Μεγάλη ανάσα: Επίδομα 830 ευρώ προς όλους! Φτάνει μέχρι και 2.490 ευρώ!

«Αυξημένο» επίδομα από 830 ευρώ μέχρι 2.490 ευρώ μπορούν να λάβουν συγκεκριμένοι δικαιούχοι.

Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι 3 μήνες και παρέχεται από την ΔΥΠΑ.

Το επίδομα αυτό ονομάζεται επίδομα αφερεγγυότητας απο τον εργοδότη.

Καταβάλλονται στον εργαζόμενο τρεις κατώτατοι μισθοί και με την αύξηση από 1/4/2024 πήγε από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Άρα για 3 μήνες δικαιούχους εισέπραττε 2.340 ευρώ όμως με την αύξηση φτάνει στα 2.490 ευρώ.

Μεγάλη ανάσα: Επίδομα έως 2.490 ευρώ προς όλους!
Φωτογραφία shutterstock.com

 

Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης των πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση. Αν η επιχείρηση του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη αυτού σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όταν (αρθ. 1, Π.Δ. 40/2007):

  • έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, είτε διαπιστωνεται ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσης της διαδικασίες πτωχεύσης. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας,
    πρόκειται για επιχείρηση που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου του Ν. 1386/1983, του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 και του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991,
  • πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του Ν.Δ. 400/1970,
  • η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών της και με αποτέλεσμα την λύση της εργασίας με τους μισθωτούς της.

συνέχεια στο athensmagazine.gr