Δήμος Αργοστολίου: Προσλήψεις 2 ατόμων στον ΟΚΑΠ Κεφαλληνίας-Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)

Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Κεφαλληνίας» (Ο.Κ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κεφαλονιάς με συνέχιση της λειτουργίας του», με Κωδικό ΟΠΣ 6003289 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» (Ο.Κ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ), Λεωφόρος Βεργωτή 131, Τ.Κ. 28100,

Αργοστόλι Κεφαλληνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 3ης Ηλικίας & Ευπαθών Ομάδων υπόψιν κ. Ανθή Αρβανιτάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2671022425 και 2671025994).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργοστολίου και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/organismoi-epichirisis/organismoskinonikis-allilengyis-pedeias—o.k.a.p.php), καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ληξουρίου και Σάμης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με

την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) καισυγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) → Έντυπα, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αναλυτικά δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ