Υπαίθριο Εμπόριο: Αλλαγές που προκαλούν απώλεια εσόδων στους ΟΤΑ (νομοσχέδιο)

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αναμένεται να ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, περιλαμβάνονται σειρά τροποποιήσεων στο νόμο του 2017 για το υπαίθριο εμπόριο, μια αρμοδιότητα που αφορά τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το υπό ψήφιση άρθρο 46 προκαλεί στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού:

«ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ λόγω απαλλαγής από το ημερήσιο τέλος των παραγωγών που δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους, καθώς και από την καταβολή μειωμένων τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ, για το σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο » .

Εν περιλήψει, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις στο ν.4497/2017 σχετικά με τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες συμπυκνώνονται στα εξής σημεία:

 Απαλλάσσονται από το ημερήσιο τέλος στις λαϊκές αγορέςοι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στη λαϊκή λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών.

Η εξάντληση των αποθεμάτων για συγκεκριμένα προϊόντα δηλώνεται από τον παραγωγό με Υπεύθυνη Δήλωση την οποία υποβάλλει στο Φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην οποία έχει δικαίωμα προσέλευσης. Επίσης, παρέχει τα κατά νόμο αποδεικτικά στοιχεία (όπως παραστατικά-καταστάσεις διακινούμενων προϊόντων-τιμολόγια) εφόσον του ζητηθούν από τον Φορέα.

Ο παραγωγός δεν δικαιούται να προσέλθει και να δραστηριοποιηθεί στη λαϊκή αγορά, διαθέτοντας τα προϊόντα που έχει δηλώσει υπευθύνως ότι έχουν εξαντληθεί, λόγω της πώλησης τους. Η προαναφερόμενη απαγόρευση ισχύει μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η άδειά του και μόνο ως προς τα εξαντληθέντα προϊόντα. Για άλλα προϊόντα που τυχόν αναγράφονται στην άδειά του δραστηριοποιείται στη λαϊκή αγορά καταβάλλοντας το ημερήσιο τέλος.

— Η μείωση των τελών λόγω ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). καταλαμβάνει εφεξής το σύνολο των πωλητών πουδραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας (παραγωγός ή επαγγελματίας) και ανεξαρτήτως μορφήςυπαίθριου εμπορίου (δηλ. λαϊκές, πλανόδιο, στάσιμο, αγορές αρ.38 και πωλητών σε αυτές όλων των κατηγοριών, αδειούχοι αρ.45).

– -Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης της θέσης που κατείχε ο παραγωγός σε ένα από τα τέκνα ή τη σύζυγό του σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς του στις λαϊκές αγορές λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον (σήμερα η δυνατότητα αυτή υφίσταται αποκλειστικά και μόνο λόγω συνταξιοδότησης του παραγωγού).

— Απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και βεβαίωσης ταμειακής μηχανής από το TAXIS, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.

— Τροποποιείται η παρ.5του αρ.28 του ν.4497/2017 που αφορά στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών και ρυθμίζει τη συγκρότηση των Επιτροπών στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr