Σας ενδιαφέρει: Σύνταξη με 20ετία από 55 ετών στα επαγγελματικά ταμεία

Συντάξεις από την ηλικία των 55 ετών θα παίρνουν οι νέοι ασφαλισμένοι από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) εφόσον συμπληρώσουν μία 20ετία με εισφορές.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα μπορούν να το ασκήσουν και αργότερα αυξάνοντας έτσι το μερίδιο σύνταξης από τα εν λόγω Ταμεία.Η λειτουργία των ΤΕΑ -που είναι ο κορμός των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου- μπαίνει σε νέες βάσεις καθώς ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2016/2341 που διέπει τα συστήματα επαγγελματικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα λειτουργούν ήδη 29 ΤΕΑ με περίπου 64.000 ασφαλισμένους.

Τα ΤΕΑ  θα δίνουν συμπλήρωμα σύνταξης που ανάλογα με το ύψος των εισφορών και των αποδόσεών τους μπορεί να φτάνει και στο 20% της κύριας σύνταξης.

Οι συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαία βάση ή με συνδυασμό εφάπαξ και σύνταξης.

Οταν οι παροχές καταβάλλονται εφάπαξ θα φορολογούνται με συντελεστή 5% ως 20%. Οταν καταβάλλονται ως μηνιαία σύνταξη θα έχουν φόρο 2,5% ως 15%.

Οι συντελεστές φορολόγησης είναι χαμηλοί για πολλά έτη ασφάλισης και υψηλοί όσο λιγότερα είναι τα έτη.

Η φορολόγηση ισχύει και για τους υφιστάμενους ασφαλισμένους των ΤΕΑ.

Η εποπτεία τους θα ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η βιωσιμότητά τους θα πιστοποιείται από ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.

Στις διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου υπάρχει πρόβλεψη ακόμη και για αναστολή καταβολής των παροχών τους, αν δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου για τα ΤΕΑ που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» προβλέπουν:

 1. Για την ίδρυσή τους απαιτούνται τουλάχιστον 100 άτομα, εκ των οποίων 20 ως ιδρυτικά μέλη και 80 τουλάχιστον ασφαλισμένοι. Η ίδρυσή τους θα μπορεί να γίνεται από πολλούς εργοδότες ομοειδών ή και διαφορετικών κλάδων.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ΤΕΑ οφείλει να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες πράξεις και να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα προς είσπραξη τυχόν καθυστερημένων εισφορών.
 2. Τα ΤΕΑ προβλέπουν στο καταστατικό τους ως ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής:

α) τη συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης

β) την ηλικία των 62, ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ, όπως το ελάχιστο αυτό ηλικιακό όριο διαμορφώνεται κάθε φορά για τη λήψη πλήρους σύνταξης από τον κύριο φορέα ασφάλισης, και

γ) την ηλικία των 55 ετών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ ή ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση τερματίζεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου ή λόγω της συμμετοχής του σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Μπορούν όμως να προβλέπουν στο καταστατικό τους αυστηρότερες από τις ως άνω προϋποθέσεις λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής.

 1. Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν την ηλικία των 62 ετών ή των 55 ετών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ και συνεχίζουν να απασχολούνται δύνανται, σε περίπτωση προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών, να λάβουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, ως προκαταβολή το ήμισυ (50%) της αξίας του λογαριασμού τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 1. Πρόωρη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής δύναται να προβλέπεται από το καταστατικό του ΤΕΑ ή και τους όρους του προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών, εφόσον έχουν διανυθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης προκαταβολής.
 1. Τα ΤΕΑ επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, δηλαδή να παρέχουν συνταξιοδοτικά προγράμματα σε ασφαλισμένους εκτός Ελλάδας, καθώς και να δέχονται χρηματοδότηση από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο ή άλλα κράτη- μέλη. Αντίστοιχα επιτρέπεται να παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης ξένα ΤΕΑ, τα λεγόμενα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΣΕΠ), με σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 1. Μεταξύ ΤΕΑ και ΙΣΕΠ επιτρέπεται η μεταβίβαση υποχρεώσεων προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων δεσμεύσεων και δικαιωμάτων, καθώς και των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού.
 1. Τα ΤΕΑ διαθέτουν σε συνεχή βάση περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και επαρκή για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων που απαιτούνται για το σύνολο των προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών τους.
 1. Οταν το ΤΕΑ δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, καταρτίζει υλοποιήσιμο σχέδιο ανάκαμψης.
 1. Ως μέτρα εξυγίανσης νοούνται τα μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ΤΕΑ και τα οποία είναι δυνατόν να θίξουν προϋπάρχοντα δικαιώματα μελών ή και δικαιούχων. Ως μέτρα εξυγίανσης νοούνται μεταξύ άλλων ο τερματισμός ενός ή περισσότερων προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών, η αναστολή δραστηριοτήτων, η υποχρεωτική μεταβίβαση προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών σε άλλο ΤΕΑ και η αναστολή πληρωμών.
 1. Προβλέπεται η επένδυση των εισφορών και των ακινήτων με το πλαίσιο κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπρόσθετα μπορούν να επενδύουν μέχρι 70% του ενεργητικού σε μετοχές, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές και σε εταιρικά ομόλογα. Η ΤτΕ δύναται να επιβάλει χαμηλότερο όριο, πάντως όχι χαμηλότερο του 35%.

Οριο ετήσιων εισφορών 15.000 και συντελεστές φορολόγησης από 2,5% ως 20%

Από 1ης/1/2024 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης υπέρ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως και σωρευτικά είτε το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζομένου από μισθωτή εργασία είτε το ποσό των 15.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Για συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που αντιστοιχούν σε έως 5 έτη ασφάλισης, επιβάλλεται φορολογική κράτηση 10% εφόσον καταβάλλονται περιοδικά και 20% εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ. Για παροχές που αντιστοιχούν σε 6 έως 15 έτη ασφάλισης, ο φόρος είναι 7,5% και 15% αντίστοιχα.

Για παροχές που αντιστοιχούν σε 16 έως 25 έτη ασφάλισης, ο φόρος είναι 5% και 10% αντίστοιχα και για παροχές που αντιστοιχούν σε 26 και περισσότερα έτη ασφάλισης ο φόρος είναι 2,5% εφόσον καταβάλλονται περιοδικά ως σύνταξη και 5% εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης ρευστοποίησης του ατομικού του λογαριασμού.

πηγή: eleftherostypos.gr