«Σπέσιαλ» επίδομα 1.437 ευρώ: Με την αίτηση δύο μαζεμένες πληρωμές

Ένα «σπέσιαλ» επίδομα έως 1,437 ευρώ δίνεται σε ειδική κατηγορία δικαιούχων, από την ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι είναι κατηγορία εργαζομένων.

Το ποσό που δίνεται είναι όσο και το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, 479 ευρώ.

Η επιδότηση δίνεται μέχρι τρεις μήνες, άρα 479 ευρώ x 3 = 1.437 ευρώ,

Οι εργαζόμενοι-δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είναι οι ξεναγοί.

Προϋποθέσεις

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Ξεναγών, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

 • έχουν την ιδιότητα του ξεναγού κατά το χρόνο της επιδότησης (διαθέτουν δηλ. δελτίο ταυτότητας για επαγγελματίες ξεναγούς)
 • έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) τουλάχιστον πλασματικές ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κατά το προηγούμενο της παροχής ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
 • το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους (όχι οικογενειακό) από μισθωτές υπηρεσίες κατά το προηγούμενο της επιδότησης φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ύψος, το οποίο κάθε έτος προσαυξάνεται κατά 293,47€. Για το φορολογικό έτος 2022 το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 18.782,10 €,
 • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης, διότι ο ΕΟΤ υπέχει έναντι του e-ΕΦΚΑ υποχρεώσεις εργοδότη απέναντί τους και τους ασφαλίζει με τρόπο πλασματικό

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 28 (29) Φεβρουαρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

Διαδικασία υποβολής

 1. Κατά την υποβολή της αίτησης ο άνεργος:
 2. ενημερώνεται:
 3. για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
 4. για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
 5. δηλώνει:
 6. τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
  συνυποβάλλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ. Το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Έκδοση απόφασης

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

 1. το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώσει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
 2. η διάρκεια της επιδότησης
 3. το ύψος της επιδότησης

Έναρξη επιδότησης

 • Αν η αίτηση υποβληθεί κατά το διάστημα από 01.11 έως 31.12, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 01.12.
 • Αν η αίτηση υποβληθεί από τη 01.01 έως την 28(29).02, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τρεις (3) μήνες, αναλόγως του αριθμού ημερών εργασίας του προηγούμενου της επιδότησης ημερολογιακού έτους.
 • Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 28 (29) Φεβρουαρίου.

Διάρκεια – Ποσό Επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης των ξεναγών εξαρτάται:

 • από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα
 • από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400).
 • Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τρεις (3) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι ξεναγοί έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Η επιδότηση καταβάλλεται από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο [01.12 έως 28 (29).02] κάθε έτους ως εξής:

 • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
 • για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα
 • δεν καταβάλλονται προσαυξήσεις λόγω προστατευομένων μελών
 • οι δικαιούχοι στην Ειδική Κατηγορία των Ξεναγών δεν δικαιούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα

Καταβολή επιδότησης

 1. τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
 2. κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμη δήλωση παρουσίας
 3. η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
 4. με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

πηγή: newpost.gr