Θέλετε να βγείτε γρηγορότερα στη σύνταξη; Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα πλασματικά έτη-Ποιοι παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη

Οι εξαγορές πλασματικών ετών από τους ασφαλισμένους, οδηγούν σε μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και σε μεγαλύτερη σύνταξη.

Τα πλασματικά έτη αξιοποιούνται για να συμπληρωθούν οι εξής συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις:

  • Η 40ετία σε όλα τα Ταμεία.
  • Η 35ετία σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ.
  • Η 25ετία στο Δημόσιο.
  • Τα 21 και 23 έτη στο Δημόσιο για τους τρίτεκνους γονείς.
  • Η 25ετία σε Ταμεία ΔΕΚΟ ή τραπεζών για μητέρες.
  • Οι 5.500 ημέρες ασφάλισης για μητέρες με ανήλικο τέκνο.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι μπορούν να διαμορφώσουν και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για να βγουν πριν από τα 67 ή πριν από τα 62.

Οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να κατεβάσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 62, κερδίζοντας επίσης μεγαλύτερη σύνταξη.

Ως πλασματικοί χρόνοι θεωρούνται:

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο χρόνος μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι δύο έτη.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών και μέχρι 300 ημέρες.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.

Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής.

Ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης.

Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.
Ο χρόνος απεργίας.