Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων

An employee of GSA Austria holds wads of 100 euro banknotes at the GSA company's headquarters in Vienna in this July 22, 2013 file photo. Austria's coalition partners have agreed to cut taxes by 5 billion euros ($5.3 billion) to give the stalled economy a boost by increasing consumers' spending power from next year. Chancellor Werner Faymann called the agreement to cut income tax "the biggest tax reform in post-war Austrian history". Picture taken July 22, 2013. REUTERS/Leonhard Foeger/Files (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS)

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 11677/23.7.2020 με την οποία ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει

Αποφασίζουμε :
1. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1018), όπως αντικαταστάθηκε με τη υπ’ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295).

2. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β’ 897). Προσδιορίζεται δε, για κάθε τουριστικό κατάλυμα του ως άνω Πίνακα, ως ποσοστό 35% επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμενο σε τριακο-στά επί των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού καταλύματος.

Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Τιμολόγιο επιχορήγησης

• Επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης

• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

• Πιστοποιητικό περί μη λύσης

• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

• Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη ενεχυρίασης ή εκχώρησης, καθώς και περί της ισχύουσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης

• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε μορφή IBAN που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο

• Περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020 (αρχική και τροποποιητικές)

• Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα/επιχείρηση ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, βεβαίωση ως προς το ύψος του κύκλου εργασιών για την ίδια ως άνω περίοδο (Απρίλιος 2019 με Απρίλιο 2020), η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ισοζύγια

Πηγή: aftodioikisi.gr