Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς (οικ. Γερουλάνου): Επιστροφή κεφαλαίου 2,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Αναδημοσιευση από mikrometoxos.gr

Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Επιστροφή κεφαλαίου 2,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους

 • Επιστροφή κεφαλαίου ύψους 2,405 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, μέσω αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, αποφάσισε στα τέλη του 2018 η ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις πέντε μεγαλύτερες του τομέα της.
 • επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1988. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Λιβάδι Ληξουρίου της Κεφαλονιάς, όπου είναι κάτοχος οικοπέδου 57.945 τ.μ. Επίσης, διαθέτει αποθηκευτική μονάδα στην Πάτρα. Εκτρέφει και πωλεί τσιπούρες, λαβράκια και κρανιούς μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και βιολογικά αντίστοιχα ψάρια, φρέσκα ή κατεψυγμένα και συσκευασμένα και φιλεταρισμένα σε ατομικές μερίδες λιανικής, με δική της εμπορική επωνυμία. Συγχρόνως, διακινεί και εμπορεύεται ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας συνεργαζόμενων με αυτή μονάδων, αντλώντας από αυτή τη δραστηριότητα πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων της. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε ευρωπαϊκές και άλλες, τρίτες χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας – Ιθάκης.

  Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017, ολοκληρώνοντας την 29η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η βιομηχανία της Κεφαλονιάς πραγματοποίησε:

  • Πωλήσεις 30,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με το 2016 κατά 10,5% ή 2,92 εκατ. ευρώ).
  • Μεικτά κέρδη 7,61 εκατ. ευρώ (+14,6% ή +0,97 εκατ. ευρώ).
  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,35 εκατ. ευρώ (+9,9% ή +0,30 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων (10,9% και το 2016).

  – Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,895 εκατ. ευρώ (+9,5% ή +0,25 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων (9,5% το 2016).

  • Κέρδη προ φόρων 2,62 εκατ. ευρώ (+9,8% ή +0,235 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (8,5% και 13,4%, αντιστοίχως, το 2016).
 • Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,765 εκατ. ευρώ (+10,7% ή +0,17 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (5,7% και 9%, αντιστοίχως, το 2016).
 • Το 54,7% των εσόδων της εταιρείας (16,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 44,3% (13,96 εκατ. ευρώ) από την εμπορία ψαριών συνεργαζόμενων μονάδων και λοιπές δραστηριότητές της. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 31,2% (+4,01 εκατ. ευρώ). Συνολικά, η εταιρεία διέθεσε στη διεθνή και ελληνική αγορά 4.157.397 κιλά ψαριών (1.820.079 κιλά ιδιοπαραγόμενων και 2.337.318 κιλά άλλων μονάδων), αυξάνοντας κατά 12,3% τον όγκο των πωλήσεών της.

  Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 24,7%, από 23,8% το 2016), γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στην αύξηση των κερδών προ φόρων, αντισταθμίζοντας την καταγραφή μειωμένων έκτακτων εσόδων. Για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης δαπανήθηκαν 0,13 εκατ. ευρώ.

 • Τα τελικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 0,455 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,27 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ και το 2016).

  Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 10%, αντί 9,6% το 2016.

  Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

  Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,73 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 19,65 εκατ. ευρώ (18,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 58,6% (57,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 33,51 εκατ. ευρώ (31,89 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

  Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 3,97 εκατ. ευρώ (4,015 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (12,61 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,39 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 13,86 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (+0,33 εκατ. ευρώ).

  Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 7,58 εκατ. ευρώ, αντί 7,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,545 εκατ. ευρώ, έναντι 0,90 εκατ. ευρώ το 2016. Προωθεί τη δημιουργία νέου συσκευαστηρίου, σε συνάρτηση με την ένταξη επενδυτικού της προγράμματος στις διατάξεις του νέου επενδυτικού-αναπτυξιακού νόμου περί επιχορηγήσεων. Στις 31.12.2017 είχε μικρής αξίας συμμετοχή στην εταιρεία Κέφαλος, καθώς και μετοχές άλλων εταιρειών. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,62 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

 • Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο, μετά τον θάνατο του ιδρυτή της και επί σειρά ετών προέδρου της Μαρίνου Γερουλάνου, τη Lara M. Barazi, οι ετήσιες αποδοχές της οποίας για το 2018 είχε οριστεί ότι θα κυμανθούν μεταξύ 70.000-400.000 ευρώ, ανάλογα με την κερδοφορία που θα επιτευχθεί. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 134 εργαζομένους, ενώ ο μέσος αριθμός των εργαζομένων της το 2017 ήταν 131, έναντι 133 το 2016. Δαπάνησε για τις αμοιβές και πάσης φύσεως λοιπά έξοδα προσωπικού και αποζημιώσεις 3,09 εκατ. ευρώ, έναντι 2,91 εκατ. ευρώ το 2016. Διέθεσε το 2017 ποσό 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ το 2016, για αμοιβές διοικητικά-διευθυντικά στελέχη της. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της ποσό 0,56 εκατ. ευρώ από αδιανέμητα μερίσματα προηγούμενων ετών. Με βάση τον μέσο αριθμό των εργαζομένων της, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 25.575 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 20.010 ευρώ ανά εργαζόμενο.

  Στα μέσα του 2018 το 89% περίπου των μετοχών της εταιρείας ανήκε σε μέλη της οικογένειας Γερουλάνου, ενώ μερίδιο άνω του 10% ανήκε στην πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλό της.

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  inr.gr

  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  (Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
  (χιλ. ευρώ)
  2016
  (χιλ. ευρώ)
  ± %Διαφορά
  (χιλ. ευρώ)
  2015
  (χιλ. ευρώ)
  2014
  (χιλ. ευρώ)
  2005-2017
  Άθροισμα     Μ.Ο.
  (χιλ. ευρώ)
  Πάγιο ενεργητικό7.6587.50721517.1626.28053.0654.082
  Λοιπό ενεργητικό25.84924.37961.47022.15621.233285.75221.981
  Σύνολο ενεργητικού33.50731.88651.62129.31827.513338.81726.063
  Ίδια κεφάλαια19.65018.35871.29217.23616.001179.84313.834
  Μ/Μ χρέος1.2471.566-20-3191.5891.63917.8321.372
  Βραχυπρόθεσμο12.61011.962564810.4939.873141.14210.857
  Σύνολο παθητικού33.50731.88651.62129.31827.513338.81726.063
  Πωλήσεις30.82927.909102.92027.71426.615281.90521.685
  Μεικτό κέρδος7.6076.637159707.3896.65765.9685.074
  EBITDA3.3503.049103012.9672.51225.5601.966
  EBIT2.8952.64592502.5822.24119.0961.469
  Κέρδος προ φόρων2.6212.386102352.2851.95713.8621.066
  Φόροι8567928646353974.520348
  Καθαρό κέρδος1.7651.594111711.6501.5609.342719
  Μεικτό περιθώριο24,723,840,926,725,023,423,4
  Περιθώριο EBITDA10,910,900,010,79,49,19,1
  Περιθώριο EBIT9,49,5-1-0,19,38,46,86,8
  Περιθώριο κέρδους π.φ.8,58,500,08,27,44,94,9
  Καθαρό περιθώριο5,75,700,06,05,93,33,3
  Ιδια/Συνολικά κεφάλαια58,657,621,058,858,253,153,1
  Ξένα/Συνολικά κεφάλαια41,442,4-2-1,041,241,846,946,9
  Μεικτή απόδοση ιδίων13,813,430,413,712,27,77,7
  Καθαρή απόδοση ιδίων9,39,030,39,99,75,25,2
  EBITDA/Ενεργητικό10,09,640,410,19,17,57,5