Απόφαση βόμβα! Δεν αίρεται η ασυλία του Χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, δεν πείσθηκε για την εγκληματική δράση του Χρυσαυγίτη Ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού  και με χθεσινή της έκθεση, αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του από το Ευρωκοινοβούλιο.

Ο εισηγητής της έκθεσης, Βούλγαρος ευρωβουλευτής της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Angel Dzhambazki, αναφερόμενος στον  Εισαγγγελέα του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα, υποστήριξε  οτι υπέβαλλε αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, μόνο για πράξεις που διενήργησε ο Ιωάννης Λαγός κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου 2020.

Ο Ι. Λαγός κατηγορείται για εικαζόμενη προσβολή του εθνικού συμβόλου της Τουρκίας, πράξη στην οποία προέβη κατά τη διάρκεια της διεξαχθείσας στις 29 Ιανουαρίου 2020 στην ολομέλεια συζήτησης σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και την κοινή αντίδραση της ΕΕ σε αυτήν.

Συμπεραίνει, λοιπόν, ότι ο Ιωάννης Λαγός ενήργησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφασίζει να μην άρει την βουλευτική ασυλία του Λαγού.

Διαβάστε την ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, η οποία διαβιβάστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2020 από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε συνάρτηση με ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (ποινική δικογραφία: ABM RB2020/65) και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 19 Οκτωβρίου 2020,

– έχοντας ακούσει τον Ιωάννη Λαγό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013,  και 19 Δεκεμβρίου 2019[1],

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0135/2021),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει υποβάλει αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Ιωάννη Λαγού λόγω ορισμένων πράξεων που διενήργησε ο Ιωάννης Λαγός κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου 2020·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός κατηγορείται για εικαζόμενη προσβολή του εθνικού συμβόλου της Τουρκίας, πράξη στην οποία προέβη κατά τη διάρκεια της διεξαχθείσας στις 29 Ιανουαρίου 2020 στην ολομέλεια συζήτησης σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και την κοινή αντίδραση της ΕΕ σε αυτήν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβολή συμβόλου άλλου κράτους συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 927/1979, όπως ισχύει σήμερα με τον νόμο 4285/2014, και το άρθρο 155 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 12, 14, 26, 27, 51, 53, 57 και 79 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των μελών του·

E. λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί δικαστήριο, αφετέρου δε ότι ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης της ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»[2]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός ενήργησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης  ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός της αίθουσας στην οποία διεξαγόταν αυτή καθαυτή η συνεδρίαση ολομέλειας και στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις του Ιωάννη Λαγού τελέστηκαν συνεπώς στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της δραστηριότητάς του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1. αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Ιωάννη Λαγού·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Ιωάννη Λαγό.

Πηγή: ereportaz.gr