Το Υπουργείο Εσωτερικών όπως τελικά διαμορφώθηκε το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στο opengov.gr δεν θίγει στην ουσία τους τις αποφασιστικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και μεταβιβάζει καθαρά γραφειοκρατικά θέματα στην Οικονομική Επιτροπή.

Ετσι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η Οικονομική Επιτροπή:

Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων την σύνταξη των διακηρύξεων την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών για έργα μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμούς 60.000 € καθώς και την συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους του Δήμου δήμος υπαλλήλους.

Πηγή: myota.gr