Ασυμβίβαστα: Τι αλλάζει στις εκλογές του Μαΐου για τους αιρετούς (νομοσχέδιο)

Αλλαγές στα ασυμβίβαστα για τους υποψηφίους περιφερειάρχες, δημάρχους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους περιλαμβάνει το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που δημοσίευσε αποκλειστικά η aftodioikisi.gr Συγκεκριμένα, στο άρθρο 70 προβλέπεται:

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν.3852/2010

Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 50 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

  1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των

σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών

θρησκειών, καθώς και τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α

του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως

ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το

νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή

άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου

λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε

θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην

Ανεξάρτητη Αρχή».

  1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:

«ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών

και των νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο

Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό

ισχύει δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι,

μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών

εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας

επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές

ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα

των οργανικών τους μονάδων».

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από

οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ` της παρ. 1 του

άρθρου 236, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά

τους, σύμφωνα με το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη ενός από τα

πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου αυτού».

  1. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα κωλύματα που

προβλέπονται στην περίπτ. α’ της παρ. 1, ως προς τα μέλη των

Ανεξάρτητων Αρχών, στην περίπτ. δ’ της παρ. 1, ως προς τα

πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα σε

περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων στα

οποία είναι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων,

διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και στην περίπτ. α’ της

παρ. 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχουν

αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της

ανακήρυξης των υποψηφίων. Oι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των

περιφερειών που παραιτούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στις

περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,

επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, αν δεν εκλεγούν ή,

σε περίπτωση εκλογής τους, εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η

θητεία τους. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτ. β’ της παρ. 2 αρχίζει

από τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που θα

ακολουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,

εκλογές».

71

  1. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της

Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες ή

περιφερειακοί σύμβουλοι, στις περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις

αυτοδιοικητικές εκλογές της παρ. 6 του άρθρου 114, εφόσον

παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των

υποψηφίων».

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr