Φθηνότερη η εξαγορά για μπλεγμένα ακίνητα σε Δασικούς Χάρτες και Κτηματολόγιο

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με χαμηλότερο τίμημα ειδικά σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου, χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος, με πιο απλές διαδικασίες και λιγότερα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων καταργούνται αεροφωτογραφίες, βεβαίωση όρων δόμησης και η οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει,  θα γίνει η εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου από ιδιώτες με τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Για ακίνητα που οι ιδιώτες έχουν  αμφισβητηθεί η κυριότητα του δημοσίου και έχουν πετύχει υπέρ τους πρωτόδικες αποφάσεις έναντι του Δασαρχείου ή έχουν αμφισβητήσει με αγωγές τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνεται ευκολότερη και με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους η εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου.

https://ecopress.gr/sti-vouli-oi-kabanes-gia-anasfalista/

Οι αλλαγές για εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον βασικό νόμο 5024/2023 για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, όσον αφορά στην εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου με το πολυνόμοσχέδιο, που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή στο οποίο περιλαμβάνεται και σειρά άλλων ρυθμίσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα και τις οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα οι αλλαγές που εισάγονται να ψηφιστούν στη Βουλή για τη διαδικασία εξαγοράς διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου είναι:

1.Καταργείται η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος εντός τους προς εξαγορά ακινήτου για την υποβολή της αίτησης. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει κτίσμα που έχει ανεγερθεί το αργότερο έως την 31η.12.1991 σε περίπτωση 30ετούς κατοχής και το αργότερο έως την 31η.12.1981 σε περίπτωση 40ετούς κατοχής).

2.Απαλείφεται επίσης η πρόβλεψη του νόμου εντός του ακινήτου να «βρίσκεται η κύρια κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογένειάς του».

3.Επεκτείνεται το δικαίωμα εξαγοράς και για όσους έχουν μισθώσει το ακίνητο από το δημόσιο ή την ΕΤΑΔ.

4.Διατηρείται το δικαίωμα εξαγοράς για όσους έχουν στη κατοχή τους το ακίνητο επί 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα. Και  δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις, που ο ενδιαφερόμενος  έχει στο προς εξαγορά ακίνητο «αγροτική δραστηριότητα με χρήση ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές».

5.Δεν επιτρέπεται η εξαγορά ακινήτου με αυθαίρετο κτίσμα. Τονίζεται πως σε κάθε περίπτωση δεν τροποποιείται καθόλου, άμεσα ή έμμεσα, η νομοθεσία σε σχέση με την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

6.Προστίθεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 για τα πέντε τουλάχιστον χρόνια που προηγούνται, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.

7.Προστίθεται πρόβλεψη, κατά την οποία η κρίση περί της ύπαρξης επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος δύναται να γίνει και κατά την εξέταση του αιτήματος εξαγοράς του ακινήτου.

8.Το τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου διαμορφώνεται με έκπτωση:

-50% για αιτούντα που έχει αναγνωρισθεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως κύριος του ακινήτου ή που έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.

-70% αν ο αιτών έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31η.12.2022.

9.Ισχύουν συνδυαστικά το μειωμένο τίμημα κατά 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και οι προβλεπόμενες  εκπτώσεις επί του μειωμένου τιμήματος εξαγοράς για ιδιώτες που βρίσκονται σε διαδικασίες αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου στο ακίνητο και έχουν πετύχει πρωτόδικές δικαστικές αποφάσεις ή έχουν αμφισβητήσει τις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές στο κτηματολόγιο. Καθώς καταργείται η προηγούμενη διάταξη που απέκλεισε τη συνδυαστική εφαρμογή των ευνοϊκών οικονομικών κινήτρων.

10.Καταργείται η υποχρέωση για σειρά δικαιολογητικών του προς εξαγορά ακινήτου, μεταξύ άλλων όπως:

– Αεροφωτογραφίες της έκτασης, εντός της οποίας κείται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο, του έτους  1982 και 1992 ή προγενέστερες, κατά περιπτώσεις.

– Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας οικοπέδου

– Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.

-Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.

-Τίτλοi από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους τίτλους αυτούς.

-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων,  στις περιπτώσεις  επί δημοσίων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, ενιαία ςέκτασης δέκα (10) στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο κ.α.

-Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του δημοσίου ακινήτου, στο οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή όπου αυτό κείται λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.

11.Τίθεται δεκαήμερη προθεσμία για την ενημέρωση του αιτούντος σε περίπτωση που λείπουν δικαιολογητικά. Η απαίτηση για προσκομιδή αεροφωτογραφιών, καταργείται, καθώς δεν εξετάζεται πλέον η ύπαρξη ή μη ακινήτου.

12.Επεκτείνεται η δυνατότητα του Δημοσίου να αποφασίσει εξαίρεση από το δικαίωμα εξαγοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εντός εξαμήνου τα αρμόδια Υπουργεία θα προσδιορίσουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα που πρέπει να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς.

13.Επισπεύδεται η προθεσμία υποβολής της συναίνεσης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου σε 2 μήνες από 3 μήνες, που προβλεπόταν αρχικά.

14. Κ αλύπτεται η θέση του στην Επιτροπή Εξαγοράς  από μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αν δεν  υποδειχθεί ή δεν αποδεχθεί τον διορισμό του πρώην δικαστικός λειτουργός των πολιτικών δικαστηρίων, συνταξιοδοτηθείς με βαθμό Προέδρου Εφετών.

15.Ορίζεται προθεσμία τριάντα ημερών και όχι απεριόριστα εντός της οποίας  η Επιτροπή Εξαγοράς θα μπορεί να ζητεί πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπηρεσία του δημόσιου τομέα για το προς εξαγορά ακίνητο

16.Ορίζεται το έτος 1965 (αντί του 1950 που ισχύει σήμερα) ως κρίσιμη ημερομηνία κατοχής δημόσιου ακινήτου, ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων, για την υποβολή αιτήματος εξαγοράς του με ευνοϊκότερους όρους.

17. Προβλέπεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος εξαγοράς δημοσίου ακινήτου (για τμήματα ακινήτων που είναι όμορα προς επιχειρήσεις) στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε..

Οι νέες νομοθετικές  ρυθμίσεις για τη διαδικασία εξαγοράς διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου

Οι νέες νομοθετικές  ρυθμίσεις για τη διαδικασία εξαγοράς διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου, όπως περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνουν επίσης ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν  στην θέσπιση ενός νέου συστήματος ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα καθώς και για εκείνα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, αλλά και ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων για όλα τα παραπάνω, όπως επίσης  ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και την εφαρμογή του Κανονισμού 2022/858 έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 5024/2023

Άρθρο 52Δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2 άρθρου 4 ν. 5024/2023

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς όποιος κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκεί επί δημοσίου ακινήτου, ο ίδιος ή οι δικαιοπάροχοί του, αδιαλείπτως κατοχή: α) επί τριάντα (30) τουλάχιστον έτη με τίτλο ή

β) επί σαράντα (40) τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα.

2.Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της παρ. 1 είναι η δήλωση του ακινήτου στο έντυπο «Ε9» για τα πέντε (5) τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης. Η άσκηση του δικαιώματος της παρ. 1 δεν αποκλείεται σε όσους έχουν μισθώσει ή σε όσους έχει παραχωρηθεί το ακίνητο από το Δημόσιο ή την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο «Ε9» για τα πέντε (5) τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης, κατά τα οποία δεν υπήρχε σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης.».

Άρθρο 53 Εξαιρούμενα ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 5024/2023

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί εξαίρεσης από το δικαίωμα εξαγοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος, προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δεν είναι δυνατή η εξαγορά δημοσίου ακινήτου, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.

1 του άρθρου 4, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, αναγόμενοι σε ζητήματα:

(α) εθνικής άμυνας, ή

(β) δημόσιας ασφάλειας, ή

(γ) δημόσιας υγείας, ή

(δ) χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού, ή

(ε) άλλης αιτιολογημένης κρατικής ανάγκης.

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κατόπιν αιτήματος του φορέα υποδοχής, τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία προσδιορίζουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα ενδιαφέροντός τους, προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς, η οποία προβλέπεται με τον παρόντα νόμο και ενημερώνουν σχετικά τον φορέα υποδοχής.

Η κρίση περί της ύπαρξης των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος δύναται να γίνει και κατά την εξέταση του αιτήματος εξαγοράς από την Επιτροπή Εξαγοράς του άρθρου 10 και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τη λήψη της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 11.».

Άρθρο 54 Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημόσιου ακινήτου – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2, τροποποίηση παρ. 5 και κατάργηση παρ. 6 άρθρου 8 ν. 5024/2023

Στο άρθρο 8 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί τιμήματος εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του Δημοσίου: α) αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2, β) στην παρ. 5 το έτος «1950» αντικαθίσταται από το έτος «1965», γ) η παρ. 6 καταργείται, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου

1.Για αιτούντα που έχει αναγνωρισθεί δυνάμει απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως κύριος του δημοσίου ακινήτου έναντι του Δημοσίου, το τίμημα εξαγοράς του άρθρου 6 αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και εφαρμόζονται επ’ αυτού οι εκπτώσεις του άρθρου 7.

2.Για αιτούντα που ο ίδιος ή ο δικαιοπάροχός του έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής, κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η αίτηση εξαγοράς υποβάλλεται χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και το τίμημα εξαγοράς του άρθρου 6 αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και εφαρμόζονται επ’ αυτού οι εκπτώσεις του άρθρου 7.

3.Αν ο αιτών, μέχρι την 31η.12.2022, έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης σε δίκη που αφορά στην αναγνώριση της κυριότητας του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

4.Σε περίπτωση εξαγοράς δημοσίου ακινήτου, κατά την παρ. 3, ο αιτών, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση προς αυτόν του πιστοποιητικού αποδοχής, υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αντίγραφο της παραίτησής του από τα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης σε δίκη που αφορά στην αναγνώριση της κυριότητας του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, δεν εκδίδεται απόφαση εξαγοράς.

5.Σε περίπτωση που ο αιτών κατέχει δημόσιο ακίνητο, το οποίο καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή του αρχικού δικαιοπαρόχου του κατά την έναρξη της κατοχής του ακινήτου, ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων που έλαβαν χώρα πριν το έτος 1965, καθ’ υπόδειξη των δημόσιων αρχών, όπως αυτή προκύπτει από μεταγενέστερα έγγραφα δημόσιων αρχών, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

6.(Καταργείται).».

Άρθρο 55 Διαδικασία υποβολής αιτήματος εξαγοράς – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 9 ν. 5024/2023

Στο άρθρο 9 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί διαδικασίας υποβολής του αιτήματος εξαγοράς: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 μετά από τις λέξεις «ο φορέας υποδοχής» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «εντός δέκα (10) ημερών», β) η περ. β) της παρ. 6 καταργείται, και οι παρ. 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

«5. Ο φορέας υποδοχής ελέγχει τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εξαγοράς. Σε περίπτωση έλλειψης ενός (1) ή περισσότερων δικαιολογητικών της παρ. 6, ο φορέας υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ενημερώνει τον αιτούντα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Ο αιτών λογίζεται ότι έχει ενημερωθεί από τον φορέα υποδοχής με την πάροδο ενός (1) μηνός από την αποστολή σε αυτόν από τον φορέα υποδοχής του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο αιτών υποβάλλει στον φορέα υποδοχής τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός ενενήντα (90) ημερών από την ενημέρωσή του, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο. Αν η προθεσμία του τετάρτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αίτηση εξαγοράς τίθεται στο αρχείο και ενημερώνεται σχετικά το πληροφοριακό σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου της αίτησης εξαγοράς, ο φορέας υποδοχής διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 8 στην οικεία κτηματική υπηρεσία.

6.Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα και γεωαναφερμένο αρχείο διανύσματος χωρικής αποτύπωσης (τύπου shp, dxf ή dwg) του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 με συνημμένη δήλωση μηχανικού του ν. 651/1977 (Α’ 207) και του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και απόσπασμα επ’ αυτού του ορθοφωτοχάρτη που απεικονίζει το υπό εξαγορά ακίνητο. Στο υπόμνημα του τοπογραφικού διαγράμματος περιλαμβάνεται βεβαίωση του συντάξαντα το διάγραμμα μηχανικού, η οποία αφορά το απεικονιζόμενο ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, που αυτό εμφανίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, εφόσον στην περιοχή, όπου αυτό κείται, λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται και από αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος (Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος ΚΗΔ), μετά την ηλεκτρονική υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος κατά το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136) στον υποδοχέα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αν απαιτείται γεωμετρική μεταβολή των κτηματολογικών στοιχείων του ακινήτου, αυτή προηγείται της υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

β) Καταργείται.

γ) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας οικοπέδου, γηπέδου ή ακινήτου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 ή τις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 8. δ) Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης. ε) Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.

στ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 5.

ζ) Αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου της παρ. 4.

η) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή κατά την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους τίτλους αυτούς.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος. ι) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση του δημοσίου ακινήτου από τον αιτούντα, κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4. Ειδικά στην υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4, προσκομίζεται αντίγραφο του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο υποβλήθηκε το έτος που προηγήθηκε της έναρξης ισχύος του παρόντος, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9, για το ίδιο έτος. ια) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του δημοσίου ακινήτου, στο οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή όπου αυτό κείται λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Επί δημοσίων ακινήτων που κείνται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Καλύμνου και Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου ισχύει ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου, προσκομίζονται φωτοαντίγραφο του ατομικού κτηματολογικού σχεδιαγράμματος και το τοπογραφικό διάγραμμα κατά την περ. α’ με συσχετισμένο το ατομικό κτηματολογικό διάγραμμα της προς εκποίηση κτηματολογικής μερίδας ή τμήμα ευρύτερης κτηματολογικής μερίδας.

ιβ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των πέντε (5) τελευταίων ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης εξαγοράς.».

Άρθρο 56 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 6 άρθρου 10 ν. 5024/2023

Στο άρθρο 10 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί συμμετοχής στην Επιτροπή Εξαγοράς: α) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται από δύο νέα εδάφια, β) στην παρ. 4: βα) οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τη λέξη «συναίνεση», ββ) οι λέξεις «τριών (3) μηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο (2) μηνών» και βγ) η φράση «μέσω του φορέα υποδοχής» αντικαθίσταται από τη φράση «τα οποία παρέχονται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών» και γ) στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 η φράση «μέσω του φορέα υποδοχής» αντικαθίσταται από τη φράση «τα οποία παρέχονται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών», και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς

1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Επιτροπή για την υλοποίηση της εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων του παρόντος, με έδρα την Αθήνα, η οποία συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2.Στην Επιτροπή μετέχουν:

α) Ένας (1) πρώην δικαστικός λειτουργός των πολιτικών δικαστηρίων, συνταξιοδοτηθείς με βαθμό Προέδρου Εφετών τουλάχιστον, ως πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών και Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β) Ένα (1) μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό παρέδρου τουλάχιστον, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4831/2021 (Α’ 170).

γ) Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Μηχανικών ή Νομικών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, ως μέλη.

Αν δεν υποδειχθεί ή δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ο πρώην δικαστικός λειτουργός της περ. α), στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχει και δεύτερο μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό παρέδρου τουλάχιστον, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται σύμφωνα με την περ. β).

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της οικείας κτηματικής υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον προϊστάμενό της ή, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδια για τη δημόσια περιουσία, ο οποίος υποδεικνύεται από τον προϊστάμενό της.

3.Η Επιτροπή λειτουργεί σε τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε επτά (7). Κάθε τμήμα της Επιτροπής οργανώνεται σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης και χειρίζεται τις αιτήσεις εξαγοράς δημοσίων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης.

4.Η οικεία κτηματική υπηρεσία, αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5, καθώς και την αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά κατά το άρθρο 9, αποστέλλει στην Επιτροπή τον φάκελο, με συνοπτικό σημείωμα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εξαγοράς εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών από τον χρόνο διαβίβασης σε αυτή του πλήρους φακέλου της αίτησης εξαγοράς από τον φορέα υποδοχής. Ειδικά στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 4, η οικεία κτηματική υπηρεσία αποστέλλει τον φάκελο στην Επιτροπή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 9 του άρθρου 9. Κατ’ εξαίρεση η οικεία κτηματική υπηρεσία αποστέλλει τον φάκελο στην Επιτροπή πριν την παρέλευση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου, εφόσον έχει προσκομισθεί έγγραφη παραίτηση, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του ασκούντος κατοχή κατ’ ιδανικά μερίδια, από τους λοιπούς ασκούντες κατοχή, κατά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς. Πριν την αποστολή του φακέλου και του συνοπτικού σημειώματος, η οικεία κτηματική υπηρεσία ζητεί τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), κατά το άρθρο 15. Περαιτέρω, η οικεία κτηματική υπηρεσία ζητεί τη συναίνεση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτή γνωστοποίησης με συστημένη επιστολή από την κτηματική υπηρεσία. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει την αποστολή του φακέλου από την οικεία κτηματική υπηρεσία στην Επιτροπή. Η οικεία κτηματική υπηρεσία δύναται να ζητεί στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπηρεσία του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα οποία παρέχονται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

5.Η Επιτροπή, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του φακέλου, κατά την παρ. 4, προβαίνει στον έλεγχο της αίτησης εξαγοράς και των δικαιολογητικών και προτείνει αιτιολογημένα στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εξαγοράς. Η προθεσμία υποβολής της πρότασης της Επιτροπής δύναται να παραταθεί με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19.

6. Σε περίπτωση πρότασης για την αποδοχή της αίτησης εξαγοράς, η Επιτροπή:

α) Καθορίζει το εμβαδόν και τα όρια του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου.

β) Καθορίζει το τμήμα του δημοσίου ακινήτου που μπορεί να εξαγοραστεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4.

γ) Επιλέγει μεταξύ περισσοτέρων αιτήσεων εξαγοράς που αφορούν στο ίδιο δημόσιο ακίνητο ή τμήμα αυτού, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 4.

δ) Καθορίζει το τίμημα εξαγοράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 6, 7 ή 8, κατά περίπτωση, και προσδιορίζει το ποσό της εφάπαξ καταβολής και των δόσεων του τιμήματος εξαγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11. Ειδικά στην περίπτωση καθορισμού τιμήματος εξαγοράς, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, η Επιτροπή ζητεί συγκριτικά στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

ε) Προβαίνει στον καθορισμό των αδιάθετων και υποχρεωτικώς εξαγοραζόμενων μεριδίων της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 4 και του αναλογούντος σε αυτά τιμήματος εξαγοράς, μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων εξαγοράς, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν κωλύεται να ζητεί πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπηρεσία του δημόσιου τομέα, τα οποία παρέχονται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.».

Άρθρο 57 Κυριότητα επί ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 5024/2023

Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί αποχής του Δημοσίου από την άσκηση αγωγών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται, β) στην περ. β): α) η φράση «από τις δασικές υπηρεσίες» αντικαθίσταται από τη φράση «από υπηρεσία», β) η φράση «λόγω του πρώην δασικού του χαρακτήρα» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτός αν πρόκειται για ανταλλάξιμο ακίνητο,», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από την άσκηση αγωγών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ως προς ακίνητα τα οποία κείνται σε εκτάσεις εντός σχεδίων πόλεως ή οικισμού, για τα οποία δεν εφαρμόζεται ο ν. 998/1979 (Α’ 289) , εφόσον σωρευτικά πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές,

β) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους από υπηρεσία του Δημοσίου Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) για το ακίνητο αυτό, εκτός αν πρόκειται για ανταλλάξιμο ακίνητο, καιγ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ άλλης αιτίας.».

Άρθρο 58 Καταβολή μέρους του τιμήματος εξαγοράς στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 ν. 5024/2023.

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί ειδικών ρυθμίσεων για μη άρτια ή μη οικοδομήσιμα τμήματα δημοσίων ακινήτων και όμορων επιχειρήσεων:

α) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στο νέο τέταρτο εδάφιο προστίθεται η φράση «από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία κτηματική υπηρεσία εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται εφάπαξ εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος εξαγοράς καταβάλλεται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Με την ολοσχερή εξόφληση του ανταλλάγματος εκδίδεται η απόφαση εκποίησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αιτούσα επιχείρηση δεν δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση.».

Άρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 5024/2023

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 5024/2023 μετά από τη φράση «σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11» τίθεται η φράση «και την παρ. 2 του άρθρου 17», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης εξαγοράς του άρθρου 11. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εξαγοράς, τη διαδικασία παροχής της συνδρομής της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην υλοποίηση του διοικητικού έργου της εξαγοράς και του τρόπου καταβολής του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος υπέρ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11 και την παρ. 2 του άρθρου 17.».

πηγή: ecopress.gr