Τι αλλάζει στις δηλώσεις μισθώσεων ακινήτων – Οι πέντε αλλαγές που πρέπει όλοι να ξέρετε

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο δήλωσης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στην Εφορία προβλέπει πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν συνάψει εδώ και πολλά χρόνια συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μετά από συνεχείς ανανεώσεις ή έχουν πάψει πλέον να είναι σε ισχύ οφείλουν να εισέλθουν στο σύστημα TAXISnet για να υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, προκειμένου να ενημερώσουν την Εφορία για τα στοιχεία των συμβάσεων αυτών ή για το εάν έχουν λήξει.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα όσα προβλέπονται στην απόφαση και τα όσα διευκρινίστηκαν προχθές σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων:

1) Οσοι ιδιοκτήτες έχουν συνάψει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων πριν το 2014 και, εφαρμόζοντας τα όσα προέβλεπε τότε η φορολογική νομοθεσία, υπέβαλαν τα – χειρόγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους ενοικιαστές τους – έγγραφα των συμβάσεων αυτών στις αρμόδιες ΔΟΥ για επικύρωση, εφόσον από τότε μέχρι σήμερα οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία των παλαιών αυτών συμβάσεων, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλόμενων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

2) Δεδομένου ότι όταν υπεγράφησαν πολλές από τις παλαιές αυτές συμβάσεις δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για τις παλαιές αυτές συμβάσεις, δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν εκ των υστέρων τέτοια πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες των περιπτώσεων αυτών δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

3) Για πρώτη φορά, εξάλλου, με το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης το οποίο προβλέπει η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ είναι δυνατό να δηλώνονται στο TAXISnet συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων αορίστου χρόνου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη που υποβάλλει τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης να αναγράψει ημερομηνία λήξεως της σύμβασης αν αυτή δεν υπάρχει, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσει την σύμβαση ως «αορίστου χρόνου»!

4) Επιπλέον, με το νέο καθεστώς που καθιερώνεται, για όσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων έχουν λήξει μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, προβλέπεται υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στις οποίες θα αναφέρουν ότι οι συμβάσεις τους έληξαν.

5) Στο εξής, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Αναλυτικά, με την υπ’ αριθμόν Α1139/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά με τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης:

α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έχει συναφθεί συμφωνία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (μισθωτήριο) προ του 2014, που είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 και έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει τροποποιηθεί ως προς κάποιον όρο, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο TAXISnet, ο ιδιοκτήτης οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στην οποία πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία της παλαιάς αυτής συμφωνίας μίσθωσης. Η δήλωση θα είναι δυνατό να υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία, που ισχύουν στις 12 Ιουνίου. Εφόσον κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης δεν υπήρχε υποχρέωση του ιδιοκτήτη να έχει εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητό του, αυτός δεν οφείλει να αναγράψει τίποτε σχετικό με το πιστοποιητικό αυτό στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που θα υποβάλει.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση σύναψης συμφωνίας μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικής ή τροποποιητικής, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτής ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, εφόσον η συμφωνία αυτή είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί γι’ αυτήν ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο TAXISnet, θα πρέπει επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Η δήλωση θα είναι δυνατό να υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία, που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

γ) Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης πρέπει να υποβάλουν στο σύστημα TAXISnet μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων (εκμισθωτές) οι οποίοι έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά τα μισθωτήριά τους, αλλά αυτά έχουν λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

δ) Από τις 13 Ιουνίου και μετά, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου