή του μέτρου κοινωφελούς εργασίας ως εναλλακτική της φυλάκισης ποινή (alternative sentencing) προτείνει στους δήμους ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, με επιστολή του στην ΚΕΔΕ ο κ. Τσιάρας προτείνει οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι να συμμετέχουν σε εργασίες, όπως η απομάκρυνση των γκράφιτι από τοίχους και άλλες επιφάνειες, η συλλογή απορριμμάτων, η διακόσμηση και η καθαριότητα δημοσίων κτιρίων και χώρων.

Ωστόσο, για να εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο μέτρο θε πρέπει:

-Να δημιουργηθούν ειδικά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

-Να προβλεφθούν θέσεις στα προγράμματα αυτά στους Ο.Τ.Α., προκειμένου η παροχή της κοινωφελούς εργασίας, να τίθεται άμεσα σε εφαρμογή όταν επιβάλλεται ως ποινή από τον δικαστή.

-Να καθορισθεί με σαφήνεια η διαδικασία και ο τρόπος εκπλήρωσης της κοινωφελούς εργασίας.

Τι προβλέπει ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας ως εναλλακτικής ποινής στερητικής της ελευθερίας προβλέπεται από:

Το άρθρο 81 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019)

Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας

  1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας λαμβάνονται υπόψη και η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι επαγγελματικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις.
  2. Στην απόφαση ορίζεται η μέγιστη διάρκεια παροχής της κοινωφελούς εργασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες.
  3. Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  4. Στην απόφαση καθορίζεται και η φυλάκιση ή η χρηματική ποινή που θα πρέπει να εκτίσει ο καταδικασθείς, αν δεν εκτελέσει με συνέπεια την κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν προς μία ημέρα φυλάκισης ή μία ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής.
  5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, τον βαθμό της υπαιτιότητάς του και το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, μπορεί να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε, β) παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας μέχρι ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την εκτέλεση της χρηματικής ποινής που είχε καθοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτελεσθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας μία ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής, δ) διατάσσει την έκτιση μέρους της φυλάκισης που επιβλήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διάρκειας δέκα ημερών έως ενός μηνός, ε) διατάσσει την έκτιση της φυλάκισης που επιβλήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφού αφαιρέσει τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερεις ώρες εργασίας μία ημέρα φυλάκισης.»

Παράλληλα με το  άρθρο 104Α του Ν. 4619/2019 προβλέπεται:

Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία

  1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 99 και 100, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από τρεις ώρες κοινωφελούς εργασίας.Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ώρες, ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.».
  2. Η μετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο καταδικασθείς δεν συναινεί ή δεν είναι παρών. Αν ο καταδικασθείς δεν ήταν παρών, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.
  3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της παραγράφου 1, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει νέο υπολογισμό της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.»

Ωστόσο, κατά το άρθρο 98 Ν.4623/2019,ΦΕΚ Α 134/9.8.2019 αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α` 95), κατά το μέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηματικής ποινής. Πλημμελήματα, που προβλέπονται σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α` 95), και απειλούνται με μοναδική ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιμωρούνται με χρηματική ποινή. Κατά την Εισηγητική Έκθεση του νομοθέτη η ισχύς του άρθρου 81 του νόμου 4619/2019, το οποίο αφορά στην κοινωφελή εργασία και κάθε σχετική με αυτήν διάταξη, αναστέλλεται. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται για να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών καθώς και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου.

Πηγή: aftodioikisi.gr