Μεσοπρόθεσμο 2020-2023: Πόσα θα λάβουν οι ΟΤΑ τα 4 επόμενα χρόνια – Τι πρέπει να κάνουν Δήμοι, Περιφέρειες και νομικά πρόσωπα

Εγκύκλιο αναφορικά με την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2020 έως και 2023 απέστειλε την 22α Φεβρουαρίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένες υποχρεώσεις και οδηγίες για τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπά τους.

 

Κατ’ αρχάς, αυτό που ιδίως αξίζει να επισημανθεί ενόψει εκλογών είναι ότι – όπως προκύπτει από τον Πίνακα τόσο της σελ.11 όσο και της σελ.14 – αυτοδιοικητικό σχέδιο της νυν Κυβέρνησης είναι οι «αποδόσεις σε ΟΤΑ» να είναι “παγωμένες” κατά τη διάρκεια της θητείας των νέων Αιρετών. 

Συγκεκριμένα, στη γραμμή «αποδόσεις σε ΟΤΑ» αναγράφεται (είναι σε εκατ. ευρώ) :

2020:   2.473,4

2021:   2.473,4

2022:   2.473,4

2023:   2.473,4

 

Περαιτέρω, ο Γ. Χουλιαράκης υπογραμμίζει ότι « η Χώρα έχει δεσμευθεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, οι οποίοι προβλέπουν την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε όρους  Ενισχυμένης Εποπτείας ».

Το ΜΠΔΣ, όπως αναφέρει, θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων.  Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη τη χρονική περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Το ΜΠΔΣ 2020-2023 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2017-2018), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για (α) το τρέχον έτος 2019, (β) το έτος προϋπολογισμού 2020 και (γ) τα τρία επόμενα έτη (2021-2023).

 

Προχωρώντας στις αυτοδιοικητικές οδηγίες, αυτές αποτυπώνονται στην Ενότητα 2.2. της Εγκυκλίου.

Οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του μεγέθους τους, υποτομέα με σημαντική επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.  Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο.  Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση Πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2020-2023, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της Εγκυκλίου.  Αναφορικά με τη γραμμογράφηση του Πίνακα, ο Αν. Υπ.Οικ. διευκρινίζει ότι:

(α) οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις κλπ των Αιρετών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη γραμμή “Αμοιβές Προσωπικού” και

(β) στη γραμμή δαπανών “Κοινωνικές Παροχές” συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες που γίνονται από τις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών.

 

Οι συμπληρωμένοι Πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν από τους ΟΤΑ στο Υπουργείο Εσωτερικών, που θα προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγησή τους, τόσο σε μεμονωμένο όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο του υποτομέα.

Ο Πίνακας με τα ενοποιημένα ποσά του υποτομέα ΟΤΑ θα αποσταλεί με ευθύνη του Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ στο ΓΛΚ.  Η προθεσμία που ετέθη σε όλους τους Γεν. Δ/ντές Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων να στείλουν τους, ανά περίπτωση, αναγκαίους Πίνακες ηλεκτρονικά στο ΓΛΚ, είναι αποκλειστικά μέχρι την 8η Μαρτίου 2019.

 

Επιπλέον, ο Γ. Χουλιαράκης αναφέρει πως, βάσει του αρ.43 του νόμου του δημόσιου λογιστικού, οι στόχοι ισοζυγίου του ενοποιημένου π/υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ είναι δεσμευτικοί (δηλαδή τα έτη 2020 και 2021).

 

Τέλος, στην Εγκύκλιο εντοπίζουμε ότι, ενώ για τις εκλογικές δαπάνες η εκτίμηση για το 2019 ανέρχεται σε 75 εκατ. €, στην πρόβλεψη για το 2023 αυτές καταγράφονται αυξημένες σε 80 εκατ. €.

 

Το πλήρες κείμενό της είναι διαθέσιμο ΕΔΩ 

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr