Δήμος: Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων που θα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο

Στο Αργοστόλι σήµερα την 11 η
∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 34023/ 7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου
ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γαρµπή Σοφία
2. Κουρκουµέλης Ηλίας
3. Παπαναστασάτος Γεράσιµος
4. Νικόλαος Γκισγκίνης
5. Kωνσταντάκης Άγγελος (ΠΑΡΩΝ από την 351 έως και την 358/2018)
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Θεόφιλου ΜΙχαλάτου) ΑΠΩΝ στην 358/2018)
7. Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ στην 353/2018 και από 356 έως και 362/2018)

ΑΠΟΝΤΕΣ

∆ηµητράτος Γεράσιµος

Μιχαλάτος Θεόφιλος

Ανουσάκης Νικόλαος

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2019. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) »
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2019.
Με την αριθ. 79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισµός Κοινοχρήστων Χώρων
∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1080/80 µε τον οποίο προσδιορίζονται οι
κοινόχρηστοι χώροι προς διάθεση και δεν απαιτείται πλέον προσδιορισµός σε ετήσια βάση.
Με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων για τον καθορισµό τελών
κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2019 και τον τρόπο είσπραξης των σχετικών ποσών.
Αρµόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή …. ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Για το έτος 2015 είχε εφαρµοσθεί µείωση τιµών εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών σε ποσοστό 50% για την
περιοχή της ∆.Ε. Παλικής το οποίο προτείνεται και για το 2019.
Για το έτ
Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Α΄ ΖΩΝΗ
Κεντρική πλατεία (Π.Βαλλιάνου) : 40 ευρώ / τ.µ
Β΄ ΖΩΝΗ
– Οδός Παναγή Βαλλιάνου : 40€ / τ.µ.
– Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Λιθοστρώτου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π.
Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά (Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και
Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας : 30 ευρώ / τ.µ.
– Οδός Ριζοσπαστών µέχρι την κάθετη οδό Ιωσήφ Μοµφεράτου και µόνο για το έτος 2019, θα ισχύσει η µειωµένη
τιµή των 15€ / τ.µ. λόγω των εργασιών ανάπλασης.
– Οδός 21ης Μαΐου και µόνο για το έτος 2019, θα ισχύσει η µειωµένη τιµή των 15€ / τ.µ. λόγω των εργασιών
ανάπλασης.
Γ΄ ΖΩΝΗ
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή, κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.
26 ευρώ / τ.µ
∆΄ ΖΩΝΗ
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
Α΄ ΖΩΝΗ
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ
Β΄ ΖΩΝΗ
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και
Γρηγορίου Λαµπράκη
8,00 ευρώ / τ.µ
Γ΄ ΖΩΝΗ
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
6,00 ευρώ / τ.µ
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΖΩΝΗ Α΄
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Β΄
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΖΩΝΗ Α΄
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Β΄
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Γ΄
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,5 ευρώ/τ.µ
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΩΝ
ΖΩΝΗ Α΄
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Β΄
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου
20 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Γ΄
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι
10 ευρώ / τ.µ
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΖΩΝΗ Α΄
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Β΄
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων, λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10
ευρώ / τ.µ
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ
ΖΩΝΗ Α΄
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Β΄
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ
ΖΩΝΗ Γ΄
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ
ΖΩΝΗ Α΄
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας 8 ευρώ / τ.µ
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ
Για χρήση κάδου µεγάλου (1,80Χ3,80) : 70 ευρώ
Για χρήση κάδου µεσαίου (1,60Χ2,70) : 50 ευρώ
Για χρήση κάδου µικρού (1,20Χ2,40) : 30 ευρώ

Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο
Ψυγείο µιας πόρτας 200 ευρώ
Ψυγείο µε δύο πόρτες 150 ευρώ
Β. Λοιπές περιοχές
Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ
Ψυγείο µε δύο πόρτες 150 ευρώ
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου
Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ
Ψυγείο µε δύο πόρτες 120 ευρώ
Β. Λοιπές περιοχές
Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ

3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες
Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ
∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (2,50Χ 1,50τ.µ) : 120 ευρώ/θέση
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας
χρήσης, αναγραφοµένου επ’ αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης.
Η Α/∆ήµαρχος
Οικονοµιών Υπηρεσιών
Σοφία Γαρµπή