Προκήρυξη για θέσεις στο Λιμενικό χωρίς Πανελλαδικές -Πώς θα γίνει η επιλογή

ÐÅÉÑÁÉÁÓ-Óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ïé äéáóùèÝíôåò ìåôáíÜóôåò áðü ôï íáõÜãéï ôçò ÓÜìïõ, üðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 22 Üíèñùðïé.Ðñüêåéôáé ãéá 32 Üôïìá, 7 Óýñéïé, 24 Óïìáëïß êáé ìßá ãõíáßêá áðü ôçí Åñõèñáßá, åíþ ìå ôï ßäéï äñïìïëüãéï èá ìåôáöåñèïýí ïé óïñïß ôùí 12 íåêñþí ìéáò êáé ïé 10 Ý÷ïõí Þäç ôáõôïðïéçèåß. (EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις που ανοίγουν στο Λιμενικό Σώμα. Η προκήρυξη για την πρόσληψη περίπου 200 ατόμων βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και θα αφορά λιμενοφύλακες και δόκιμους σημαιοφόρους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ότι, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, η συγκεκριμένη προκήρυξη θα προβλέπει προσλήψεις μονίμων χωρίς Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά με μοριοδότηση ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα προϋποθέτει αθλητική δοκιμασία και τουλάχιστον τη γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr