4.590.324,36€ για δομές Υγείας (5 ΤΟ.Μ.Υ.) στα Ιόνια Νησιά υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Την ένταξη 5 Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνολικού προϋπολογισμού 4.590.324,36€ (με συγχρηματοδοτούμενη  Δημόσια  δαπάνη 2.048.432,25€) στο Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας παρέχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικέςυπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους  χωρίς διακρίσεις και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.  Συγκροτούνται, ως διεπιστημονικές ομάδες με απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ και εντασσόμενες στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Σημειώνεται ότι οι ΤΟΜΥ Ζακύνθου και Κέρκυρας ήδη λειτουργούν, αρχικά χρηματοδοτούμενες από το Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και, μετά την περίοδο 11μηνών, από το Ε.Π. Ιονίων Νήσων.  Στη συνέχεια προβλέπεται η λειτουργία ακόμα 3 ΤΟΜΥ στα Ιόνια Νησιά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ΠΙΝ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Η περίοδος χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά είναι 36 μήνες.

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 4 –«Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.