Μεγάλη ευκαιρία: Σπίτια με συμβολικό ενοίκιο και άτοκα δάνεια – Ποιοι οι δικαιούχοι

Σπίτια: Ο ΟΑΕΔ φέρνει κατοικίες με συμβολικό ενοίκιο καθώς και άτοκα δάνεια σε νέους εργαζόμενους έρχεται να προσφέρει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που θα προωθηθεί στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο αναφέρεται στην αναμόρφωση του ΟΑΕΔ και σύμφωνα με πληροφορίες θα θεσπίζει μέτρα στήριξης με παραχώρηση κατοικιών σε νέα ζευγάρια, με συμβολικό ενοίκιο και άτοκο δάνειο καθώς επίσης και επιδότηση ενοικίου και χορήγηση χαμηλότοκων ή ακόμη και άτοκων δανείων για αγορά ή επισκευή κατοικιών.

Το βάρος, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα δοθεί στους στους εργαζόμενους και στα νέα ζευγάρια καθώς η απόφαση της κυβέρνησης είναι όχι μόνο η μέριμνα των ασθενέστερων αλλά και η καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη «στόχος του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην ΟΕΚ (που έχει περιέλθει στον ΟΑΕΔ) και η ανάπτυξη πολιτικών που θα διευκολύνουν τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους».

Η αναβαθμισμένη στεγαστική πολιτική με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει την εκμίσθωση ακινήτων, την ανοικοδόμηση με δαπάνες του μισθωτή, την δυνατότητα αγοράς ακινήτων από τη ΔΥΠΑ, αλλά και τη σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση νέων ακινήτων.

Σπίτια: Αξιοποίηση ακινήτων του ΟΑΕΔ

Ταυτόχρονα, με την διάταξη του σχεδίου νόμου δίνεται η δυνατότητα στην διοίκηση της ΔΥΠΑ να αξιοποιήσει τα ακίνητα που δεν προορίζονται για την στέγαση εργαζόμενων και ανέργων, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα της χρηματοδοτώντας άλλες δράσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση του σχεδίου νόμου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» η ΔΥΠΑ δύναται να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, όπως είναι οι δράσεις που αφορούν την στέγαση εργαζόμενων και άνεργων.

Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους.

Σπίτια: Το μίσθωμα

Παράλληλα η ΔΥΠΑ δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.

Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηνιαίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος.

Σπίτια: Το μίσθωμα μπορεί να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή βελτίωση του ακινήτου.

Η εκμίσθωση της παραγράφου αυτής γίνεται κατόπιν φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ, στην οποία τίθεται προθεσμία όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής.

Η ΔΥΠΑ δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει αδόμητα ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν τη σχετική εμπειρία, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, για χρονικό διάστημα που δύναται να υπερβαίνει τα 20 έτη.

Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηναίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος.

Στην περίπτωση τέτοιας μίσθωσης ο μισθωτής αναλαμβάνει να οικοδομήσει με δικές του δαπάνες το ακίνητο, στο βαθμό που εξαντλείται ο νόμιμος συντελεστής δόμησης.

Ο μισθωτής της παραγράφου αυτής επιλέγεται κατόπιν φανερής δημοπρασίας, στην οποία συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μισθωτές έχουν υποβάλει πρόταση για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, η οποία είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ.

Η πρόταση υποβάλλεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ, η οποία θέτει προθεσμία όχι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και σχεδίου ανοικοδόμησης του ακινήτου.

Σπίτια: Στην αγορά για ενοικίαση “ρίχνει” τα ακίνητα του ο ΟΑΕΔ

Το δρόμο της ενοικίασης, της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και της ανάθεσης και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης θα λάβουν τα ακίνητα του ΟΑΕΔ, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων.

Αυτό προβλέπουν διατάξεις του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωσή του οργανισμού (ο οποίος θα μετονομασθεί σε “Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης”), το οποίο έχει έλθει σε δημόσια διαβούλευση από τις 15 Μαρτίου.

Χαρακτηριστικά, το νομοσχέδιο προβλέπει πως:

* Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (σ.σ. όπως θα μετονομαστεί ο ΟΑΕΔ) μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.

Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηνιαίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος.

Το μίσθωμα μπορεί να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή βελτίωση του ακινήτου. Η εκμίσθωση της παρούσας γίνεται κατόπιν φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας μετά από δημόσια πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α (σ.σ. όπως θα μετονομαστεί ο ΟΑΕΔ) ., στην οποία τίθεται προθεσμία όχι μικρότερη των 30 ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής.

* Η Δ.ΥΠ.Α (σ.σ. όπως θα μετονομαστεί ο ΟΑΕΔ) μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει αδόμητα ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν τη σχετική εμπειρία, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητές της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, για χρονικό διάστημα που δύναται να υπερβαίνει τα 20 έτη.

Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηναίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος.

Στην περίπτωση τέτοιας μίσθωσης ο μισθωτής αναλαμβάνει να οικοδομήσει με δικές του δαπάνες το ακίνητο, στον βαθμό που εξαντλείται ο νόμιμος συντελεστής δόμησης.

Ο μισθωτής της παρούσας επιλέγεται κατόπιν φανερής δημοπρασίας, στην οποία συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μισθωτές έχουν υποβάλει πρόταση για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, η οποία είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α..

Η πρόταση υποβάλλεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., η οποία θέτει προθεσμία όχι μικρότερη των 120 ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και σχεδίου ανοικοδόμησης του ακινήτου.

* Οι μισθώσεις του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων. Στον Κανονισμό αυτό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία, τις προσκλήσεις και τις φανερές δημοπρασίες που είναι απαραίτητη για τη σύμβαση των μισθώσεων του παρόντος άρθρου και, ιδίως:

Σπίτια: – ο τύπος της πρόσκλησης,

– τα κριτήρια επιλογής του τρόπου με τον οποίον ορίζεται το μίσθωμα στις παραπάνω περιπτώσεις

-τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι μισθωτές,

-τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης,

-τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής διαδικασίας ως προς την υποβολή δικαιολογητικών και τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς και τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες και

-τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.

Για τις εκμισθώσεις της παρούσας διάταξης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της και με άλλες μορφές συμπράξεων με ιδιώτες και, ιδίως, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους νόμους περί Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης.

Πηγές: capital.gr, politic.gr