Νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης ξεκαθαρίζει πως για να διαγραφεί στην Ελλάδα ένα όχημα που έχει πουληθεί στο εξωτερικό πρέπει να προσκομιστεί η νέα Άδεια Κυκλοφορίας μεταφρασμένη.

Αντιμέτωποι με οφειλές Τελών Κυκλοφορίας μπορεί να βρεθούν πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι τα έχουν πουλήσει στο εξωτερικό αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διαγραφής τους στην Ελλάδα σύμφωνα με όπως όριζε σχετικός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ!

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr χιλιάδες ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων ή μεγάλου κυβισμού που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα οχήματά τους στο εξωτερικό είναι πολύ πιθανό να τους πιστωθούν στο Taxisnet ποσά από τα διπλάσια Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν εξαχθεί. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα δικαιολογητικά που ορίζει μια εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με την οποία για να ολοκληρωθεί διαγραφή ενός οχήματος θα πρέπει ο προηγούμενος κάτοχος να προσκομίσει την νέα Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος από το άλλο κράτος που έχει εξαχθεί και μάλιστα μεταφρασμένη!

Σε διαφορετική περίπτωση η διαγραφή λόγω εξαγωγής δεν θα ολοκληρωθεί και ο κάτοχος του οχήματος θα χρεωθεί με το διπλάσιο ποσό των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματος. Ωστόσο επειδή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες έχουν πουλήσει στο εξωτερικό τα οχήματά τους και στη συνέχεια οι έμποροι που τα αγόρασαν είναι πολύ πιθανό να τα έχουν εξάγει σε άλλες χώρες χωρίς να έχουν εκδώσει Άδεια Κυκλοφορίας μπορεί να δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τους προηγούμενους Έλληνες κατόχους ΙΧ.

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις οι εμπορίες που έχουν διαχειριστεί τις εξαγωγές των εγχώριων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχουν κλείσει με αποτέλεσμα οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που έχουν εξαχθεί να μην γνωρίζουν που κυκλοφορεί το όχημά τους καθώς εκείνοι το πούλησαν στην εταιρεία που έχει κλείσει. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν εξαχθεί να είναι πολύ πιθανό να πρέπει να πληρώσουν τα διπλά Τέλη Κυκλοφορίας καθώς η οριστική διαγραφή του οχήματός τους δεν έχει ολοκληρωθεί…

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό είναι τα παρακάτω:

Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής (καταστροφή, ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό – χορηγείται από την Υπηρεσία).

Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.

Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.

Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας και 30,00€ ή 9,00 ευρώ (για δίκυκλα) από το δημόσιο ταμείο.

Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.

Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος γίνεται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 116/04, εφόσον το όχημα έχει παραδοθεί στις πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης (ΕΔΟΕ τηλ. 2106899039). Για την ανωτέρω περίπτωση αρμόδια είναι τα εξουσιοδοτημένα διαλυτήρια.

Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος από την Υπηρεσία Δ/νσης Μεταφορών γίνεται μόνο στις περιπτώσεις: α) ολοσχερούς καταστροφής, β) οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό, και γ) παράδοσης στον ΟΔΔΥ ή στο Δήμο, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.

Στην περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής, απαιτείται βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (πυρκαγιά ή κατακρήμνιση).

Σε περίπτωση εξαγωγής οχήματος στο εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση στη Δ/νση Μεταφορών, μεταφρασμένου & νομίμως επικυρωμένου εγγράφου της αντίστοιχης υπηρεσίας της αλλοδαπής Χώρας ταξινόμησης, καθώς και οι Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον δεν παρακρατηθούν από την αλλοδαπή Χώρα.

Η Υπουργική Απόφαση

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. Α 11574/638/18/2019 – ΦΕΚ 2118/Β/6-6-2018 αναφέρει ότι: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το online μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α’ 85).

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18/2019 – ΦΕΚ 2118/Β/6-6-2018

Διαγραφή αυτοκινήτων από το online μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α’ 85).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 93, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,

β. των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82) «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων»», όπως αυτά προστέθηκαν με την παρ. 1 της υποπαραγράφου Δ.4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», γ. του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», δ. τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθμ. 952/2013 (126910102013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

ε. τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Ά 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύουν και ιδίως της παραγράφου 6 του άρθρου 132 αυτού, στ. της Α/33824/2683/2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 και 2003/127/Εκ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων», ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), η. του π.δ. 111/2014 (Α’ 178) «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, θ. του π.δ. 123/2017 (Α’ 151), «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», ι. της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10032017 (Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ια. του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ιβ. της ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου», ιγ. της οικ. 20871/21-03-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2.Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, ως ακολούθως, τη διαδικασία της διαγραφής αυτοκινήτων, όπως ορίζονται με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ. ν. 2696/1999 (Α’ 57), πλην λεωφορείων και φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 3,5 τόνων, από το μητρώο οχημάτων σε περιπτώσεις επαναταξινόμησης σε άλλη χώρα:

1.Ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

i.Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση όπου όχημα με άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα ταξινομείται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, χωρίς προηγουμένως να έχει κατατεθεί η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες, διαγράφεται από το μητρώο ύστερα από τη γνωστοποίηση της ταξινόμησης στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας είτε μέσω του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είτε απευθείας από την αντίστοιχη Υπηρεσία του άλλου κράτους. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αυτοπροσώπως και σε ευκρινές φωτοαντίγραφο τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων τους σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., τότε απαιτείται επίσημη μετάφραση των εγγράφων αυτών συνοδευομένης από αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.

Η ημερομηνία διαγραφής που καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων λόγω επαναταξινόμησης σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας, όπως βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας από το κράτος-μέλος της Ε.Ε. όπου ταξινομήθηκε το όχημα.

ii.Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής/ αποστολής από τη χώρα απαιτείται προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.

β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου και ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.

γ) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή / αποστολή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή / αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να εξάγει/ αποστείλει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων στις περιπτώσεις εξαγωγής σε χώρες ΕΟΧ, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ. 567/21/18-4-1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή / αποστολή σε άλλο κράτος».

Η διαδικασία της διαγραφής, λόγω εξαγωγής / αποστολής από τη χώρα σε κράτοςμέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ολοκληρώνεται ύστερα από τη γνωστοποίηση της ταξινόμησης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών είτε μέσω του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είτε απευθείας από την αντίστοιχη Υπηρεσία του άλλου κράτους είτε όταν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αυτοπροσώπως τα αποδεικτικά έγγραφα σε ευκρινή φωτοαντίγραφα σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων τους σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους που θα συνοδεύεται από αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.

Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας, όπως θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους.

2.Ταξινόμηση σε κράτος μη μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

3.Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.

β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα.

γ) Σχετική βεβαίωση ταξινόμησης, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, από το κράτος που ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων, όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή μη τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας, όπως θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους.

1.Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε χώρα εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.

β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.

γ) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή/ αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να εξάγει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Δ. 567/21/18,4,1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή / αποστολή σε άλλο κράτος».

Η διαδικασία της διαγραφής λόγω εξαγωγής από τη χώρα σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. ολοκληρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο: α) Αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής» και

β) αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας και σχετικής βεβαίωσης ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενης από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.

Η ημερομηνία της διαγραφής του οχήματος από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι η ημερομηνία ταξινόμησης στο άλλο κράτος όπως θα προκύπτει από τη βεβαίωση ταξινόμησης και την άδεια κυκλοφορίας του άλλου κράτους.

3.Οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα, όπως παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης, απαγόρευση μεταβίβασης λόγω χορηγηθείσας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, καθώς και οχήματα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως κλεμμένα δεν θα διαγράφονται από το μητρώο μέχρι την άρση του σχετικού κωλύματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κύριοι και οι κάτοχοι των οχημάτων θα ενημερώνονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών σχετικά με τα κωλύματα αυτά.

4.Όσον αφορά στη διαδικασία της διαγραφής λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλο κράτος των φορτηγών με ΜΑΜΦΟ μεγαλύτερη των 3,5 τόνων και των λεωφορείων, εφαρμογή έχει η Α10852/754/27-02-2002 (ΦΕΚ 345/Β72 10-3-2002) υπουργική απόφαση όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής / αποστολής σε άλλο κράτος των φορτηγών και των λεωφορείων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή φορτηγό ή λεωφορείο βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα, καθώς και του βιβλιαρίου μεταβολών του προς εξαγωγή φορτηγού ή λεωφορείου.

5.Η παρ. 2 της Α10852/754/27.02.2002 (Β’ 345) απόφασης καταργείται.

6.Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το ακόλουθο Υπόδειγμα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Βεβαιώνεται ότι, για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ……………………………………..

δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το έτος εξαγωγής / επαναταξινόμησής του (επιλογή κατά περίπτωση) σε άλλο Κράτος μέλος της Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. ή τρίτη χώρα, καθώς και προηγούμενων ετών.

Η βεβαίωση χορηγείται για τη διαγραφή του οχήματος λόγω εξαγωγής / επαναταξινόμησής.

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019»

Πηγή: newsauto.gr

Προηγούμενο άρθροΑυτές είναι οι αλλαγές στα Τέλη Κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά
Επόμενο άρθροΥδρογονάνθρακες: Τα νέα στοιχεία για Ιόνιο και Κρήτη