Με απόφαση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου θα εφαρμοστεί σχέδιο απαγόρευσης καπνίσματος σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου.

Το σχέδιο προβλέπει:

1. Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών μεριμνά για την προμήθεια σημάτων απαγορευτικών του καπνίσματος- πινακίδων σήμανσης που θα αναγράφουν ευκρινέστατα «Απαγορεύεται το Κάπνισμα». ( Μέχρι ολοκληρώσεως διαδικασίας προμήθειας οι αρμόδιοι
προϊστάμενοι μεριμνούν για την ανάρτηση εκτυπωμένων Ανακοινώσεων) Η σήμανση θα επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα στο χώρο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019 Κ.Υ.Α. και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους χώρους (γραφεία, διαδρόμους, βοηθητικούς χώρους κλπ) σε όλα τα κτίρια των υπηρεσιών,
2. Ομοίως, η ανωτέρω υπηρεσία μεριμνά για προμήθεια πινακίδων
σήμανσης για όλα τα δημοτικά κτίρια, που θα τοποθετηθούν σε
εμφανή σημεία του χώρου (δίπλα σε πινακίδες απαγορευτικές του
καπνίσματος) με τον τηλεφωνικό αριθμό καταγγελιών: «Τηλεφωνικός αριθμός καταγγελιών καπνίσματος: 1142».
3. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ελέγχουν και μεριμνούν για την άμεση απομάκρυνση από όλους τους χώρους ευθύνης τους (γραφείων, διαδρόμων κλπ) των σταχτοδοχείων,
4. Με απόφαση Δημάρχου που ακολουθεί την παρούσα, ορίζονται
υπάλληλοι, και Γενικός Υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου, ανά δημοτικό κτίριο (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων των υπηρεσιών των αποκεντρωμένων Δ.Ε.), οι οποίοι θα επιβλέπουν το χώρο και θα  ανταποκρίνονται σε διαμαρτυρία υπαλλήλων και πολιτών για την πραγματοποίηση παράβασης,
5. Οι Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων μεριμνούν – και κρατούν ειδικό αρχείο – για την Ενυπόγραφη Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους, σχετικά με τις προβλέψεις της αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019 Κ.Υ.Α, τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και τις πειθαρχικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι «η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους
χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους» (άρθρο 6 Ν. 3730/2008),
6. Με μέριμνα των προϊσταμένων γίνεται Γνωστοποίηση του παρόντος Σχεδίου Ελέγχου του Καπνίσματος του Δήμου σε όλους τους υπαλλήλους,
7. Οι προϊστάμενοι έχουν την υποχρέωση να επιβλέπουν και να ελέγχουν την εφαρμογή των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στο χώρο
ευθύνης τους. Οι προϊστάμενοι που έχουν πειθαρχικές αρμοδιότητες υποχρεούνται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών σε περίπτωση παραβάσεων,
8. Το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι που έχουν
αρμοδιότητες γραμματειακής υποστήριξης συλλογικών οργάνων, όλων των αιρετών, ενημερώνουν και γνωστοποιούν το παρόν σχέδιο για την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους των υπηρεσιών και στους χώρους συνεδριάσεως των Συλλογικών Οργάνων,
9. Η παρούσα κοινοποιείται και εφαρμόζεται με μέριμνα των Προέδρων τους σε όλες τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού-Πρόννων & Ομαλών,
10. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο «Διαύγεια» καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες.

Διαβάστε στον κάτωθι σύνδεσμο ολόκληρη την απόφαση:

Απόφαση για κάπνισμα

Προηγούμενο άρθροΑπό τη συναίνεση στο… σκληρό ροκ! Αλλάζει τακτική ο Τσίπρας
Επόμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: Αυτοί θα εφαρμόσουν τον κανονισμό καθαριότητας (Ονόματα)