Διλινάτα: Εγκρίθηκε η μελέτη για το έργο της τσιμεντόστρωσης των διαδρόμων του νεκροταφείου-Προυπολογισμού 27.000 ευρώ

Την εισήγηση του θέματος έκανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσης Μινέτος που ανέλυσε τι πςεριλαμβάνει η μελέτη:

Με τις προτεινόμενες εργασίες προβλέπεται η τσιμεντόστρωση τμημάτων διαδρόμων του κοινοτικού κοιμητηρίου Διλινάτων σε συνολική επιφάνεια 1.100 m^2.

Προβλέπεται  να εκτελεσθούν κυρίως  οι παρακάτω εργασίες:

-Εκσκαφές για την απομάκρυνση προϊόντων βλάστησης ή ακατάλληλων χωμάτινων προϊόντων.

-Εκσκαφή χωρίς μηχανικά μέσα σε βάθος 10εκ. (με χρήση μόνο αερόσφυρας) προκειμένου να μην δημιουργηθούν αναβαθμοί (σκαλοπάτια) σε συνέχεια των υφισταμένων τσιμεντοστρωμένων διαδρόμων.

-Κατάλληλη διαμόρφωση και ισοπέδωση της χωμάτινης επιφάνειας όπου     παρουσιάζει γαιώδεις, ημιβραχώδης, ή βραχώδης εξάρσεις.

-Χειρωνακτική διακίνηση των προϊόντων εκσκαφής με φόρτωση χωρίς μηχανικά μέσα και εκφόρτωση-μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλο χώρο.

– Διάστρωση των τμημάτων διαδρόμων του κοιμητηρίου καταλλήλως,  προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό υψόμετρο της χωμάτινης επιφάνειας της οδού.

–  Τσιμεντόστρωση με C20/25 πάχους 10εκ. αφού πρώτα έχει τοποθετηθεί δομικό  πλέγμα Τ.196 και ξυλότυπος ύψους 10εκ. όπου απαιτείται.

-Περιμετρικά των υφιστάμενων δέντρων που βρίσκονται στο νεκροταφείο, θα κατασκευαστούν παρτέρια με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η τσιμεντόστρωση θα γίνει έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η φυσική απορροή των όμβριων υδάτων επιφανειακά. Κατά την τσιμεντόστρωση πρέπει να προσεχθούν α) η ομοιόμορφη κατανομή του μίγματος σε όλο το πλάτος και μήκος των διαδρόμων β) οι κλίσεις των διαδρόμων για την απορροή των όμβριων υδάτων, ενώ θα κατασκευασθούν ανά 8 μέτρα αρμοί διαστολής πάχους 2εκ. για την προστασία του έργου από συστολές – διαστολές κατά μήκος των διαδρόμων. Οι αρμοί διαστολής θα σχηματιστούν από σανίδα πάχους 2εκ. που θα τοποθετηθεί 2εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλάκας και θα καλυφθεί από σκυρόδεμα κάτωθεν της επιφάνειας του διαδρόμου. Μετά το πέρας της τσιμεντόστρωσης οι διάδρομοι θα διαβρέχονται κατάλληλα και στον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις στην επιφάνειά τους για την προστασία του έργου.

Ο  προϋπολογισμός του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.729,00 ευρώ με ΦΠ.Α. Το έργο δύναται να εκτελεσθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.1412/16.

Κωδικός CPV45112714-3. Περιγραφή CPV: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα έκανε αποδοχή της μελέτης