Πώς θα γίνει η καταβολή αποζημίωσης συνεδριάσεων στους δημοτικούς συμβούλους (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 , σχετικά με τις λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται:

Άρθρο 1

Ορισμός δικαιούχων- Προσδιορισμός αποζημίωσης

1. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του ν. 3463/2006 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, από την δημοτική ή τοπική κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του δήμου και το προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δήμου. Οποιαδήποτε μεταβολή στη μόνιμη κατοικία των δημοτικών συμβούλων γνωστοποιείται στο δημοτικό συμβούλιο, για να ληφθεί η σχετική απόφαση και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίηση.

2. Εάν η έδρα του δήμου βρίσκεται σε οικισμό ή τοποθεσία εκτός του οικισμού που αποτελεί έδρα της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, τότε η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται βάσει του οικισμού ή της θέσης της έδρας του δήμου.

3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το δημοτικό συμβούλιο προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων.

Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το όριο του προηγουμένου
εδαφίου.

4. Ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις.

5. Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό εγγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου.

Άρθρο 2

Καταβολή αποζημίωσης

1. Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του δήμου κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.

2. Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι και ο σύμβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης αυτής.

3. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Από το ποσόν που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4483/2017 (Α΄107/31.07.2017). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 17 Απριλίου 2018.

ΦΕΚ

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr