Εταιρεία του Ιονίου ενδιαφέρεται για αγορά Ιαπωνικού πλοίου (pics)

Ανάρτηση του Spyridon Roussos

https://www.facebook.com/spyridonroussos/posts/3253944474719554?__xts__%5B0%5D=68.ARCF8vT5tsvEnFgghubozrQNZJkKd1zbsHgIf6yT8BcUuYYWvBizZ6Sr5fJ5BHgHrc95pVoljFJZzqDnqberDXvEEh-Lz3IBdP1xe6qWGahB3i3q1VEHk2gmaw1SNMVcv6FMbI-tknlOAge9xJoxioN081AWEectaFrqvyCrkXcISQ1svKsxFWdl18zsOLxkl04qQCdNKlqBDH0gOwItSGMqyuIIrD1m9lhc_DVSWCcOFG3kGqIpxZKRghpdBKppbIf-Lx9i8UNh5b-YUhEo1dJ18FZmP4Gcv-ucpddoqTsKL3I3jC70X5GuwzEqQsjJ7_ji0txqCriQGQOhpNML_r1LLg&__tn__=-R