Ευκαιρία για 400 ευρώ σε χιλιάδες ανέργους σε ΙΒΑΝ & ΑΤΜ – Ποια αλλά προγράμματα έρχονται

Προ πυλών τα 5 + 1 νέα προγράμματα για 65 χιλιάδες ανέργους και νέο επίδομα 400 ευρώ.

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους που θα λάβουν 400 ευρώ επίδομα

Τις επόμενες μέρες θα προκηρυχθεί πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας

β) Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και υπέγραψε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου Εργασιακού Συμβούλου δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο είναι η πρόσληψή του σε επιχορηγούμενη θέση εργασίας στο πλαίσιο της δράσης απασχόλησης του έργου.

Έτσι ο άνεργος για τις 80 ώρες θα λάβει τα 400 ευρώ.

Προ πυλών τα 5 + 1 νέα προγράμματα για 65 χιλιάδες

Έξι νέες δράσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την επανένταξη στην αγορά εργασίας 65.000 ανέργων σχεδιάζει να υλοποιήσει ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, παραμένουν ενεργά πέντε προγράμματα, με 22.700 κενές θέσειςΙδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το νέο πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, που καλύπτει το σύνολο του κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου, δηλαδή τόσο την αμοιβή του όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η υποχρέωση του εργοδότη είναι να διατηρήσει τον εργαζόμενο για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, στην έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνεται η σωστή επιλογή στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Τα επόμενα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης και κατάρτισης που σχεδιάζει ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπ. Πρωτοψάλτης και θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα είναι τα εξής:

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με τη δημιουργία 5.000 νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις άνεργες γυναίκες (μέσω υψηλότερων ποσοστών επιδότησης σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ανέργων).
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η δράση αφορά τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια προκειμένου να ενταχθούν η να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
  • Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι της δράσης είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων ή/και επανακατάρτιση για έως 5.000 εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο της ΔΥΠΑ, προκειμένου να απασχοληθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας κατόπιν πιστοποίησης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών, για έως 5.000 ωφελουμένους. Η έναρξή του τοποθετείται για το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
  • Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω). Η δράση αφορά την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω.
  • Νέο πρόγραμμα για 25.000 ανέργους, οι οποίοι θα λαμβάνουν για επτά μήνες τον κατώτατο μισθό. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας 25.000 νέων έως 29 ετών. Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι/ες ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει συνολικά λιγότερες από 300 ημέρες ασφάλισης μέχρι την τοποθέτησή τους στον πάροχο/επιχείρηση. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι επτά μήνες με πλήρη απασχόληση. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι και θα λαμβάνουν από τη ΔΥΠΑ τον κατώτατο μισθό κάθε μήνα. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Το τελευταίο πρόγραμμα που «έτρεξε» η ΔΥΠΑ αφορούσε την κατάρτιση 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών και υπερκαλύφθηκε σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας. Η δράση προέβλεπε κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου ήταν η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, όπως ψηφιακές, «πράσινες» και «μπλε», ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης.

Το τελευταίο πρόγραμμα που «έτρεξε» η ΔΥΠΑ αφορούσε την κατάρτιση 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών και υπερκαλύφθηκε σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας. Η δράση προέβλεπε κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου ήταν η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, όπως ψηφιακές, «πράσινες» και «μπλε», ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιείται μέσω εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. ή αδειοδοτημένο Κ.Δ.Β.Μ. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου.

Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Ο κάθε καταρτιζόμενος πρόκειται να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης προκειμένου να αναπτύξει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως σε πράσινες ή ψηφιακές, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης θα περιγράφεται αναλυτικά στις προσκλήσεις που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α.

Παράλληλα προωθούνται μία σειρά προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα προγράμματα για 47.000 ανέργους θα υλοποιηθούν από τη ΔΥΠΑ και έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την απασχόληση ανέργων στις ηλικίες 18-30 ετών, 25-45 ετών και άνω των 45 ετών.

πηγή: enaklik.com