Ακόμη ένα σημαντικό έργο που αφορά στην ανάπλαση της οδού Κρασσά στο Αργοστόλι εγκρίθηκε σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αργοστολίου, βάσει της μελέτης και της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του επικεφαλής της Αντιδημάρχου Διονύση Μινέτου

Σύμφωνα με την μελέτη

Η οδός Κρασσά βρίσκεται μεταξύ των οδών Γερουλάνου και 21ης Μαΐου. Τμήμα αυτής μήκους 37,50 μ. έχει πρόσωπο στη ανατολική πλευρά της πλατείας των Αρχαγγέλων με τον ομώνυμο ιερό Ναό και έχει κατασκευασθεί-πλακοστρωθεί στην εκτελεσμένη εργολαβία της Ανάπλασης Ριζοσπαστών και 21η Μαΐου. Απομένει το υπόλοιπο τμήμα της μήκους 55μ. και μέσου πλάτους καταστρώματος (μαζί με τα ερείσματα-πεζοδρόμια) 5.80 μ.

Το δάπεδο του οδοστρώµατος θα διαστρωθεί µε κυβόλιθους του ίδιου τύπου με το κατασκευασμένο τμήμα της.

Τα πεζοδρόµια θα διαστρωθούν µε τσιµεντόπλακες (50×50) εκ. και θα εγκιβωτισθούν με κράσπεδα από σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 15×30 εκ.

1.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις – Εκσκαφές

Προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας ασφάλτου και των φθαρμένων-κατεστραμμένων πεζοδρομίων από λευκές τσιµεντόπλακες καθώς και της υπόβασής τους, σε όλη την έκταση τμήματος της οδού (μήκους 55 μ. και μέσου πλάτους 5.80 μ.).

Προβλέπεται εκσκαφή για την διέλευση των δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων, αποχέτευσης και ύδρευσης.

Οι στάθµες εκσκαφής για την κατασκευή των δαπεδοστρώσεων θα είναι τέτοιες ώστε µετά την ολοκλήρωση των δαπέδων σύµφωνα µε τις υποβαλλόµενες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες να προκύπτουν τελικές στάθµες όπως αυτές ορίζονται στα αντίστοιχα πεδία των διαµορφώσεων.

Μη Φέρουσες Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Προβλέπονται στις υποβάσεις των πλακοστρώσεων, των διαµορφώσεων και όπου απαιτηθεί για τη θεµελίωση η στήριξη των διάφορων κατασκευών όπως µεµονωµένων φωτιστικών, κλπ.

Κράσπεδα

Κράσπεδα από σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 15×30 εκ. προβλέπονται για τον εγκιβωτισµό των διαφόρων τύπων δαπεδοστρώσεων, στα όρια των πεζοδροµίων σύµφωνα µε το τιμολόγιο μελέτης και τα σχέδια.

∆άπεδα Υπαίθριων Χώρων

Γενικά

Προβλέπονται οι δαπεδοστρώσεις σύµφωνα µε τα σχέδια γενικών διαµορφώσεων της µελέτης εφαρµογής στα οποία φαίνονται οι διαστάσεις και οι χαράξεις των διαµορφώσεων και των δαπεδοστρώσεων της οδού. Σε όλες τις επιφάνειες θα προβλεφθούν κλίσεις για την ελεύθερη απορροή των οµβρίων.

Υποστρώµατα ∆απέδων

Η υπόβαση των δαπεδοστρώσεων θα κατασκευαστεί από πλάκα σκυροδέµατος C12/15 πάχους 10 εκ. ελαφρά οπλισµένη µε ένα πλέγµα  Β500c η οποία θα διαστρωθεί επί στρώσεως υλικού 3Α πάχους 15 εκ.

Στο κεντρικό κοµµάτι της οδού όπου θα γίνεται η διέλευση οχηµάτων η πλάκα σκυροδέµατος γίνεται 20 cm.

Είδη Χρησιµοποιούµενων ∆απέδων

∆άπεδα από Γρανιτοκυβόλιθους

Χρησιµοποιούνται γρανιτοκυβόλιθοι απόχρωσης γκρι ανοικτό, διαστάσεων 10x10x6 εκ. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται µε τσιµεντοκονίαµα σε διάταξη anglais ή µε σύµπτωση των αρµών όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα γενικά σχέδια και στο τιμολόγιο μελέτης.

∆άπεδα από Τσιµεντόπλακες

Με τσιµεντόπλακες 50x50x4 εκ διαστρώνονται τα πεζοδρόµια από τα κτίρια έως τον κυβόλιθο.

Οι τσιµεντόπλακες θα τοποθετηθούν κολυµβητές µε ισχυρό τσιµοντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου πάχους 3-4 εκ. σε υπόβαση ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 10 εκ.

Οι πλάκες θα αρµολογηθούν µε αρµούς 1 εκ. µεταξύ τους. Τα τελικά υψόµετρα καθορίζονται στη µελέτη. Η τελική επιφάνεια θα έχει κλίση για την απορροή των οµβρίων.

∆άπεδο από Μάρµαρο ή Γρανίτη

Το µάρµαρο ή ο γρανίτης ως υλικό δαπεδόστρωσης τοποθετείται στο τµήµα των πεζοδροµίων από τα παρτέρια έως τον ποδηλατόδροµο ∆υτικά και από τα παρτέρια έως τα εµπόδια στάθµευσης Ανατολικά σε πλάκες µεγέθους 20 x 40 εκ. σύµφωνα µε τα γενικά σχέδια της µελέτης Εφαρµογής.

Προβλέπεται η χρήση ηµίλευκου µαρµάρου Πάρου ή Καβάλας µε αντιολισθηρή επεξεργασία στην ορατή επιφάνεια. (αµµοβολή).

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί γκρι Γρανίτης µε αντιολισθηρή επεξεργασία(καµµένο).

Η τοποθέτησή τους θα γίνεται επί της υπόβασης οπλισµένου σκυροδέµατος πάνω σε στρώση κονιάµατος πάχους περίπου 2,5 εκ. αποτελούµενη από 30 kg λευκού τσιµέντου  ανά m3 µε προσθήκη 0,150 m3 πολτού ασβέστη.

Μεταξύ των πλακών της µαρµαρόστρωσης προβλέπονται αρµοί πλάτους 3 χιλ. οι οποίοι θα κατασκευαστούν µε την βοήθεια αφαιρετών πλαστικών παρεµβληµάτων και θα γεµίσουν µε την εφαρµογή υδαρούς τσιµεντόπηχτου υλικού σφράγισης από λευκό τσιµέντο.

Αρµοί ∆ιαστολής Πλακοστρώσεων

Προβλέπονται αρµοί διαστολής σε όλα τα δάπεδα µε τελική επιφάνεια µάρµαρο ή τσιµεντόπλακες ή άλλο κολυµβητό τόσο στην υπόβαση, όσο και στην τελική επίστρωση.

Οι αρµοί διαστολής των πλακοστρώσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Αρµοί ∆ιαστολής οι οποίοι πραγµατοποιούνται στο υπόστρωµα από πλάκα ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος πλάτους 15χιλ. ανά 200 m2επιφάνειας περίπου.
  • Επιφανειακοί αρµοί διαστολής οι οποίοι σταµατούν στο υπόστρωµα των πλακοστρώσεων πλάτους 10-20 χιλ. Οι αρµοί αυτοί αφορούν τις πλακοστρώσεις με κυβόλιθους και στις τέσσερις πλευρές τους.

Οι αρµοί θα σχηµατίζονται µε την παρεµβολή εξηλασµένης πολυστηρόλης µέχρι ύψους 1 εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλακόστρωσης και στη συνέχεια θα σφραγίζονται µε πολυουρεθανική µαστίχη ενός συστατικού (προτεινόµενο υλικό: Sikaflex – 35 SL της Sika). Το τελικό σφράγισµα των αρµών διαστολής θα γίνεται µετά το στέγνωµα του κονιάµατος συγκολλήσεως των κυβόλιθων (ελάχιστος χρόνος 1 εβδοµάδα).

Τέλος επισηµαίνεται ότι πριν το γέµισµα και σφράγισµα των αρµών θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών, έτσι ώστε να είναι στεγνές και χωρίς σαθρά υπολείµµατα.

Φωτισµός

Σε όλο το µήκος του δρόµου προβλέπεται φωτισµός, σύµφωνα µε το τιμολόγιο μελέτης και τα σχέδια Η/Μ.

Σχάρες Απορροής Οµβρίων

Προβλέπονται σχάρες από χυτό σίδηρο, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 56.472,27πλέον Φ.Π.Α. Το εν’ θέματι έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αργοστολίου έτους 2020 με Κ.Α.30.7333.49 και από χρηματοδότηση έργων από Α.Π.Ε.

Προηγούμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: 150.000 ευρώ για την προμήθεια απορριμματοφόρου με πρέσσα
Επόμενο άρθροΜέτρα στήριξης: Σχέδιο για μονιμοποίηση των μειώσεων ΦΠΑ – Τι εξετάζεται