Δήμος Ιθάκης: κατέθεσε τεχνικό δελτίο για Σύνταξη μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Ιθάκης

Ο Δήμος Ιθάκης κατέθεσε τεχνικό δελτίο στην πρόσκληση του Υπουργειου Εσωτερικών για Σύνταξη μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Ιθάκης� Αφορά την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Ειδικότερα, η υπόψη μελέτη θα περιλαμβάνει τη σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, την έγκαιρη υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας και τη σχεδίαση των απαραίτητων εξωτερικών υδραγωγείων σε προκαταρκτικό επίπεδο. Από τα παραπάνω, καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα του συνυπολογισμού του αρδευτικού θέματος και στην εκπόνηση μελέτης κατασκευής εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Ανωγής, Εξωγής και Λεύκης, για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των αντίστοιχων οικισμών. Αναλυτικότερα, για τις Τοπικές Κοινότητες Ανωγής και Εξωγής θα μελετηθεί η κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών και η διασύνδεσή τους με αυτόνομους ταμιευτήρες (δεξαμενές ρύθμισης), ενώ για την Τοπική Κοινότητα Λεύκης θα μελετηθεί η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού και η διασύνδεσή του με το υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού.
Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω 3 Υποέργων, θα έχει προϋπολογισμό 249.984,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και διάρκεια 12 μηνών

Ο Δήμος Ιθάκης κατέθεσε τεχνικό δελτίο στην πρόσκληση του Υπουργειου Εσωτερικών για Σύνταξη μελέτης διαχείρισης…

Posted by Stanitsas Dionisis on Sunday, January 29, 2023