ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Αργοστόλι, 28-07-2021

Ο Δήμος Αργοστολίου στο πλαίσιο του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’)
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα
ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021
και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών
ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021) ΦΕΚ96/11-06-2021
Α΄.
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά
πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1ης.3.2021 έως το
αργότερο τις 31.10.2021. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη
λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η
αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail dimosargostoliou@gmail.com (παρ. 1 άρθρο 166 Ν.
4764/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του Ν.4807/21)
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά
πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021
και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών
ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της
τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από
τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα
πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη
καταβολής τέλους.
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση
καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για
οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε
είδους που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που
προσαρτάται ως Παράρτημα στην ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου
(τηλ. επικοινωνίας 2671360106 & 9)
ΑΙΤΗΣΗ

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..
ΟΝΟΜΑ……………………………………
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ……………………………
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………
TOΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………..
ΟΔΟΣ……………………………………..
Τ.Κ…………………………………………
Αρ.Δελτ.Ταυτότητας…………………..
Α.Φ.Μ…………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………………..
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………….
ΕΔΡΑ………………………………………
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ……………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ0……………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………
ΟΔΟΣ……………………………………..
Τ.Κ…………………………………………
Α.Δ.Τ………………………………………
Α.Φ.Μ……………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………………..
Σιδηρόκαστρο – – 2021
Σιδηρόκαστρο …./…./2021
Αρ.Πρωτ. ………….
ΠΡΟΣ το: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Παρακαλώ όπως προβείτε στην (εφάπαξ/ με δόσεις)
ρύθμιση των οφειλών μου προς το Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,
που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, που
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από 15.2.2020 μέχρι
11.06.2021, που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο
καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε
λόγο, που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του
Ν.4807/2021.
Ειδικότερα, οι συνολικά βεβαιωμένες έως και σήμερα
οφειλές μου προς το Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ανέρχονται
στο ποσό των ………… ευρώ, το οποίο αναλύεται ως
ακολούθως:
Κύρια οφειλή ……………………. ευρώ
Προσαυξήσεις …………………….. ευρώ
Πρόστιμα ………………………….. ευρώ
Ο/Η Αιτών/ούσα
* Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της
καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα
υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται
αυτοδικαίως. (άρθρο 167 παρ. 2 Ν. 4764/2020)

Προηγούμενο άρθροΈφυγε από τη ζωή η Αιμιλία Μουρελάτου
Επόμενο άρθροTUI UK: Νέες ακυρώσεις σε προορισμούς μέχρι τέλη Ιουλίου, για τον Αύγουστο, αλλά και έως τέλος Οκτωβρίου-“πουσάρει” Ελλάδα τον Αύγουστο