Δήμος Αργοστολίου: “Πράσινο φως” στο “σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ” από την Εκτελεστική Επιτροπή-Τι περιλαμβάνει & ποιος ο σκοπός του (απόφαση-έγγραφα)

????????????????????????????????????

Στο Αργοστόλι σήμερα την 16η
Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η
Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9179/12-06-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα και σε
σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντα τα επτά (7) και ονομαστικώς:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
2. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
4. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
5. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε και συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Αργοστολίου, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κος Χαράλαμπος Τουμάσης καθώς και η κα Ευρυκλεία Χαϊτίδου-Παπαδήμα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος έδωσε το λόγο
στην κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήμα προκειμένου να εισηγηθεί το 2ο
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας
Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Αργοστολίου.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ