Αντιπεριφερειάρχες: Τα νέα δεδομένα που εισάγει το Νομοσχέδιο

Σημαντικές αλλαγές και για τους Αντιπεριφερειάρχες επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα”.

 

Ι] ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι Σύμβουλοι της Παράταξης του Περιφερειάρχη.

Δείτε τι ορίζει ο Κλεισθένης (αρ.94) και πως το μεταβάλλει τώρα η Κυβέρνηση (παρ.1αρ.5):

·         ΠΡΙΝ (Κλεισθένης)

“Οι θέσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από τον Περιφερειάρχη, μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων που εκλέγονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, με την απόφαση της παρ.1.”

·         ΜΕΤΑ (Νομοσχέδιο)

“Οι θέσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον Περιφερειάρχη μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξής του με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.1.”

 

ΙΙ]ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Βάσει του Κλεισθένη, αυτή τη στιγμή ισχύει ότι “Αντιπεριφερειάρχης δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική περιφερειακή Παράταξη από αυτή του Περιφερειάρχη, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.”

Στο σημείο αυτό, η Κυβέρνηση έρχεται τώρα και κάνει την εξής προσθήκη (παρ.11αρ.5):

·         Η ανωτέρω έγκριση (η έγκριση δηλαδή της Παράταξής του) δεν ανακαλείται.

 

ΙΙΙ] ΘΗΤΕΙΑ

Τη θητεία των Αντιπεριφερειαρχών αφορά η περ.α’ της παρ.2 του αρ.5. Με αυτήν αντικαθίσταται ηπαρ.6 του αρ.160 του ν.3852/2010, που πριν ένα χρόνο είχε αλλάξει από του αρ.93 του Κλεισθένη.

Πλέον ορίζεται ότι:

·         Η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

·         Η ανάκληση του Αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα προβλεπόταν πως:

·         Η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών.

·         Η ανάκληση του Αντιπεριφερειάρχη πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Περιφερειάρχη.

 

Να σημειωθεί ότι στην ίδια διάταξη παραμένει η ισχύουσα πρόβλεψη ότι “κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.“

 

IV] ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

Βάσει της παρ.12του αρ.5 του Ν/Σ, με την οποία προστίθεται παρ.9 στο αρ.160 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το αρ.93 του Κλεισθένη, στο εξής θα ισχύει ότι:

“Αντιπεριφερειάρχης ή Έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.”

 

V] ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥ

Με την περ.β’ της παρ.2 του αρ.5 του Ν/Σ τροποποιείται ο ορισμός Επάρχου.  Υπενθυμίζεται ότι Έπαρχος ορίζεται στις Περιφερειακές Ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία.

ΠΡΙΝ (Κλεισθένης)

“Με Απόφαση του Περιφερειάρχη, Έπαρχος ορίζεται Περιφερειακός Σύμβουλος που εκλέγεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, Έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των Περιφερειακών Συμβούλων, από τον Περιφερειάρχη, με την απόφαση της παρ.1.”

ΜΕΤΑ (Νομοσχέδιο)

“Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ο Έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των Περιφερειακών Συμβούλων, με την απόφαση της παρ.1.”

Πηγή: airetos.gr