Δασικοί Χάρτες: «κόκκινη κάρτα» σε μεταβιβάσεις με νέα εγκύκλιο του Δικαιοσύνης

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Αυστηρές εντολές δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης προς τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, που εμπίπτουν στο δασικό χάρτη, να μην εγγράφουν και να μην μεταγράφουν πράξεις εάν δεν τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, τονίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι μεταβιβάσεις είναι άκυρες.

Η εγκύκλιος με θέμα: «παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα», που υπογράφει με εντολή του υπουργού Κώστα Τσιάρα, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, η οποία απευθύνεται προς τα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας (μέσω των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας) και τα Κτηματολογικά Γραφεία και κοινοποιείται παράλληλα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, επί της ουσίας σηκώνει «κόκκινη κάρτα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο δασικό χάρτηΑφορά τόσο στα δασικού όσο και τα μη δασικού χαρακτήρα ακίνητα, υποδεικνύοντας να  τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη δαιδαλώδη και διαχρονική, με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις, δασική νομοθεσία προϋποθέσεις.

Βεβαιώσει  Δασαρχείου και συμβολαιογράφου

Η  εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι  τα συμβόλαια πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του Δασαρχείου για τον χαρακτήρα της έκτασης και στην περίπτωση εξαιρέσεων από το Δασικό Χάρτη από υπεύθυνη δήλωση  και βεβαιώση συμβολαιογράφου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εγκύκλιος παραπέμπει στη νομοθεσία, που προβλέπει ότι  «στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης». Δηλαδή μέσω της νέας εγκυκλίου οι μεταβιβάσεις ακινήτων συσχετίζονται άμεσα και απολύτως με το «πρασίνισμα» των Δασικών Χαρτών, που έχει προκύψει «επί δικαίων και αδίκων» από προβλήματα και αστοχίες,  που αναδείχθηκαν  στη διαδικασία της αναθεώρησης των Δασικών  Χαρτών, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρει ότι:

-«Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης».

-«Για τις περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010,  είναι υποχρεωτική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου». Η παραγράφος 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 αφορά το Δασολόγιο,  που τηρούν από το νόμο οι Δασικές Υπηρεσίες της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στις μη δασικές περιοχές είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του μη δασικού χαρακτήρα του ακινήτου.

Επιπροσθέτως αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι «και στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη, όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου» είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση, «με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη της ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους στη συντασσόμενη πράξη».

Η εγκύκλιος ακολούθως στέλνει τελεσίγραφο τονίζοντας ότι «οι υποθηκοφύλακες δεν δύνανται να εγγράφουν ή να μετεγγράφουν πράξεις στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις».

Τα προβλήματα των ιδιοκτητών

Αν και η εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης ορθά υπενθυμίζει τι προβλέπει η νομοθεσία και να υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της στις μεταβιβάσεις ακινήτων, το θέμα αποκτά ευρύτατη διάσταση. Ο λόγος είναι τα προβλήματα και οι αστοχίες, που έχουν αναδειχθεί από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε όλη τη χώρα. Προβλήματα που έχει αναγνωρίσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει νομοθετικές και άλλες λύσεις.

Αυτά τα προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα επί πολλούς μήνες και  για άγνωστο ακόμη χρονικό διάστημα να είναι μπλοκαρισμένες χιλιάδες εκτάσεις και ακίνητα σε περιοχές όλης της χώρας, λόγω Δασικών Χαρτών και Κτηματολογίου, γιατί οι διαδικασίες πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και δεν επιλύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  Δείτε εδώ στο ecopress: οδηγός για εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες στους Δασικούς Χάρτες και το Κτηματολόγιο Και σχετικό δημοσίευμα  για τις  συνέπειες σε μεταβιβάσεις και οικοδομικές άδειες από τους Δασικούς Χάρτες.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Ολόκληρη η εγκύκλιος, που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ως εξής:

-«Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα

Αναφορικά με την διαδικασία μεταγραφής ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ «Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών» του ν. 3889/2010 (Α’ 182) σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζονται ειδικότερα οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 142 του ν. 4483/2017 (Α’107) & το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’92) και ισχύουν.

Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι αφενός μεν οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, για δε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους στη συντασσόμενη πράξη, αφετέρου δε οι υποθηκοφύλακες δεν δύνανται να εγγράφουν ή να μετεγγράφουν πράξεις στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Πάνος Αλεξανδρής»

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Πηγή: ecopress.gr