Χρέη: Αλλαγές στην εξόφληση των χρεών των φορολογουμένων αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να τους διευκολύνει στην αποπληρωμή τους λόγω και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό.

Μετά το «πάγωμα» των επιτοκίων που αφορούν τις προσαυξήσεις στην πάγια ρύθμιση των χρεών των φορολογουμένων, η Κυβέρνηση προχωρά και στη διεύρυνση των δόσεων αποπληρωμής στις 24 δόσεις , ενώ εξετάζεται και το σενάριο για 48 δόσεις.

Ύστερα από την απόφασή του να «παγώσει» τα επιτόκια βάσει των οποίων υπολογίζονται οι προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τους πολίτες στα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, το υπουργείο Οικονομικών κάνει ακόμη ένα βήμα, ώστε να διευκολύνει τους οφειλέτες προκειμένου αυτοί να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων:

Για τον επόμενο χρόνο παύει η υποχρέωση των πολιτών να προσκομίζουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Δεν αποκλείεται όμως αυτές οι κινήσεις να έχουν και συνέχεια.

Χρέη: Ο «πάγος» στα επιτόκια των ρυθμίσεων

Πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως ήδη έχει πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να διευρυνθεί ο αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης: Και συγκεκριμένα να αυξηθεί από τις 24 δόσεις στις 48 για τις τακτικές οφειλές.

Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουν γίνει δύο κινήσεις που σκιαγραφούν τη στρατηγική του υπουργείου Οικονομικών να διευκολύνει όσους χρωστούν στην Εφορία με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να επιδείξουν συνέπεια στην αποπληρωμή των χρεών τους.

Η πρώτη κίνηση έγινε με τον «πάγο» που έβαλε το υπουργείο στα επιτόκια που επιβάλλονται σε όσους καθυστερούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και για όσους έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, αποπληρώνοντας τα χρέη τους σε έως 24-48 δόσεις.

Τα συγκεκριμένα επιτόκια αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η αύξηση των επιτοκίων του ευρώ από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και σήμερα κατά 1,5%, έσφιγγε τη θηλειά γύρω από το λαιμό των νοικοκυριών που αποπληρώνουν τα χρέη τους.

Έτσι, κατ΄ εξαίρεση και για ένα έτος (έως 2 Νοεμβρίου 2023) το υπουργείο Οικονομικών δεν μεταβάλλει τα επιτόκια του άρθρου 53 του ΚΦΔ που αφορούν τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου παραμένει στο 8,76% ετησίως ή 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και στο 6% ετησίως ή 0,50% για κάθε μήνα σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Χρέη: Σε ποια επίπεδα όμως διαμορφώνονται σήμερα τα επιτόκια;

Καθυστέρηση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων. Ο,73% από την επόμενη μέρα της λήψης της φορολογικής υποχρέωσης

Πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις και σε 5,87% για 24 δόσεις 5,87%.

Το επιτόκιο της πάγια ρύθμισης θα επανεξεταστεί το 2023 με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητή της ΤτΕ. Σημειώνεται ότι για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ.

Ρύθμιση 120 δόσεων. Το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%.

Χρέη πανδημίας. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας μπορούσαν να ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις. Για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους σε 36 δόσεις δεν υπάρχει τόκος, ενώ για περισσότερες δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%.

Η διευκόλυνση για όσους έχουν χρέη άνω των 50.000 ευρώ

Το υπουργείο έκανε όμως ακόμη μία κίνηση: Διευκολύνει όσους έχουν χρέη πάνω από 50.000 ευρώ να αποφύγουν την γραφειοκρατία και να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση.

Συγκεκριμένα βάσει νόμου, για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή, αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Η τρίτη προϋπόθεση

Η τρίτη αυτή προϋπόθεση που προβλέπει τη βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιμητή έχει ανασταλεί και πλέον η αναστολή παίρνει ακόμη ένα έτος παράταση σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η παράταση της αναστολής ισχύος της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για ένα έτος ακόμα, και συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023 κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου η πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 να προσαρμοστεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής, που σχετίζονται με τη βεβαίωση εκτιμητή, τις εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, στην εν λόγω ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων μετά τη λήξη της αναστολής, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν θα καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Και το σενάριο για 48 δόσεις

Όπως όλα δείχνουν το υπουργείο Οικονομικών έχει επικεντρώσει στο πεδίο των χρεών προς το δημόσιο και επιχειρεί να διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους φορολογούμενους να κλείσουν τους ανοιχτούς τους λογαριασμούς με την Εφορία.

Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι στο τραπέζι έχει πέσει ο διπλασιασμός του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τα χρέη προς την Εφορία από τις 24 στις 48 δόσεις.

Χάθηκαν στοιχεία οφειλετών και παραγράφονται χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ!

Την παραγραφή των χρεών χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρηματιών του ΕΦΚΑ προκαλεί η απώλεια των προσωπικών και εταιρικών στοιχείων των οφειλετών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόκειται για την υπόθεση που αποκάλυψε το Σin, σύμφωνα με την οποία το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, παραδέχεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2022, ότι έχουν χαθεί ΑΦΜ και άλλα στοιχεία οφειλετών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορούν να βεβαιωθούν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν και να αποσταλούν τα σχετικά ειδοποιητήρια και άρα τα συγκεκριμένα χρέη, εάν υπερβαίνουν τη 10ετία, παραγράφονται με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπει πως, ο χρόνος παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, μειώνεται από τα 20 στα 10 χρόνια, αλλά υπό την προϋπόθεση, ότι μέσα στη 10ετία αυτή, δεν έχουν αναζητηθεί τα συγκεκριμένα χρέη.

Εφόσον για τα χρέη έχει αποσταλεί ειδοποίηση στον οφειλέτη, μέσα στην τελευταία δεκαετία, το χρέος δεν παραγράφεται αλλά ανανεώνεται ο χρόνος που παραμένει διεκδικήσιμο από το ΚΕΑΟ, για επιπλέον μία δεκαετία.

Χάθηκαν τα στοιχεία

Ωστόσο για να αποσταλεί ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ, βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει τα στοιχεία του οφειλέτη, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο.

Αυτό δεν ισχύει για όλους τους οφειλέτες, σύμφωνα με μια αναφορά που υπάρχει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022, το οποίο στην έκθεσή του περιγράφει την κατάσταση του αρχείου των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, το ΚΕΑΟ δηλώνει, ότι δεν υπάρχουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών του ΕΦΚΑ και συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεκδίκηση και είσπραξη των χρεών.

Ειδικότερα, στο τμήμα που αναφέρεται στη διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών, σημειώνει, πως η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών, ρυθμισμένων και μη, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των τέως ασφαλιστικών Φορέων) και λοιπούς Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ.

Οι Φορείς προσδιορίζουν το ύψος και το είδος των οφειλών και τις αποστέλλουν στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στη δράση που αφορά στην «τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών».

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΑργοστόλι: Φόρεσε τα χριστουγεννιάτικα ο Καππάτος στην παραλιακή (εικόνες)
Επόμενο άρθροΑποκάλυψη σοκ! Προϊόντα «δηλητήριο» στα ράφια, βρήκε σκουλήκια