Τροπολογία για τις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες ΟΤΑ: Πως θα ισοσκελίζουν οι προϋπολογισμοί

Νέα διέξοδο για τις περιπτώσεις που η αδυναμία ισοσκέλισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ οφείλεται σε μη ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, παρέχει βουλευτική Τροπολογία εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που κατετέθη στο “νομοσχέδιο-σκούπα” του ΥΠΕΣ που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Η ρύθμιση ορίζει πως σε περίπτωση που η αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ οφείλεται σε μη ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγματοποίησης επενδύσεων και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο σε κωδικούς αριθμούς αυτού, από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους εν λόγω κωδικούς.

Το χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά την συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχετικών τελών και δικαιωμάτων, προκειμένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από το επόμενο οικονομικό έτος από αυτό της εφαρμογής των νέων διατάξεων.Τα επιπλέον εισπραττόμενα, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει.

Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται επισταμένως από την αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων, καθώς και του προϋπολογισμού του ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, παρέχεται ήδη η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με το αρ.43 του ν.4325/2015, όταν δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη χρηματοδότηση των χρεών τους, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, ήτοι και αυτών που προέρχονται από ανταποδοτικές υπηρεσίες και σύμφωνα με την πιστοληπτική τους ικανότητα, ως προς το ύψος ποσού του δανείου. Επίσης, παρέχεται ήδη η δυνατότητα δανεισμού των ΟΤΑ για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας, σύμφωνα με το αρ.208 του ν.4555/2018.

Με την κατατεθείσα Τροπολογία και προκειμένου η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων να μην οδηγεί σε καμία περίπτωση σε χωρίς λόγο αύξηση του δανεισμού της Γενικής Κυβέρνησης, μέρος της οποίας είναι οι ΟΤΑ, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ΟΤΑ που έχουν από άλλες πηγές εσόδων ή από το χρηματικό τους υπόλοιπο, πόρους που δεν προορίζονται για συγκεκριμένο σκοπό, να “δανείσουν” εσωτερικά κάποια ανταποδοτική τους υπηρεσία, ώστε να καλύψουν χρέη της ή να κάνουν κάποια επένδυση που θα επιφέρει μείωση του κόστους λειτουργίας της ή που, λόγω υψηλού κόστους και υπέρμετρης επιβάρυνσης των δημοτών, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαφορετικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά ενός απορριμματοφόρου από έναν μικρό σε πληθυσμό Δήμο, η οποία όταν δεν υφίσταται ειδική για το σκοπό αυτό χρηματοδότηση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με μοναδική πηγή εσόδου τα τέλη που δυνητικά θα έπρεπε να εισπραχθούν άμεσα από μικρό αριθμό δημοτών ή θα χρειαζόταν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να εξοικονομηθούν αυτοί οι πόροι, που η υπηρεσία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών.

Η Αιτιολογική Έκθεση της Τροπολογίας, τέλος, επισημαίνει ότι επειδή η διάταξη δεν αποσκοπεί στην κατάλυση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ορίζεται ρητά ότι μέσα σε μία πενταετία θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί μέσω των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων οι πόροι που απαιτήθηκαν για την πραγματοποίηση της δαπάνης, προκειμένου να καλύψουν πλέον αυτοί γενικές δαπάνες, προϋπόθεση που παρακολουθείται και ελέγχεται από την αρμόδια κάθε φορά Αρχή που εξετάζει τη νομιμότητα των Αποφάσεων επιβολής των τελών και δικαιωμάτων και των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

Μπορείτε να δείτε τη βουλευτική Τροπολογία ΕΔΩ

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr