Αυξημένοι στους δήμους και μειωμένοι στις περιφέρειες είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2020, που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. 

Συγκεκριμένα, το 2019 οι δήμοι έλαβαν 1.8 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 αναμένεται να λάβουν 2 δισ. (αύξηση 11%). Από την άλλη πλευρά οι περιφέρειες έλαβαν το 2019 670 εκατ., ενώ το 2020 αναμένεται να λάβουν 657 εκατ. ευρώ (μείωση, 1,9%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και λοιπές μεταβιβάσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Η βασικότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). Οι ΚΑΠ αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και προσδιορίζονται βάσει σχετικών διατάξεων με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών τους. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού λαμβάνουν περαιτέρω ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών και αποδόσεις για λοιπούς σκοπούς.

Πίνακας 3.18 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,ειδική επιχορήγηση Δήμων, λοιπές αποδόσεις σε Δήμους και λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από τον ΤΠ του Υπουργείου Εσωτερικών

(σε εκατ. ευρώ)

 
Κατηγορία 2019 2020
Εκτιμήσεις Προβλέψεις
     
Α.    ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Δήμοι (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV) 1.811 2.037
       Ι.    ΚΑΠ Δήμων (α + β + γ) 1.759 1.857
       α.   Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 728 668
       β.   Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 901 1.088
       γ.   Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ 130 101
       ΙΙ.   Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού 24 172
       III.  Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού  8 5
       IV.  Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού 20 2
Β.    ΟΤΑ Β’ βαθμού – Περιφέρειες (Ι + ΙΙ) 670 657
       Ι.    ΚΑΠ Περιφερειών (α+β) 659 657
       α.   Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 219 202
       β.   Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 440 455
       ΙΙ.   Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ β’ βαθμού 11 0
Γ.    ΚΑΠ OTA α’ και β’ βαθμού (Α.Ι + Β.Ι) 2.418 2.514
     
Δ.    Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Εσωτερικών (Α + Β) 2.481 2.695

 

Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στους Δήμους, εκτιμάται να διαμορφωθούν το 2019 στα 1.759 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 προβλέπεται να ανέλθουν στα 1.857 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 2019 λαμβάνουν ειδική επιχορήγηση ύψους 24 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας και τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το 2020, η ειδική επιχορήγηση προβλέπεται να ανέλθει στα 172 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020), το κόστος του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και την ολοκλήρωση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Επισημαίνεται ότι, οι ΚΑΠ των Δήμων στο 2020 είναι μειωμένοι κατά 670 εκατ. ευρώ όπως και το 2019, λόγω καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, εκτιμάται να διαμορφωθούν, το 2019, στα 659 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020, προβλέπονται να ανέλθουν στα 657 εκατ. ευρώ. Ομοίως και στις Περιφέρειες οι ΚΑΠ το 2020 είναι μειωμένοι κατά 70 εκατ. ευρώ, όπως και το 2019, λόγω καταβολής του διατροφικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν δράσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές της υποδομές (π.χ. Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και ΙΙ, κ.ά.), την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών/καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, την αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), δράσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και δράσεις για την τοπική ανάπτυξη Μακεδονίας και Θράκης.

Πηγή: aftodioikisi.gr