Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. οικ.614/26-3-2020 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ καταθέτει ο Δήμος Ιθάκης.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν. με τις ακόλουθες δράσεις της ολοκλήρωσης ή κατασκευής νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθώς και άλλων προβλεπόμενων από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ…

Gepostet von Stanitsas Dionisis am Sonntag, 24. Mai 2020