Δήμος: 310.000 ευρώ για την προστασία και ανάδειξη Μελισσάνης & Δρογκαράτης-Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός

Αγαπητό kefalonia magazine

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλονιάς ότι Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας (προεκτιμώμενης αμοιβής) 249.972,20 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (δηλαδή 309.965,53 € με Φ.Π.Α.).

Τεχνικό αντικείμενο δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση και προστασία των σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης καθώς και στην εξασφάλιση της επισκεψιμότητας τους.
Κύρια κατεύθυνση του έργου είναι η διατήρηση, οργάνωση και ανάδειξη της έκτασης ως χώρου διεθνούς ενδιαφέροντος ιδιαίτερων γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών αξιών, καθώς και η αξιοποίηση της ως εκθεσιακού αποθέματος για την ευρύτερη περιοχή με την συνακόλουθη εξασφάλιση των επισκεπτών τους έναντι πιθανών κινδύνων. Για αυτό το λόγο απαιτείται μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση που θα
περιλαμβάνει την ανάλυση των στοιχείων και δεδομένων της περιοχής, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων
αξιοποίησης της, τον καθορισμό επιδιωκόμενων στόχων και την περιγραφή των ανάλογων μέτρων – έργων –
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναλυτικά έγγραφα της σύμβασης.
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή
έργων πολιτικού μηχανικού».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/04/2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού της μελέτης: 80178

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/05/2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00.

Η παρούσα δημόσια σύμβαση μελέτης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ με Κ.Α. 70.7413.21, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 414/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΤ8ΩΕ5-7ΩΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

O τοπικός αναλυτής