Στις οφειλές από µαταιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020 γίνεται αναφορά με ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν µπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισµών που έχουν επιβληθεί στις µετακινήσεις, ή δεν επιθυµούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδηµίας ή λόγω µαταίωσης των προγραµµατισµένων δροµολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νοµοθεσία, ικανοποιούνται µε την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σηµειώµατος ίσης αξίας µε το αντίτιµο του εισιτηρίου του µαταιωθέντος ταξιδίου.

Το πιστωτικό σηµείωµα εκδίδεται από τον µεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής µεταφορέας) και έχει ηµεροµηνία λήξης δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σηµειώµατος µπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισµό του δικτύου του µεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σηµειώµατος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) µήνες και το πιστωτικό σηµείωµα δεν έχει χρησιµοποιηθεί.

β) Η περ. α) εφαρµόζεται και σε συµβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄92), οι οποίες συνάπτονται µεταξύ:

(α) του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νοµικού προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003 (Α΄ 22), (β) ναυλοµεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων που συµβάλλονται στο ναυλοσύµφωνο κατά τα οριζόµενα στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 και την υπ’ αρ. 3133.1/ 10229/2016/4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 364) και (γ) των ναυλωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαµβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων δροµολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δροµολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

δ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκαστικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.

Πηγή: tourismtoday.gr

Προηγούμενο άρθροΣβορωνάτα: Πανηγυρική θεία λειτουργία της Αναλήψεως (pics)
Επόμενο άρθροΠεριφέρεια: Έτσι θα γίνει η μεταφορά των μαθητών από την Δευτέρα (απόφαση)