Δείτε όλες τις λεπτομέρειες όπως περιγράφονται στην σύμβαση και σύμφωνα με τον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εδώ