Ανεμογεννήτριες στα Κηπούρια: Τι απαντά ο υπουργός Σταθάκης σε ερώτηση του ΚΚΕ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 4557/21-12-2018 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Μωραΐτη Ν. και
Καραθανασόπουλου Ν.
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω
αναφεροµένους Βουλευτές, σας γνωρίζουµε ότι:
Αποτελεί κοινό τόπο ότι ο τοµέας της ενέργειας βρίσκεται σε φάση µετασχηµατισµού σε παγκόσµιο επίπεδο, ως
αποτέλεσµα της αναγνώρισης της σπουδαιότητας του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. Καθίσταται συνεπώς
αναγκαία η µετάβαση του ενεργειακού συστήµατος στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπου είναι και η αιχµή
του δόρατος του µετασχηµατισµού. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο, ήταν από τις πρώτες χώρες που επικύρωσε τη
Συµφωνία των Παρισίων για την κλιµατική αλλαγή, έχει υιοθετήσει τους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και είναι πρόθυµη να θέσει ακόµη πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά στη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο
ενεργειακό της µείγµα.
Ολοκληρώσαµε σε αυτή την κατεύθυνση, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), µε χρονικό
ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για ένα Σχέδιο που στοχεύει στην επίτευξη στόχων κοµβικής σηµασίας για την υλοποίηση
των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας σχετικά µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και των συνεπειών της. Ένα
σαφή οδικό χάρτη που αποτυπώνει τον τρόπο και θέτει τις προτεραιότητες της ενεργειακής µετάβασης. Βάσει αυτού
προβλέπεται η κατά 32% τουλάχιστον, συµµετοχή των Α.Π.Ε., στην τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η κατά
16% µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για τους τοµείς εκτός του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων
εκποµπών.
Συνεπώς, σηµαντικό µερίδιο της παραγωγής ενέργειας που µέχρι σήµερα προερχόταν από συµβατικά-ρυπογόνα
καύσιµα, θα αντικατασταθεί σταδιακά από καθαρές µορφές ενέργειας. Η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε στη
δηµιουργία ενός στιβαρού και διαφανούς θεσµικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε. µε τη θεσµοθέτηση του νόµου 4414/2016, το
οποίο είναι απόλυτα συµβατό µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αντικαταστήσαµε ακόµη, το σύστηµα εγγυηµένων τιµών για
τους παραγωγούς Α.Π.Ε., µε διαγωνιστικές διαδικασίες, καθώς πλέον οι τιµές έχουν προσεγγίσει τις τιµές των
συµβατικών καυσίµων, αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα τις στρεβλώσεις που δηµιούργησε το προηγούµενο πλαίσιο
στήριξης των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα. Προωθούµε πρωτοβουλία εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις
Α.Π.Ε. ώστε, να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έργων Α.Π.Ε. σε µια περιοχή, και όχι µεµονωµένα κάθε έργο κατά τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούµε να έχουµε σαφή και πλήρη εικόνα της
φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής. Μόλις προκηρύξαµε διαγωνισµό για την εκπόνηση της µελέτης του Ειδικού
Χωροταξικού και την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί έως τα
τέλη Μάρτιου.
Είναι ακόµη ιδιαιτέρως σηµαντικό, να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο το θεσµό των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ένα
θεσµό τοµή για τον ενεργειακό τοµέα της χώρας, ο οποίος και αποτυπώνει ξεκάθαρα το πολιτικό πρόσηµο της παρούσας
κυβέρνησης. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο, δηµιουργήσαµε χώρο για την ενεργό συµµετοχή των πολιτών καθώς και των
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.
Το συγκεκριµένο έργο στη θέση «Μωρού-Κηπούρια» της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής ο οποίος βρίσκεται σε
διαδικασία εγκατάστασης, έχει αδειοδοτηθεί βάσει της υπ’ αριθ. 332/2013 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ Α∆-03329)
απόφασης της ΡΑΕ µε την οποία χορηγήθηκε Άδεια Παραγωγής αιολικού σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας
«ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» συνολικής ισχύος
2,4MW. Πρόκειται συνεπώς για ένα έργο µικρής ισχύος που δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε ισχυρισµούς περί
µετατροπής του τοπίου σε βιοµηχανικό λόγω όγκου. Η άδεια εγκατάστασης χορηγήθηκε επιπρόσθετα, µε την υπ’ αριθ.
434/16987/2015 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας &
Ιονίου, καθώς ανήκει στην κατηγορία Β’ που περιλαµβάνει αιολικά έργα µικρής ισχύος.
Όσον αφορά τέλος, τα ιστορικά µνηµεία που αναφέρονται σας ενηµερώνουµε ότι έχουν δοθεί οι απαιτούµενες
εγκρίσεις, γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και ότι το εν λόγω έργο είναι µη ορατό
από το µνηµείο των «Ταφίων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ