Ενίσχυση θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 5774/203/2021 σχετικά με την ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ εδώ

Η απόφαση αναλυτικά:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B’ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 1723), στο πεδίο Δ.1] είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019, τουλάχιστον 20%,

3. α. Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και ο οποίος είναι υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης αδειοδοτημένου χώρου κατά την παρ. 2α του παρόντος άρθρου.

β. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος είναι αυτοτελώς ο κάθε παραγωγός της παράστασης, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.

4. α. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.

β. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με προτεραιότητα ο υπομισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο ιδιοκτήτης αυτής,

5. α. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του παρόντος, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/νται υπευθύνως να δηλώσει/ουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει/έχουν ενεργό συμβόλαιο ανά έργο, καθώς και β) τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς, με τους οποίους έχει/έχουν συμφω-νηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

β. Ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/ νται να αποδώσει/σουν στους καλλιτέχνες της προηγούμενης παραγράφου, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής μετά την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνεπώς δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό (ήτοι 40%) της οικονομικής ενίσχυσης επί των μεταξύ τους συμφωνηθέντων ποσών, εφόσον ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης δεν έχει/έχουν προβεί σε εξόφληση των συμφωνηθέντων. Η υποχρέωση απόδοσης του ανωτέρω ποσού γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας.

γ. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και εφαρμόζεται με τους ανωτέρω όρους και την καταβολή ποσών που αφορούν τα συμφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και στιχουργών.

δ. Σε περίπτωση μη απόδοσης, οι δικαιούχοι κηρύσσονται έκπτωτοι της οικονομικής ενίσχυσης κατά το μέρος μη απόδοσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών και το ποσό αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβλη-θέν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 2

Ύψος και τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου

1. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 1 καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής:

α) Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στον παραγωγό της παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

i) Στην περίπτωση όπου στην ίδια επιχείρηση πραγματοποιούνται άνω της μιας παράστασης/έργου, η ενίσχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά παραγωγό και για μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργου ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ
(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων στο δηλωθέν διάστημα)

ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν παραγωγό χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ (χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) Χ (το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή)

βi) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυ-λιακό χώρο, χώρο παραστάσεων, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ [χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα]

ii) Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ [χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] Χ (το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία)

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από τον παραγωγό λειτουργούσας επιχείρησης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου και χώρου παραστάσεων

1. Οι παραγωγοί παραστάσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων που επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας για χρονικό διάστημα από 12-10-2020 έως 16-10-2020 ή έως 23-10-2020 ή έως 30-10-2020 ή έως 3-11-2020 ή έως 7-11-2020, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, όπου βρίσκεται το θέατρο ή η μουσική σκηνή ή το χοροθέατρο ή ο συναυλιακός χώρος ή ο χώρος παραστάσεων, που έκλεισε με κρατική εντολή, σε μία από τις ανωτέρω ημερομηνίες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Οι παραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανά παραγωγή σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρό-νως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο.

δ. Την επωνυμία, την έδρα, τη διεύθυνση και την Περιφερειακή Ενότητα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χορο-θεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων.

ε. Τους καλλιτέχνες και τα στοιχεία τους που έχουν ενεργό συμβόλαιο για την εκτέλεση της παραγωγής και τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς και τα στοιχεία τους, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

στ. Τον αριθμό των παραστάσεων που πραγματοποίησε στα δηλωθέντα διαστήματα.

ζ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

η. Τα στοιχεία συμπαραγωγού/ών (εφόσον υπάρχει) και το/τα ποσοστό/ά συμμετοχής στην παραγωγή.

θ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρ-τάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B’ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 1723), στο πεδίο Δ.1] του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων), β) τυχόν συμφωνητικό μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας, γ) το συμφωνητικό συμπαραγωγής, όπου αυτό απαιτείται.

4. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης και υπομισθωτής/ μισθωτής/ιδιοκτήτης, κλειστής επιχείρησης είτε με εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, υποβάλλονται αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία ως παραγωγός και μίας ως υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από τον υπομισθωτή/μισθωτή/ ιδιοκτήτη κλειστής επιχείρησης θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων

1. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η επιχείρηση, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες της κλειστής επιχείρησης υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιο-κτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο (σε περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί).

δ. Την επωνυμία, την έδρα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται.

ε. Τον αριθμό παραστάσεων για τα δηλωθέντα διαστήματα.

στ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

ζ. Τα στοιχεία συνυπομισθωτή/συνμισθωτή/συνιδιο-κτήτη (εφόσον υπάρχει) και το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία.

η. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B’ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 1723)), στο πεδίο Δ.1] του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων, και β) το συμφωνητικό υπομίσθωσης/μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας.

4. Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου την υποβάλλει ο κάθε ένας χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5

Έγκριση της αίτησης της οικονομικής ενίσχυσης

Μετά την υποβολή της αίτησης από τις επιχειρήσεις, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε., οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Άρθρο 6

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από έγκριση της αίτησή τους.

Άρθρο 7

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας – Υποχρεώσεις

1. Οι δικαιούχες λειτουργούσες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που ήταν πληττόμενες κατά τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 μέχρι την ημέρα που ανά Περιφερειακή Ενότητα με εντολή δημόσιας αρχής ανεστάλη η λειτουργία τους και πάντως μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4745/2020, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, κατά την επαναλειτουργία τους και μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας χειμερινής θεατρικής περιόδου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες επιστρέφουν ποσοστό 20% της οικονομικής ενίσχυσης για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Άρθρο 8

Γενικές Διατάξεις

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Πολιτισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του Λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 9

Αχρεωστήτως καταβληθέντα –
Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Πηγή: aftodioikisi.gr