Ψηφίζεται στην Βουλή ρύθμιση για την αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων|Αυτές είναι οι ποινές για την μη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη». Πρόκειται για διάταξη περί αστικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων από κρούσμα κορωνοϊού, καθώς και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονονται σε πρίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Υπενθυμίζεται ότι το money-tourism.gr, είχε γράψει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ότι δεν τίθεται θέμα αστικής ευθύνης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, εάν τηρούν τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ δημοσίευσε και σχετικό νομικό άρθρο, των κ.κ. Ιωάννη Γκιτσάκη και Λάζαρου Παυλίδη.

Τι προβλέπει η διάταξη

Πιο αναλυτικά, το Άρθρο 61, Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών καταλυμάτων, περιλαμβάνει τα εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το καθοριζόμενο ως
αναγκαίο χρονικό διάστημα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου
βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α’ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των
τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το
χρονικό διάστημα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου,
καθώς και το πεδίο εφαρμογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων
υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για
χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 και τη
διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην
περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019
(Α’ 133). Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς του διοικητικού
μέτρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισμού.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως
του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η εφαρμοστέα διαδικασία και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος».
Το νομοσχέδιο
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πλήθος ρυθμίσεων, τις οποίες έχουμε αποκαλύψει στο πρόσφατο παρελθόν, με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ρεπορτάζ.
Το κείμενο του νομοσχεδίου, έχει ως εξής:
58
Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού
με τίτλο
«Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σκοπός – Ορισμοί
Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού (ΣΚΤ)
Άρθρο 1
Σκοπός του μέρους πρώτου – Ορισμοί
1. Σκοπός του μέρους πρώτου είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της Χώρας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Οι ορισμοί του παρόντος μέρους είναι οι εξής:
α. Ο «καταδυτικός τουρισμός αναψυχής» είναι ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει υποβρύχια περιήγηση σε κάθε υδάτινη περιοχή της ελληνικής επικράτειας συμπεριλαμβανομένων της θάλασσας, των εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποταμοί, σπήλαια), των προστατευόμενων υποθαλάσσιων χώρων, των καταδυτικών πάρκων και των επισκέψιμων ενάλιων, ενδοποτάμιων ή ενδολιμναίων αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, ναυαγίων είτε παλαιότερων, είτε νεώτερων των 50 ετών από τη βύθισή τους και των ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Οι υδάτινες περιοχές επιλέγονται από τους επισκέπτες-τουρίστες, που συνδυάζουν τις διακοπές τους με ατομικές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο εξοπλισμό και τεχνικές, καθώς και με την εκμάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή με την περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) με σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού και της υποθαλάσσιας γεωμορφολογίας για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών.
β. Το «Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού» είναι μόνιμο συμβουλευτικό όργανο που αναφέρεται στον Υπουργό Τουρισμού και στελεχώνεται από επιστήμονες με γνώση και εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του καταδυτικού τουρισμού, στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
59
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, από έναν (1) πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), καθώς και από – κατά περίπτωση – έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
γ. Ο «πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3409/2005.
δ. «Αξιοθέατα καταδυτικού τουρισμού» αποτελούν τα υποθαλάσσια αξιοθέατα που ευρίσκονται ή κατασκευάζονται εντός της ελληνικής επικράτειας και μπορούν να αξιοποιηθούν ως πόλοι έλξης τουριστών που ταξιδεύουν στο πλαίσιο του καταδυτικού τουρισμού, όπως είναι οι επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι του άρθρου 6, τα ναυάγια του άρθρου 7, τα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και τα καταδυτικά πάρκα του άρθρου 13 του ν. 3409/2005.
ε. «Εθνικό δίκτυο καταδυτικών αξιοθέατων» αποτελεί το σύνολο των οργανωμένων επισκέψιμων αξιοθέατων του καταδυτικού τουρισμού αναψυχής της Χώρας.
στ. Ως «είδη καταδυτικού τουρισμού» νοούνται ιδίως η αυτόνομη ή καθοδηγούμενη κατάδυση με αναπνευστικές συσκευές, η ελεύθερη κατάδυση, η περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), η υποθαλάσσια περιήγηση με σκάφη υποβρύχιας περιήγησης, η παρατήρηση του βυθού με πλοία διαφανούς πυθμένα (glass bottom σκάφη) ή με άλλα τεχνικά μέσα, που έχουν ως σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού με τους ζώντες οργανισμούς και την υποθαλάσσια γεωμορφολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών.
Άρθρο 2
Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας
1. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής περιλαμβάνει την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας σε κάθε υδάτινη περιοχή της ελληνικής επικράτειας με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής. Ο καταδυτικός τουρισμός επιτρέπεται ελεύθερα σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται γειτονικά στα καταδυτικά πάρκα, ανεξαρτήτως βάθους κατάδυσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2, καθώς και στα άρθρα 6 και 7 και στην παρ. 6 του άρθρου 13.
2. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής απαγορεύεται: α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θαλάσσιες περιοχές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του ν.
60
3028/2002 (Α’ 153), β) σε θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν πεδίο ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων ή περιοχές ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλια πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή υδάτινα τμήματα της ζώνης ασφαλείας φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περ. η΄ του άρθρου 1 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) ή εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων εν γένει ή εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχουν καθορισθεί ως αμυντικές περιοχές ή ναυτικά οχυρά κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546) ή περιοχές στις οποίες υπάρχουν ναύδετα του πολεμικού ναυτικού, γ) σε περιοχές για τις οποίες υπάρχει ρητή σχετική απαγόρευση από θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο.
3. Οι καταδύσεις αναψυχής με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές: α) διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων, β) γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεμικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) διενέργειας πλόων εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν των σημείων εκκίνησής τους, δ) όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νομοθετήματα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ή από τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών τους, ε) όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστημένα συστήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας, στ) όπου η λιμενική αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων.
4. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις σε συγκεκριμένα οικολογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τους ν. 1650/1986 (Α’ 160), 3044/2002 (Α’ 197), 3937/2011 (A’ 60) καθώς και την υπ’ αρ. 33318/3028/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (Β’ 1289).
5. Η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών ενάλιων αρχαιολογικών χώρων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 3
Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού
Συστήνεται Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, το οποίο έχει ως σκοπό τη διαρκή ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού αναψυχής, καθώς και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή των αξιοθεάτων
61
καταδυτικού τουρισμού αναψυχής της Χώρας υπό το πρίσμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον καταδυτικό τουρισμό. Το Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού.
Άρθρο 4
Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού
1. Το Συμβούλιο συγκροτείται από: δύο (2) επιστήμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται του καταδυτικού τουρισμού, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού και έναν (1) πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α’ 273). Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού είναι κατά προτίμηση κάτοχοι τουλάχιστον βασικού πτυχίου καταδύσεων αναψυχής. Στο Συμβούλιο συμμετέχει κατά περίπτωση και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στην οποία ορίζονται τα μέλη με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
3. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
4. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού
1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού είναι οι εξής:
α) Εισηγείται την εθνική στρατηγική ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού, με βάση τα είδη καταδυτικού τουρισμού που κρίνει ότι πρέπει να προωθηθούν, ανάλογα με τις τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες συνθήκες.
β) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπουργό Τουρισμού για τις ενδεδειγμένες σχετικές ρυθμίσεις και δράσεις στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.
62
γ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού ή και άλλων Υπουργείων για την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.
δ) Συνεργάζεται με τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Καταδυτικών Αξιοθέατων.
ε) Συνεργάζεται με τους σχετικούς επαγγελματικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς.
στ) Συνεργάζεται με ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης για τη δημιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης σε θέματα θαλάσσιου και ιδίως καταδυτικού τουρισμού.
ζ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων.
η) Προτείνει και πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή του ελληνικού καταδυτικού τουρισμού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τα αντίστοιχα γραφεία ΕΟΤ του εξωτερικού.
θ) Παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και εισηγείται βελτιωτικές παρεμβάσεις.
ι) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία, την κατάσταση και ιδίως τους επισκέπτες των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων της Χώρας προς παρακολούθηση και αξιολόγηση εκάστου καταδυτικού αξιοθέατου και προς διευκόλυνση ενός γενικότερου σχεδιασμού για τα ζητήματα καταδυτικού τουρισμού. Σε περίπτωση που εντός Υπουργείων λειτουργούν δομές συλλογής ή/και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων σχετικών καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον καταδυτικό τουρισμό, αυτές οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα για τα στοιχεία αυτά το Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού.
ια) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.
ιβ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στο νησιωτικό χώρο.
2. Το Συμβούλιο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς διαχείρισης των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων διευκολύνουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και συμβάλλουν, με την παροχή
63
στοιχείων και πληροφοριών, μετά από αίτηση, και με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αξιοθέατα Καταδυτικού Τουρισμού
Άρθρο 6
Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι (ΕΕΑΧ).
2. Με όμοια απόφαση παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87), με τις οποίες εξειδικεύονται τα έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα εντός των ΕΕΑΧ, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Εάν για τους ιδρυόμενους ΕΕΑΧ δεν έχει ορισθεί φορέας διαχείρισης με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή με προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, ως φορέας διαχείρισης νοείται η αρμόδια εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Η φύλαξη των ΕΕΑΧ γίνεται από προσωπικό της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή, όπου αυτό απαιτείται, στο πλαίσιο άσκησης των αστυνομικών της καθηκόντων.
5. Στους ΕΕΑΧ επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο α) η καθοδηγούμενη κατάδυση ή περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) με συνοδεία προσωπικού νομίμως αδειοδοτημένων παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, β) η περιήγηση και παρατήρηση του βυθού με πλοία διαφανούς πυθμένα ή άλλα μέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και γ) η αρχαιολογική ή άλλη, διενεργούμενη υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α΄ 23) και των λοιπών οικείων διατάξεων, επιστημονική έρευνα κατά τη διάρκεια της οποίας διακόπτεται η δυνατότητα επίσκεψής τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού ορίζονται συγκεκριμένα τυπικά ή άλλα προσόντα του προσωπικού, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της συνδρομής τους, η
64
διαδικασία υποβολής και οι αρμόδιες αρχές υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Τα χρησιμοποιούμενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη αναχωρούν για την κατάδυση από συγκεκριμένο σημείο και επιστρέφουν στο ίδιο, χωρίς, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον ΕΕΑΧ, να προσεγγίζουν άλλο σημείο της ξηράς ή άλλο σκάφος. Τα σημεία αναχώρησης και επιστροφής μπορούν να φυλάσσονται από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
7. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας της παρ. 4 μπορεί να πραγματοποιεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του σωματικό έλεγχο και έλεγχο στις αποσκευές των επισκεπτών και των συνοδών τους, καθώς και στα χρησιμοποιούμενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη, τόσο στο σημείο αναχώρησης και επιστροφής, όσο και εντός του χώρου του ΕΕΑΧ ή και κατά τον πλου από και προς αυτόν. Απαγορεύεται στους επισκέπτες να φέρουν ανιχνευτές μετάλλου στο βυθό. Απαγορεύεται επίσης η ύπαρξη ανιχνευτών μετάλλου στα σκάφη και στα σημεία του χώρου του ΕΕΑΧ του προηγούμενου εδαφίου.
8. Για έκαστο ΕΕΑΧ ή ομάδα ΕΕΑΧ καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους στους ΕΕΑΧ οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους του Κανονισμού.
Άρθρο 7
Ναυάγια
1. Στα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, που έχουν βυθισθεί προ των τελευταίων πενήντα (50) ετών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η καθοδηγούμενη ή οργανωμένη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ελεύθερη ή αυτόνομη κατάδυση ή περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) και η παρατήρηση του βυθού με πλοία διαφανούς πυθμένα ή άλλα μέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και η ιδιωτική περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling).
2. Κατά την κατάδυση στα ναυάγια της παρ. 1 απαγορεύεται στους καταδυόμενους η οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλοίωση στα ναυάγια, καθώς και η συλλογή, αποκομιδή ή και απλή μετακίνηση οποιωνδήποτε αντικειμένων από τα ναυάγια της παρ. 1 ή τον βυθό πέριξ αυτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και κατά περίπτωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι όροι της κατάδυσης στα ναυάγια της παρ. 1 ή σε ομάδα ναυαγίων της παρ. 1 ή σε μεμονωμένο
65
ναυάγιο της παρ. 1, ο τρόπος γνωστοποίησης των καταδύσεων στην εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων και οι λοιπές υποχρεώσεις των παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και των επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η πρόσδεση στα ναυάγια της παρ. 1 πλωτήρα χρώματος πορτοκαλί με το ειδικό σήμα ή της διεθνώς αναγνωρισμένης σημαίας υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη με άσπρη διαγώνια γραμμή).
5. Με άδεια της λιμενικής αρχής, κατόπιν υποβολής μελέτης αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράμματος κατά του συστήματος συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέπεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον των ναυαγίων της παρ. 1 κοινόχρηστων ναυδέτων για χρήση από τα σκάφη, που χρησιμοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να μην επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα ναυάγια. Η μόνιμη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285). Τα ναύδετα φέρουν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φάρων.
6. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ναυάγια της παρ. 1 απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από την επιφανειακή σήμανση των καταδύσεων. Σε ναυάγια της παρ. 1, όπου υπάρχουν ποντισμένα ναύδετα σύμφωνα με την παρ. 5, απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από αυτά.
Άρθρο 8
Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα
1. Επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγμα πόντιση σε θαλάσσιους χώρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α` 153) και του ν. 4014/2011 (Α` 209) πλοίων, παραδοσιακών πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών ή έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή/και την εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου με τη διαμόρφωση καταδυτικών αξιοθέατων. Οι ελεύθερες ή αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής και η επιφανειακή παρατήρηση του βυθού στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα είναι ελεύθερες για όλους και δεν επιτρέπεται να εισπράττεται αντάλλαγμα για την είσοδο και χρήση του θαλάσσιου χώρου, όπου ευρίσκονται.
2. Η ιδιοκτησία στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα παραμένει στον πριν την πόντιση ιδιοκτήτη τους ή τον τυχόν διάδοχο αυτού, ο οποίος δικαιούται να τα ανασύρει και
66
αποκομίσει οποτεδήποτε με υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα πλήρως το υποθαλάσσιο περιβάλλον στην πρότερη κατάσταση.
3. Με άδεια της λιμενικής αρχής, κατόπιν υποβολής μελέτης αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράμματος κατά του συστήματος συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέπεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον ελεύθερων τεχνητών υποβρυχίων αξιοθέατων κοινόχρηστων ναυδέτων για χρήση από τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να μην επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Η μόνιμη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285). Τα ναύδετα φέρουν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φάρων.
4. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από την επιφανειακή σήμανση των καταδύσεων. Σε ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα, όπου υπάρχουν ποντισμένα ναύδετα σύμφωνα με την παρ. 3, απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από αυτά.
5. Σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από την περίμετρο των ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων απαγορεύεται κάθε μορφή αλιείας.
6. Η δημιουργία Ελεύθερων Τεχνητών Υποβρύχιων Αξιοθέατων απαγορεύεται σε ακτίνα χιλίων (1.000) μέτρων από τα όρια χωροθέτησης καταδυτικού πάρκου.
Άρθρο 9
Ενημέρωση αρχής για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ και καταδυτικά πάρκα
και τέλη φωτογράφισης
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΕΑΧ και τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από τη διενέργεια καταδύσεων ή περιήγησης σε καταδυτικά πάρκα του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) και ΕΕΑΧ, οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, έντυπα ή ηλεκτρονικά, τον φορέα διαχείρισης με αναφορά και του χρόνου και της διάρκειας της κατάδυσης.
2. Για τη φωτογράφιση ή κινηματογράφηση στους επισκέψιμους ενάλιους, μεσοποτάμιους ή ενδολιμναίους αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους και σε ναυάγια εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153). Η φωτογράφιση ή κινηματογράφηση στους χώρους του προηγούμενου εδαφίου, η οποία διενεργείται για μη εμπορικούς σκοπούς, πραγματοποιείται ατελώς.
67
Άρθρο 10
Κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών αξιοθέατων
1. Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων θεωρούνται επενδύσεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και μπορούν να επιδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.
2. Για χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων, δεν επιβάλλεται φόρος δωρεάς, εκτός αν οι χορηγίες υπερβαίνουν το ύψος της αντιπαροχής, και ισχύει γι’ αυτές οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νομοθεσίας.
3. Οι δαπάνες της παρ. 2, που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του επιχορηγούμενου καταδυτικού αξιοθέατου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (A’ 167).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διατάξεις σχετικά με τις καταδύσεις αναψυχής
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις σε διατάξεις καταδύσεων αναψυχής
1. Το άρθρο 1 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) αντικαθίσταται ως εξής: «Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας ή δραστηριότητας περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) στη θάλασσα και στις λοιπές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής ή αθλητικών σκοπών, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
2. Το άρθρο 2 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις καταδύσεις αναψυχής και στις περιηγήσεις επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), οπουδήποτε και αν διενεργούνται, εφαρμόζονται τα εκάστοτε σε ισχύ Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής, που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την
68
εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών και την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), στις απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών ερασιτεχνικής κατάδυσης, καθώς και στα εξαρτήματα κατάδυσης και αναπνευστικού εξοπλισμού.»
3. Η περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης για καταδύσεις αναψυχής και πρόγραμμα εκπαίδευσης για περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), το οποίο παρέχει για εφαρμογή σε παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι οποίοι αναγνωρίζονται από αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το πιστοποιημένο σχήμα εκπαίδευσης που διαθέτει και εφαρμόζει».
4. Η περ. γ’ του άρθρου 3 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνομης κατάδυσης, πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους συμμετέχοντες σε περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμά του και τηρεί σχετικούς καταλόγους των αναγνωριζόμενων από αυτόν παρόχων και των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εκπαίδευσης».
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3409/2005 προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:
«δ) περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling),
ε) εκμίσθωσης εξοπλισμού περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling)».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3409/2005 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής: «γ) Περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), είναι η υπηρεσία μεταφοράς, συνοδείας, επιτήρησης και υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που αφορά σε κολυμβητική δραστηριότητα με χρήση μάσκας, αναπνευστήρα και θαλασσίων πέδιλων, κατά την οποία οι συμμετέχοντες παραμένουν στην επιφάνεια της θάλασσας ή πραγματοποιούν περιστασιακές καταδύσεις μόνο με την αναπνοή τους. Κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν συσκευές ή εξοπλισμό ρύθμισης πλευστότητας, για να υποστηρίζονται στην επιφάνεια, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις ικανότητές τους. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί».
69
7. Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3409/2005 προστίθεται υποπερίπτωση δδ) ως εξής:
«δδ) Για υπηρεσίες περιήγησης επιφανείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού από τον οποίο έχουν πιστοποιηθεί».
8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3409/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για το εκπαιδευτικό προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής δεν απαιτείται γνώση της ελληνικής, εφόσον κατά τον χρόνο πού εκπαιδεύει ή συνοδεύει αλλοδαπούς είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία του με ελληνόφωνο στέλεχος της επιχείρησης του παρόχου».
Άρθρο 12
Διατάξεις για πλοία αναψυχής
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. (α) Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη συνοδευόμενη περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), καθώς και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι (6) ναυτικών μιλίων. Περιορισμός απόστασης από το σημείο εκκίνησης δεν υφίσταται, αρκεί το σκάφος να μην υπερβαίνει την απόσταση των έξι (6) ναυτικών μιλίων από οποιαδήποτε ξηρά και εφόσον διαθέτει (i) πομποδέκτη ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και άδεια εγκατάστασης σταθμού σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ραδιοτηλεπικοινωνιών και (ii) κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τις κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλιση των ανοιχτών χώρων. Στα σκάφη, που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά των ως άνω προσώπων – πελατών τους, επιτρέπεται να μεταφέρονται, χωρίς αντίτιμο για τη μεταφορά, και επιβάτες που συνοδεύουν τους ανωτέρω, πελάτες των παρόχων και οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι από τον πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 12. Κατά την κατάδυση αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη ή συνοδευόμενη περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), που παρέχονται από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, πρέπει να παραμένει στο σκάφος και συνοδός των επιβατών που δεν συμμετέχουν στην κατάδυση.
70
(β) Τα χρησιμοποιούμενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη επιτρέπεται να φέρουν και να χρησιμοποιούν και κατά την διάρκεια των πλόων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χωριστό τμήμα τους εγκαταστάσεις πλήρωσης φιαλών καταδύσεων και φύλαξης του καταδυτικού εξοπλισμού τηρώντας τις διατάξεις ασφαλείας, που ισχύουν και για την αντίστοιχη χερσαία δραστηριότητα. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν:
(i) τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια, φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό,
(ii) υποχρεωτικά μία φιάλη παροχής ιατρικού οξυγόνου με μάσκα και ένα πτυσσόμενο φορείο για τη μεταφορά τυχών τραυματιών,
(iii) πλατφόρμα ή κλίμακα ανόδου των αυτοδυτών από τη θάλασσα και
(iv) κατάλληλους χώρους ασφαλούς τοποθέτησης του μεταφερόμενου καταδυτικού εξοπλισμού, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του σκάφους.
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων περί καταδυτικών πάρκων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια έκταση μαζί με τον αντίστοιχο πυθμένα, να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται ναυάγια κυριότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Υπουργείου. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται ΕΕΑΧ ή μνημεία ή ιστορικοί τόποι απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου».
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου μπορεί να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας πλάτους πενήντα (50) μέτρων όπου απαγορεύονται η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους διακοσίων πενήντα (250) μέτρων, όπου η αλιεία ασκείται μόνον με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά παράκτια αλιευτικά σκάφη. Εφόσον στην
71
ευρύτερη περιοχή έχει αδειοδοτηθεί μονάδα υδατοκαλλιέργειας, το καταδυτικό πάρκο απέχει τουλάχιστον χίλια (1.000) μέτρα από αυτή».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας καταδυτικού πάρκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) τετραγωνικά χιλιόμετρα και μπορεί να αποτελείται από έως και τρία (3) χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου με μέγιστη απόσταση εκατόν πενήντα (150) μέτρων μεταξύ τους».
4. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πάσης φύσεως σκάφη εντός των καταδυτικών πάρκων τηρούν τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με το ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293). Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τα σκάφη αυτά, δύνανται να καθορίζονται με την απόφαση παραχώρησης ως μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. Σε συντρέχουσα περίπτωση αντιμετώπισης ή ρύθμισης ζητημάτων έκτακτης ή ειδικής φύσης, τα οποία έχουν σχέση με την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας πέριξ των καταδυτικών πάρκων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα κάθε λιμενικής αρχής».
5. Η περ. β της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. H πρόσδεση των σκαφών και των πλωτών μέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα που φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φάρων και των οποίων η πόντιση γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο κατά την παρ. 1 χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 κατά τα οριζόμενα στο ν. 3937/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ή σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ή άλλη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή ή σε τμήματα τέτοιων περιοχών. Ο χαρακτηρισμός, κατά την παρ. 1, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί και λειτουργούν θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες για τον σκοπό της αναψυχής με ταυτόχρονη ανάδειξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και του προϊόντος της ως καταδυτικού. Στον χώρο των καταδυτικών πάρκων μπορούν να περιλαμβάνονται ναυάγια και ΕΕΑΧ. Καταδυτικά πάρκα δύναται να χωροθετηθούν σε περιοχή οριοθετημένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού τα καταδυτικά πάρκα επιτρέπεται να
72
περιλαμβάνουν στο θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και ΕΕΑΧ, εφόσον η λειτουργία αυτών των χώρων διέπεται από ειδικό κανονισμό σύμφωνο με τις προβλέψεις της εν λόγω διάταξης».
7. Προστίθεται υποπερ. δδ. στην περ. γ της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 ως εξής:
«δδ. Στις διαστάσεις και τη θέση των ναυδέτων σύμφωνα με τη μελέτη αγκύρωσης και τοπογραφικά διαγράμματα της περ. στ’».
8. Το έβδομο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παραχώρηση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών και είναι δυνατόν να ανανεώνεται για δέκα (10) έτη κάθε φορά με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων της παρ. 1, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περ. α’, β’ και ζ’ της παρ. 8. Ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ (ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4014/2011. Το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου διαμορφώνεται κλιμακωτά, σε συσχέτιση με τη μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού ανά δήμο, ως εξής:
α. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού έως 30 ευρώ/τ.μ.: από 5 έως 10 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου.
β. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 31 – 80 ευρώ/τ.μ.: από 7,5 έως 15 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου.
γ. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού από 81 ευρώ/τ.μ. και άνω: από 10 έως 20 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου.
Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος ενός έτους από την παραχώρηση, για την οποία δεν καταβάλλεται μίσθωμα.
Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου βρίσκονται ναυάγια και ή ναυαγήματα, που, σύμφωνα με τ άρθρο 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α’ 295), αποτελούν κυριότητα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Μ.Τ.Ν. το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος για την παραχώρηση των δικαιωμάτων διαχείρισης του Πάρκου, όπως αυτό θα οριστεί δυνάμει του αμέσως ανωτέρω εδαφίου».
9. Οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
73
«12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παρ. 1 χαρακτηρισμού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η άρση του χαρακτηρισμού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου επιφέρει και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του πάρκου από τον φορέα διαχείρισης αυτού.
13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αίρει τον κατά την παρ. 1 χαρακτηρισμό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.
10. Η παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου ασκεί αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκμετάλλευση του πάρκου, ως επισκέψιμου υποβρύχιου χώρου αναψυχής και δεν παρέχει υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, που παρέχονται αποκλειστικά από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, καθώς και να εισπράττει ανταλλάγματα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επαγγελματικής φωτογράφησης ή κινηματογράφισης εντός του χώρου του πάρκου ή δημόσιας χρήσης του ονόματος, των διακριτικών σημάτων και εν γένει στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού σε συνδυασμό με το όνομα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής».
11. Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, ο φορέας διαχείρισης μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή μόνιμα την είσοδο στο πάρκο σε συγκεκριμένο πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή επισκέπτη, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης του νόμου, της απόφασης παραχώρησης και των κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας του πάρκου.».
12. Η παρ. 20 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
74
«20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η συμπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παρ. 8 και των διαδικασιών του παρόντος, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού ζητήματος σχετικού με τα προβλεπόμενα στο παρόν, χωρίς να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις ή περιορισμοί.».
Άρθρο 14
Κυρώσεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων, στους οργανισμούς, στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, στους αυτοδύτες και σε οποιουσδήποτε άλλους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν».
2. α) Στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και σε μέλη του προσωπικού τους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) για τις αρχαιότητες ή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος νόμου ή της απόφασης χαρακτηρισμού ή του κανονισμού λειτουργίας του ΕΕΑΧ, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ΕΕΑΧ ή η κατάδυση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ναυάγια για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υποτροπής.
β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους ή διάπραξης αρχαιοκαπηλίας ή σκόπιμης καταστροφής αρχαίων επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ή και όλους τους ΕΕΑΧ ή κατάδυσης σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ή και σε όλα τα ναυάγια για χρονικό διάστημα από ένα (1) μέχρι πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ή και όλους τους ΕΕΑΧ ή κατάδυσης σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ή και σε όλα τα ναυάγια με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
75
3. α) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, ειδικά στους παραβάτες του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου απόφασης χαρακτηρισμού καταδυτικού πάρκου ή του κανονισμού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α 160) και των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
β) Ειδικά στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και σε μέλη του προσωπικού τους, οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 ή της απόφασης χαρακτηρισμού ή του κανονισμού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3409/2005, μπορεί, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους ή διάπραξης αλιείας εντός του καταδυτικού πάρκου επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως δύο (2) έτη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός (1) έτους από την άρση απαγόρευσης εισόδου του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Διατάξεις για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
Άρθρο 15
Εναρμόνιση του πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έγκριση μεταβολής των ορίων των Π.Ο.Τ.Α. προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
Η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ίδρυση της. Με κοινές αποφάσεις των συναρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και
76
Ενέργειας και Τουρισμού, επιτρέπονται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, μεταβολές της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης και
ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επέκτασης της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.
Δεν θεωρείται μεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».
Άρθρο 16
Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται περ. δ ως εξής:
«δ. Η μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν κοινού αιτήματος του ήδη εγκριθέντος φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. και του προτεινόμενου νέου φορέα, μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού της καταλληλότητας και επιχειρηματικής επάρκειας του νέου φορέα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1209). Για την έγκριση της μεταβολής του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης υποβάλλονται προς την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά των περ. β και ια του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μπορεί να χορηγείται προθεσμία έως έξι (6) μήνες για τη μεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων της Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, εντός της παραπάνω προθεσμίας, η κατά τα άνω μεταβίβαση, η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται και φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. παραμένει ο φορέας που
77
έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α.. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των εκτάσεων της Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση μεταβολής του Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο αρχικός Φορέας, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του νέου Φορέα».
Άρθρο 17
Απόσπαση τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης αυτού/ών ως αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α.
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται περ. ε ως εξής:
«ε. Ένα ή περισσότερα τμήματα ήδη εγκεκριμένης Π.Ο.Τ.Α., που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με βάση τις διατάξεις και τις διαδικασίες της παρ. 3, μπορούν να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετούνται ως νέα αυτοτελής Π.Ο.Τ.Α., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 1 και εφόσον τόσο στα αποσπώμενα όσο και στα απομένοντα τμήματα της αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. απομένουν ενιαίες εκτάσεις με ελάχιστη επιφάνεια οκτακοσίων (800) στρεμμάτων.
Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα από το φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Ομάδων Β και Γ της υπ’ αρ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1209), καθώς και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόμενου νέου φορέα του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων Π.Ο.Τ.Α. Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση αυτού ή αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. εκδίδεται προεδρικό διάταγμα ύστερα από έγκριση ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3. Εφόσον με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται διαφορετικός φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παρέχεται προθεσμία μέχρι έξι (6) μήνες για τη μεταβίβαση των εκτάσεων του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που η κατά τα άνω μεταβίβαση δεν καταστεί δυνατή εντός της παραπάνω προθεσμίας, φορέας ίδρυσης και
78
εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παραμένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της αρχικής Π.Ο.Τ.Α.. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των παραπάνω εκτάσεων στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση απόσπασης τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και χαρακτηρισμού και οριοθέτησης αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο φορέας της αρχικής Π.Ο.Τ.Α., καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του φορέα της νέας αποσπώμενης Π.Ο.Τ.Α.».
Άρθρο 18
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α.
Το πρώτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης της κατηγορίας τουρισμός – αναψυχή, που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κατά την ημερομηνία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α.».
Άρθρο 19
Εναρμόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016
1. Στο τέλος της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Για τη χωρική οργάνωσή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016».
2. Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 καταργείται και η περ. γ της ιδίας παραγράφου αναριθμείται σε περ. β.
79
Άρθρο 20
Εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόμησης των Π.Ο.Τ.Α. προς την αντίστοιχη διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που η Π.Ο.Τ.Α. ή τμήμα της Π.Ο.Τ.Α. πολεοδομείται, η πολεοδόμηση εγκρίνεται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της παραγράφου 3, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, ύστερα από τη σύνταξη κοινού πρακτικού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή ή τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων έργων υποδομής, ύστερα από την υποβολή ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων».
2. Η διάταξη της παρ. 1 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το προεδρικό διάταγμα οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της παρ. 3 εκδίδεται μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
Άρθρο 21
Εναρμόνιση των διατάξεων για τη μετατόπιση ή κατάργηση με ενσωμάτωση οδών στις εκτάσεις των Π.Ο.Τ.Α. προς τις αντίστοιχες των άλλων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων
Τα δύο τελευταία εδάφια της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίστανται ως εξής:
«Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο στην περίπτωση αυτή προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οδοί που διασχίζουν τις Π.Ο.Τ.Α. μπορούν να μετατοπίζονται κατά το σχήμα, την έκταση και τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτηση της Π.Ο.Τ.Α. και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτάσεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις μετατοπιζόμενες οδούς. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, τα εντός των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. τμήματα των οδών αυτών, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α..
80
Η απόκτηση της κυριότητας των τμημάτων των καταργούμενων οδών από τον φορέα της Π.Ο.Τ.Α θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και για την ιδιοκτησιακή ενσωμάτωσή τους στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
Άρθρο 22
Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους
Στην περ. α της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται νέα υποπερ. δδ ως εξής: «δδ. Ειδικές ζώνες προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ρυθμίσεις για τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 23
Δημιουργία τουριστικών λιμένων
Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ’ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 80.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις».
81
Άρθρο 24
Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας
μετά την πάροδο άπρακτης περιόδου
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.»
Άρθρο 25
Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών
Μετά την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 (Α΄118) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μετά την απόφαση ανάκλησης παραχώρησης και εφόσον η εγκεκριμένη χωροθέτηση του καταφυγίου διατηρείται, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.2160/1993 για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών».
Άρθρο 26
Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως αρχή σχεδιασμού για τουριστικούς λιμένες
που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό
Μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118) προστίθεται δύο εδάφια ως εξής:
«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, μέχρι την αξιοποίηση από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., και για τον κατά νόμο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.».
82
Άρθρο 27
Ρύθμιση για προβλήτες έμπροσθεν τουριστικών εγκαταστάσεων
Στο άρθρο 5 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
«5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων της παρ. 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παρ. 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν και μήκος μεγαλύτερο των τριάντα (30) μέτρων, αλλά πάντως μικρότερο των ογδόντα (80) μέτρων, ώστε να φθάνουν έως ενάμιση (1,5) μέτρα βάθος στο σημείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη απόσταση εκατό (100) μέτρα ανάμεσα σε προβλήτες που το μήκος τους κυμαίνεται από τριάντα (30) έως ογδόντα (80) μέτρα».
Άρθρο 28
Διάγραμμα εμπορικού τουριστικού λιμένα Τούρλου Μυκόνου
Το διάγραμμα του εμπορικού τουριστικού λιμένα του Τούρλου Μυκόνου, το οποίο προσαρτήθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (Α’118), αντικαθίσταται με το προσαρτώμενο στον παρόντα νόμο διάγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διάταξη (Παράρτημα Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 29
Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων
σε τουριστικές εγκαταστάσεις
1. Οδικά δίκτυα, καθώς και ρέματα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερ. δδ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που ανεγείρονται σε γήπεδα με συνολική έκταση τουλάχιστον πενήντα (50) στρεμμάτων και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.
83
2. Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και εκμετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα, η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούμενες άδειες δόμησης και οι λοιπές προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης, η δε υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι διατάξεις περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας.
3. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, και εφόσον φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία επικινδυνότητας (ενδεικτικά ποταμοί, χείμαρροι) πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Η ενοποίηση του ακινήτου μπορεί να υλοποιείται και με υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη εφαρμοζόμενης αναλογικά της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
Άρθρο 30
Λειτουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
σε συνδυασμό με ξενοδοχεία
Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) έχουν αδειοδοτηθεί τόσο οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (camping) όσο και τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμούς δόμησης και έχουν καταταγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) το ελάχιστο εμβαδόν του ενοποιημένου γηπέδου είναι μεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) στρέμματα, γ) το ένα τουλάχιστον από τα επί μέρους γήπεδα έχει πρόσωπο σε δρόμο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να ορίζονται επιμέρους όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Λοιπές Ρυθμίσεις Αναπτυξιακού Χαρακτήρα
Άρθρο 31
Ενιαίο της έκτασης και διατήρηση της αρτιότητας σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα (αγροτικές και δασικές), εντός των οποίων δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις
Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως εξής:
84
«5. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013, ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνονται, δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3, πλην των εκτάσεων της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, ή να τέμνονται από αυτά υπό τον όρο διατήρησης του χαρακτήρα τους. Οι ανωτέρω εκτάσεις προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου συνυπολογιζόμενες και για την αρτιότητα αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, κατά το μέτρο όμως που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές, και μόνο, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον πρόκειται για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων που πολεοδομούνται, τυχόν περιλαμβανόμενα εντός αυτών δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3, προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά παραμένουν εκτός σχεδίου».
Άρθρο 32
Επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) και από το άρθρο 102 παρ. 3 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3 για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών – υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η δημιουργία γηπέδων γκολφ. Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου».
2. Στο τέλος της περ./ δ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τα γήπεδα γκολφ, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05 εφαρμοζόμενος επί του 10% της συνολικής δεσμευόμενης για την επένδυση έκτασης δασικού χαρακτήρα».
85
Άρθρο 33
Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις
1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης».
2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό, ίσο με το διπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης ανά στρέμμα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης. Το ως άνω ποσό υπολογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».
3. To ένατο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».
4. Το δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 καταργούνται.
Άρθρο 34
Υπαγωγή γηπέδων γκολφ 9 οπών σε κίνητρα αναπτυξιακής νομοθεσίας
Η επενδυτική δαπάνη για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ εννέα (9) οπών επιτρέπεται να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για επενδυτικά σχέδια δημιουργίας γκολφ δεκαοκτώ (18) οπών που έχουν
86
ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόμου, για τα οποία υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικείμενου λόγω μείωσης της δυναμικότητας.
Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις διηρημένων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
Στο άρθρο 18 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 63 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) προστίθενται παρ. 11 και 12 ως εξής:
«11. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που καλύπτουν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικότητας των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση τμημάτων, και β) τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
12. Οι προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση διηρημένες ιδιοκτησίες του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας προσμετρώνται στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας. Τα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση δωμάτια και διαμερίσματα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας με τη μορφή που έχουν (ως δωμάτια ή διαμερίσματα) και με την εγκεκριμένη δυναμικότητα. Η χρήση με τη μορφή αυτή μπορεί να συνεχιστεί με συμβατικούς όρους και μετά τη μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση σε τρίτους μέσω του φορέα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας».
Άρθρο 36
Προϋποθέσεις μεταβιβάσεων και μακροχρόνιων μισθώσεων διηρημένων ιδιοκτησιών στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα
Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παρ. 2 είναι δυνατή μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής και β) την έκδοση της οικοδομικής άδειας της τουριστικής
87
επιπλωμένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης. Η λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος γνωστοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος, της ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και τουλάχιστον μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόμενες σταδιακά στη δυναμικότητα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις εκδιδόμενες οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις».
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLAMPING
Άρθρο 37
Πιστοποίηση τουριστικών καταλυμάτων με Σήμα Glamping
1. Με τον όρο «glamping» νοείται η εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.
2. Θεσπίζεται Σήμα Glamping, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, με ειδικό λογότυπο και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε νομίμως αδειοδοτημένες επιχειρήσεις των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ήτοι στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια της παρ. 3 και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping του άρθρου 39. Όταν το glamping λειτουργεί σε συνδυασμό με ξενοδοχείο, απαιτείται να βρίσκεται σε διακριτή θέση του γηπέδου.
3. Τα ποιοτικά κριτήρια glamping είναι τα εξής:
α) διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δύνανται να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται ή να μεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες. Στις επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται υπεδάφια δίκτυα υποδομών και
88
συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, καθώς και έργα πρόσβασης και κυκλοφορίας.
β) εναρμόνιση των κατασκηνωτικών μέσων και ημιμόνιμων δομών με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση σε αυτό,
γ) χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον,
δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού, όπως περιγράφονται στο ν. 4582/2018 (Α’ 208).
Άρθρο 38
Διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping
To Σήμα Glamping χορηγείται ως ακολούθως:
1. Τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού φάκελο που περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Αίτηση – δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
β) Μελέτη που παρουσιάζει με μορφή κειμένου και με οπτικό υλικό (φωτογραφίες, τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις):
i) το αρχιτεκτονικό πλάνο, το είδος ή τα είδη (ενδεικτικά, τύπος κατασκηνωτικού μέσου), το μέγεθος (πλήθος, επιφάνεια) και τις παροχές (ενδεικτικά, ειδική μορφή τουρισμού που προωθείται, προσφερόμενες υπηρεσίες),
ii) τα υλικά των ημιμόνιμων δομών, τα συστήματα διαχείρισης νερού και αποβλήτων, τον τρόπο ηλεκτροδότησης,
iii) την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και ρυθμίσεων που ισχύουν στην περιοχή,
iv) τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και οικονομία (ενδεικτικά, συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, νέες θέσεις εργασίας, επισκεψιμότητα περιοχής, ζητήματα προσβασιμότητας).
γ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001).
δ) Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδoς για τον σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυμα ελέγχεται ως προς την
89
πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.
2. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης του Σήματος Glamping. Το όργανο του προηγούμενου εδαφίου αποτελείται από:
α) έναν-μία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρο,
β) έναν-μία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας μηχανικού περιβάλλοντος,
γ) έναν-μία (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων,
δ) ένα-μία (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
3. Το Σήμα Glamping χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου της παρ. 2 δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους με ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.
4. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Σήματος Glamping και επομένως η χρήση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν της καθορισμένης διαδικασίας χορήγησης.
5. Η τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping από τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν είναι υποχρεωτική για μια πενταετία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping, όπως ενδεικτικά τροποποίηση του πλήθους ή του τύπου διαμονής, το πιστοποιημένο με Σήμα Glamping τουριστικό κατάλυμα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον αντισυμβαλλόμενο φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να επαναληφθεί η καθορισθείσα διαδικασία με κόστος που βαρύνει το τουριστικό κατάλυμα.
6. Τα τουριστικά καταλύματα στα οποία χορηγείται Σήμα Glamping καταχωρίζονται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) του Υπουργείου Τουρισμού.
90
Άρθρο 39
Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping και φορείς πιστοποίησης
1. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) αναπτύσσει πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping που περιλαμβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες, βάσει του οποίου διαπιστεύονται οι φορείς πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα. Οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping, όπως αυτές εκπονούνται από το ΞΕΕ, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
2. Το ΞΕΕ εξουσιοδοτεί τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα και καταρτίζει κατάλογο εξουσιοδοτημένων προς τούτο φορέων.
3. Το Υπουργείο Τουρισμού και το ΞΕΕ υποχρεούνται να διατηρούν αναρτημένο στις επίσημες ιστοσελίδες τους επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων φορέων για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα, προκειμένου να χορηγηθεί Σήμα Glamping.
Άρθρο 40
Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping
1. Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων, τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το ειδικό συλλογικό όργανο της παρ. 2 του άρθρου 38, το οποίο γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping υποβάλλοντας αιτιολογημένη Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου.
2. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, διενεργώντας, κατόπιν συνεννόησης με την αιτούσα επιχείρηση, επιτόπιο έλεγχο.
3. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου δύνανται να πραγματοποιεί ελέγχους με ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.
4. Το προσωρινό Σήμα Glamping χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού.
5. Τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οφείλουν να πιστοποιηθούν εκ νέου μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 43 και μόνο ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping μέσω διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους από το ΞΕΕ προς τούτο φορείς.
91
Άρθρο 41
Ανάκληση Σήματος Glamping και επιβολή κυρώσεων
1. Το Σήμα Glamping ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού:
α) αν παύσει η λειτουργία του τουριστικού καταλύματος για οποιονδήποτε λόγο,
β) αν διαπιστωθεί, κατά τη διενέργεια ελέγχου, ότι δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping,
γ) αν παρέλθει η πενταετία από τη χορήγησή του, χωρίς να έχει αιτηθεί εκ νέου η επιχείρηση την ανανέωση της πιστοποίησής της.
2. Αν το τουριστικό κατάλυμα συνεχίσει τη χρήση του Σήματος Glamping, το οποίο έχει ανακληθεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Στα τουριστικά καταλύματα που διαφημίζονται με τον όρο «glamping», χωρίς να διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιημένο κατάλυμα ότι ο φορέας πιστοποίησης έχει υποβάλει εγκριτική Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχεί στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, επιβάλλεται στον φορέα πιστοποίησης πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιημένο κατάλυμα ότι ο ίδιος φορέας πιστοποίησης σε χρονικό διάστημα τριών ετών έχει υποβάλει περισσότερες από μία εγκριτικές Εκθέσεις Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχούν στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε το τουριστικό κατάλυμα, επιβάλλεται πρόστιμο στον φορέα πιστοποίησης ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ανακαλείται η σχετική εξουσιοδότηση και ο φορέας διαγράφεται από τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων.
3. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 42
Άλλα θέματα χορήγησης Σήματος Glamping
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται η μορφή και ο τύπος του Σήματος Glamping, η μορφή της Έκθεσης Επιτόπιου Ελέγχου και κάθε άλλη σχετική
92
λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση δύνανται να προσδιορίζονται και επιμέρους τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά ή παρεχόμενες υπηρεσίες glamping για την πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων.
2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από γνωμοδότηση του ειδικού συλλογικού οργάνου της παρ. 2 του άρθρου 42, δύναται να χορηγείται Σήμα Glamping σε επιχειρήσεις, που κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση ισχυουσών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, θα υλοποιήσουν έργα σε προστατευόμενες περιοχές του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπου επιτρέπεται κατά περίπτωση. Για προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura απαιτείται προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), βάσει σχετικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής, που εκδίδεται κατόπιν υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Σε περίπτωση που η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής εμπίπτει στην αρμοδιότητα εξειδικευμένου Φορέα Διαχείρισης, απαιτείται προηγουμένως σύμφωνη γνώμη αυτού. Για περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 43
Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 2 και 3. Το
93
εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης».
2. Στην περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4. Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα΄ και δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται δημοτική οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το
94
άρθρο 16Α. Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α».
Άρθρο 44
Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα
Στην παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Επιτρέπεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, της απλής χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την τοποθέτηση επ’ αυτών μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα. Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον μία παραλία της χωρικής του αρμοδιότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 6 έως 10 του άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του έργου ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου».
Άρθρο 45
Καθορισμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου
Η περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
95
«στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης.».
Άρθρο 46
Εξορθολογισμός επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης
1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της στον καθ’ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Κατά της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήμο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη απομάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ’ ου όφειλε να ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το οποίο επιβάλλεται αποζημίωση και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζομένων σύμφωνα με την παρ. 2. Επιπλέον, ο υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγός του, καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εταίροι, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού,
96
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Θεωρείται υπότροπος το πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στη περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδίου προσώπου τέτοια Πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ανακοπής είτε με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα.
Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε για πρώτη φορά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί μία τέτοια Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης και κατά του/της συζύγου του. Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως».
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως διαμορφώνεται έπειτα από την τροποποίησή της με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν αναδρομικά από τις 24 Απριλίου 2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 47
Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων
1. Στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνονται και τα συστήματα υδρομάλαξης ή και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας (jacuzzi).
2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά καταλύματα, στα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από λιμενική αρχή.
3. α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με εμβαδόν μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο των 50 τ.μ., ο ναυαγοσώστης πισίνας,
97
οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.
β. Για τα καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή με εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο των 50 τ.μ., ο ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
4. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη πισίνας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους-πελάτες ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου καταλύματος. Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά, σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής, κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες του.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων, οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του φαρμακείου που οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
98
Άρθρο 48
Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, από ώρες 10:00 έως 18:00, κατ΄ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας για το 2020.
Άρθρο 49
Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) και εν συνεχεία όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4638/2019 (Α’ 181), προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.05.2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.05.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1η.6.2021 έως τις 31.05.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».
Άρθρο 50
Κατευθυνόμενες αγορές
Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται παρ. 21, ως εξής:
99
«21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίμου εύρους από 1.000€ (χίλια) ευρώ έως 2.000€ (δύο χιλιάδες) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου, όσο και στο πρόσωπο που προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα».
Άρθρο 51
Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού απονέμεται ο τίτλος του-της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους.
2. Ο τίτλος του-της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» είναι τιμητικός και δεν καταβάλλεται αμοιβή στα φέροντα τον τίτλο αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Με την απονομή του τίτλου δύναται να προσδιορίζεται κατά περίπτωση πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο αποτελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του-της Πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας αρμόδια είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού.
4. Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του.
Άρθρο 52
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
1. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), η φράση «άνω των 300 κλινών» αντικαθίσταται με τη φράση «άνω των 100 κλινών».
2. Στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 προστίθεται η φράση: «Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας».
100
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής «Συγκεκριμένα για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των πενήντα (50) κλινών για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος».
Άρθρο 53
Οργανωτικά θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
1. Η υποπερ. ζζ της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 72/2018 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζζ. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ευρωπαϊκές και άλλες τράπεζες πληροφοριών και στατιστικές αρχές και την καταβολή συνδρομών σε αυτές, όπου απαιτείται, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνή fora και οργανισμούς».
2. Η υποπερ. εε της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, εξειδικευμένους φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την καταβολή συνδρομών όπου απαιτείται κατά περίπτωση από την Κεντρική Υπηρεσία ή και τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού».
3. Προστίθεται υποπερ. ιδιδ στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 72/2018 ως εξής:
«ιδιδ. Τη φροντίδα για την καταστροφή του άχρηστου υλικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού».
4. Η υποπερ. εε. της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαιτήσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα και την προώθησή τους στο Τμήμα Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων».
5. Η υποπερ. ιστιστ. της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστιστ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης στο εσωτερικό.».
101
6. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Γενική Διεύθυνση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής και Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων) ετήσια Προγράμματα Δράσης. Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, όπως κάθε είδους διαφήμιση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα μέσα, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλου είδους εκδηλώσεων, διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για εκπροσώπους των ΜΜΕ και της τουριστικής αγοράς αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλη δράση προβολής».
7. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 72/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι αριθμός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) και κατανέμονται ως εξής:
α. Μια (1) θέση Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β` σε όλες τις Υπηρεσίες.
β. Μια (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β` σε καθεμία από τις Υπηρεσίες: Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας και Κίνας.
2. Ο αριθμός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα επτά (47) και κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας και Ρωσίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουμανίας και Κίνας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Δυο (2) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ισπανίας, Κύπρου, Πολωνίας και Σερβίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Μια (1) θέση σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία».
102
Άρθρο 54
Υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Το άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 (Α’ 231), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4582/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Μεταθέσεις – αποσπάσεις
1. Η μετάθεση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του π.δ. 72/2018 (Α’141) διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα θέση του, προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του υπό μετάθεση υπαλλήλου, η μετάβαση στη νέα θέση του μπορεί να είναι άμεση.
2. Η διάρκεια της μετάθεσης είναι τρία (3) έτη. Η παράταση της μετάθεσης επιτρέπεται έως τρία (3) επιπλέον έτη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της μετάθεσης, το υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.
3. Η μετάθεση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 2. Ο υπάλληλος, μετά τη λήξη της μετάθεσης, επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
4. Η απόσπαση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του π.δ. 72/2018 διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το έγγραφο με το οποίο ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα θέση του, προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του υπό απόσπαση υπαλλήλου, η μετάβαση στη νέα θέση του μπορεί να είναι άμεση.
5. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τρία (3) έτη. Επιτρέπεται η παράταση της απόσπασης έως τρία (3) επιπλέον έτη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της απόσπασης,
103
το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.
6. Η απόσπαση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 5. Ο υπάλληλος, μετά από τη λήξη της απόσπασης, επανέρχεται στην υπηρεσία προέλευσης. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για μία (1) ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, μπορεί να συμμετάσχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεση ή απόσπασή του στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.
7. Εξαιρούνται των περιπτώσεων των παρ. 2 και 6 οι ήδη υπηρετούντες σε Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, για τους οποίους έχει ήδη εγκριθεί συνολικός χρόνος παράτασης θητείας έξι (6) ετών.».
Άρθρο 55 Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων τηλεϊατρικής στα Ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού
και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4582/2018 (Α’208), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στα ιατρεία των παραπάνω περιπτώσεων είναι δυνατόν να λειτουργούν πιστοποιημένα συστήματα (α) τηλεϊατρικής, με τα οποία να καθίσταται δυνατή η τηλεμετρία για παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές, μεταβολικές, δερματικές, αναπνευστικές, ουρολογικές, ρευματολογικές και (β) απομακρυσμένης διασύνδεσης, τηλεγνωμάτευσης και τηλεσυνεδρίας με ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας μέσω κινητής τεχνολογίας. Στην περίπτωση του ιατρείου ιαματικού τουρισμού η διαχείριση των ανωτέρω συστημάτων πραγματοποιείται από τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό που στελεχώνει το ιατρείο ιαματικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού εξειδικεύονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας των συστημάτων τηλεϊατρικής του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες τεχνολογικές απαιτήσεις για την ασφαλή και σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων λειτουργία τους, καθορίζεται ο ελάχιστος αναγκαίος συνοδός τεχνολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία των αναφερόμενων ιατρείων
104
και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής στους ανωτέρω τομείς, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.
Άρθρο 56
Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τουρισμού
Το π.δ. 127/2017 (Α’ 157) τροποποιείται ως εξής:
1. Η υποπερ. γγ της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου, οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.».
2. Η περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Την έκδοση των προβλεπομένων από την υφιστάμενη νομοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας, τα όργανα διοίκησης, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διαχείριση και γενικά τον έλεγχο πράξεων των οργάνων και υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και φορέων, πλην της έγκρισης αποφάσεων των προγραμμάτων τουριστικής προβολής που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτωση ια ως εξής:
«ια) Την έγκριση των αποφάσεων των προγραμμάτων τουριστικής προβολής που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ.».
4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα Ι.Ε.Κ. ή την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως εξής:»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. β αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στο Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Εποπτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων».
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. η αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη προΐσταται υπάλληλος κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων».
7. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. θ αντικαθίσταται ως εξής:
105
«θ. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή εκπαιδευτικό προσωπικό – με εμπειρία σε θέση ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών – ΠΕ 09 Οικονομολόγων ή ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων».
8. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. ι αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Στο Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή εκπαιδευτικό προσωπικό – με εμπειρία σε θέση ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών – ΠΕ 09 Οικονομολόγων ή ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων».
Άρθρο 57
Κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καταρτίζεται κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικού καταλύματος και των πελατών τους, καθώς επίσης οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Από την έκδοση του ανωτέρω κανονισμού παύει η ισχύς του κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1652/1986 (Α` 167).
Άρθρο 58
Ρυθμίσεις τουριστικών γραφείων
1. Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 393/1976 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«1β. Τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, μπορεί να πωλούν, κατ’ επιλογή εκδρομές στις ομάδες των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία με τα οποία αυτά συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα τουριστικά γραφεία δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία».
Άρθρο 59
ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού
106
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΙΕΚ, και ιδίως θέματα που αφορούν την οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, την έναρξη και λήξη του έτους κατάρτισης, τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών, τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών, τους χορηγούμενους τίτλους, τα τηρούμενα έντυπα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την φοίτηση στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτικά ασκουμένων και των εργοδοτών, οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις, η διαδικασία εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις διατάξεις της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Άρθρο 60
Τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
Δαπάνες του Υπουργείου Τουρισμού, που αναλήφθηκαν και δεν πληρώθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2018 δυνάμει τακτοποίησης οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, για τις οποίες δεν εκδόθηκε η σχετική ανακλητική απόφαση έως τη λήξη του ιδίου ως άνω έτους, δύνανται να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους εντός των ορίων δαπανών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 61
Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών καταλυμάτων
107
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το καθοριζόμενο ως αναγκαίο χρονικό διάστημα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το χρονικό διάστημα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 και τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς του διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η εφαρμοστέα διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος.
Άρθρο 62
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις
108
1. Αποφάσεις χαρακτηρισμού ΕΕΑΧ ή καταδυτικών πάρκων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ με εφεξής εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τις συνοδευόμενες ελεύθερες ή αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής και την οργανωμένη συνοδευόμενη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών θαλάσσιας περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling)».
3. Σε υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζεται η 1η.5.2021.
Άρθρο 63
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα εδάφια πρώτο, τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 (Α’ 273).
β) Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4582/2018 (Α’ 208).
γ) Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 63.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4049/2012 (Α’ 35).
ε) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.
Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 62.
109
110
Αθήνα, 15.05.2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
111
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή: https://money-tourism.gr/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr