Τριπλό μπλόκο στην εισφορά αλληλεγγύης – Οι 20 κατηγορίες που θα ευνοηθούν

Χιλιάδες μισθωτοί φορολογούμενοι, οι οποίοι μέχρι το 2019 ελάμβαναν ετησίως αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ ή απέκτησαν το 2020 εισοδήματα από όλες τις πηγές, συνολικού ύψους άνω των 12.000 ευρώ, θα απαλλαγούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αναδρομικά για το έτος 2020, παρά το γεγονός ότι με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη έχουν ψηφιστεί δεν εξαιρούνται για το έτος αυτό από τον συγκεκριμένο φόρο.

Βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι η σημαντική πτώση που υπέστησαν τα φορολογητέα εισοδήματά τους στη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού, τα οποία προέβλεπαν αναστολές συμβάσεων εργασίας ή υπαγωγή στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Η μείωση των φορολογητέων εισοδημάτων τους στη διάρκεια του 2020 είχε ως συνέπεια τα εισοδήματα αυτά να περιοριστούν κάτω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο της εισφοράς. Ετσι αναμένεται να απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης, κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Επιστροφές

Πολλοί εξ αυτών μάλιστα -επειδή οι μισθοί των δύο πρώτων μηνών του 2020, πριν από την εξάπλωση του κορονοϊού και τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, ήταν στο κανονικό, σύνηθες, ύψος τους και υπέστησαν κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης- θα καταστούν δικαιούχοι επιστροφής των παρακρατηθέντων αυτών ποσών, καθώς η τελική τους επιβάρυνση με εισφορά αλληλεγγύης θα προκύψει μηδενική για το 2020. Οι επιστροφές που δικαιούνται θα αποτυπώνονται στα πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος που θα λάβουν μόλις υποβάλουν τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις.

Στον… πάγο

Μια άλλη εξίσου σημαντική αιτία για την οποία χιλιάδες μισθωτοί θα γλιτώσουν και για το 2020 από την εισφορά αλληλεγγύης θα είναι η διά νόμου εξαίρεση από τα τεκμήρια διαβίωσης μεγάλου αριθμού -πληγέντων εκ της πανδημίας του κορονοϊού- εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η εξαίρεσή τους θα λάβει χώρα κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων και θα έχει ως συνέπεια να αποτραπούν περιπτώσεις παραμονής του φορολογητέου εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ λόγω προσδιορισμού του, με τεκμαρτό τρόπο, σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το χαμηλό πραγματικό ετήσιο εισόδημα του 2020.

Εξαιρέσεις

Μια τρίτη αιτία για την απαλλαγή χιλιάδων μισθωτών από την εισφορά αλληλεγγύης, αναδρομικά για το έτος 2020, θα είναι το γεγονός ότι τυχόν εισοδήματα που απέκτησαν το 2020 από άλλες πηγές, δηλαδή από ακίνητα, επιχειρήσεις ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εξαιρούνται πλήρως, διά νόμου, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ, αλλά το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται μόνο από μισθωτή εργασία είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ, οπότε, αφαιρουμένων των τμημάτων του εισοδήματος που δεν προέρχονται από μισθούς και εξαιρούνται βάσει νόμου από την εισφορά, θα υπάρχει ένα υπόλοιπο εισοδήματος προερχόμενο από μισθούς, το οποίο όμως θα είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ και, ως εκ τούτου, θα εξαιρείται κι αυτό από την εισφορά! Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή αυτή η περίπτωση, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Εστω δημόσιος υπάλληλος με ετήσιες αποδοχές από μισθούς 9.000 ευρώ, με ετήσιο εισόδημα από ακίνητα 6.000 ευρώ και με ετήσιο εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις 5.000 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο εισόδημά του ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Στο εισόδημα αυτό αντιστοιχούσε μέχρι πέρυσι εισφορά αλληλεγγύης 676 ευρώ. Φέτος όμως που τα ποσά των εισοδημάτων από ακίνητα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης, απομένει να διαπιστωθεί αν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με το να ληφθεί υπόψη μόνο το εισόδημα των 9.000 ευρώ από μισθούς. Ομως το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο της εισφοράς, οπότε απαλλάσσεται κι αυτό από την εισφορά. Συνεπώς, ο εν λόγω φορολογούμενος απαλλάσσεται πλήρως από την εισφορά για το σύνολο του ετησίου εισοδήματός του, ακόμη και για το τμήμα του που προέρχεται από μισθούς του δημοσίου τομέα.

Ανάσα…

Aξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 298 του Ν. 4738/2020, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται φέτος οι παρακάτω 20 κατηγορίες εισοδημάτων του έτους 2020, εφόσον μεμονωμένα ή αθροιστικά υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ (τα ετήσια εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ απαλλάσσονται ήδη):

Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος.

2 Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

3 Τα μερίσματα. Στα εισοδήματα αυτά δεν θα επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης, όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2020.

Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων.

5 Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

6 Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.

7 Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos).

8 Τα δικαιώματα.

9 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες.

10 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.

11 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

12 Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

13 Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

14 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση κινητών αξιών πριν από 1ης.1.2009)

15 Τα αφορολόγητα κέρδη που αποκτήθηκαν από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια

16 Τα κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ. 71Α, Ν. 4172/2013).

17 Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

18 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία

19 Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

20 Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου