Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των ξενοδοχείων και κάμπινγκ, με άρθρο, που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την απαλλαγή από την υποχρέωση φόρου διαμονής για το διάστημα από 23/9/2019 έως και 10/10/2019 για τις επιχειρήσεις, που είχαν συμβληθεί με τον Thomas Cook.

Επίσης, υπάρχει ρύθμιση για το επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενους, που επλήγησαν από την πτώχευση του τουρ οπερέιτορ.

Αναλυτικά τα άρθρα:

Για την παράταση της προσθεσμίας κατάταξης των ξενοδοχείων και κάμπινγκ

Άρθρο 20

Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του v. 4276/2014 (Α’ 155) τίθεται ως περίπτωση (a) και στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής:

«β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη.

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.

Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».

Για τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων

Άρθρο 10

Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD

1. Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ’ του άρθρου 2 του v. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, καθώς και για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

2. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), μετά την παράγραφο 9 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:

«1Ο. Για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας της παρ. 7 του άρθρου 4, το επίδομα τακτικής ανεργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του παρόντος, επιμηκύνεται κατά ένα (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του παρόντος».

Πηγή: tornosnews.gr