Εξελίξεις στο Διαγωνισμόγια τις 2.909 μόνιμες προσλήψεις για το “Βοήθεια στο Σπίτι” στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το ΑΣΕΠ, με επίσημη Ανακοίνωσή του, έδωσε στη δημοσιότητα τον Πίνακα με τους υποψήφιους που προηγούνται στη συνολική βαθμολογία βάσει όσων δήλωσαν,θέτοντας σε αυτούς προθεσμία από σήμερα έως τις 20 Ιανουαρίου να του στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού, σύμφωνα με την Προκήρυξη 4Κ/2020,

το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Ανακοίνωσηςοι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να του αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π., Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικώνγια την Προκήρυξη  4Κ/2020, Τ.Θ. 14308,Αθήνα Τ.Κ. 115 10,

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

– Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στονΠίνακα της Ανακοίνωσης μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει σήμερα Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021, και λήγει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην Ανακοίνωση Πίνακα και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Μπορείτε να δείτε τον Πίνακα των υποψηφίων που δημοσίευσε το ΑΣΕΠ για την αποστολή δικαιολογητικών,ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr