Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ

Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:
 Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων
 Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής
κληρονομιάς
 Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές
 Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα