Δήμος Κεφαλλονιάς: Διαγωνισμός για υπηρεσίες στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

Ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Κεφαλλονιάς για υπηρεσίες λειτουργίας, υποδοχής και ξενάγησης του Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και του Σπηλαίου Δρογκαράτης.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ύψος των 219.988,40 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 02/05/2019 έως και 10/11/2019. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/04/2019. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 19/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr